2021/460 Sb., Vyhláška o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva

        
 
 
460/2021 (účinnost 11. prosince 2021)
 

Vyhláška o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva


 
 

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 39 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 415/2021 Sb.:
 

ČÁST PRVNÍ


 

OBECNÁ USTANOVENÍ


 

§ 1


 

Předmět úpravy


 

Tato vyhláška stanoví kritéria a charakteristiku kategorie stavby z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva pro zařazení stavby do této kategorie1).
 

§ 2


 

Definice základních pojmů


 

Pro účely této vyhlášky se rozumí
 
 

a)

nadzemním podlažím každé podlaží, které má úroveň podlahy nebo její převažující části výše nebo rovno 800 mm pod nejvyšší úrovní přilehlého terénu v pásmu širokém 5,0 m po obvodu budovy,

b)

podzemním podlažím každé podlaží, které má úroveň podlahy nebo její převažující části níže než 800 mm pod nejvyšší úrovní přilehlého terénu v pásmu širokém 5,0 m po obvodu budovy,

c)

výškou stavby u budovy svislá vzdálenost od povrchu podlahy prvního nejníže položeného nadzemního podlaží k povrchu podlahy posledního nejvýše situovaného nadzemního podlaží,

d)

výškou stavby u stavby, která není budovou, výška její nadzemní části, ve které se předpokládá pobyt osob nebo vedení požárního zásahu,

e)

třídou využití kritérium, podle kterého se hodnotí stavba na základě podmínek objektové evakuace, a to s ohledem na využití stavby nebo její části pro spánek osob, pro veřejnost, nebo pro užívání osobami, jejichž evakuace při požáru je podmíněna asistencí dalších osob,

f)

prostorem určeným pro spánek prostor ve stavbě, který je určen pro spánek osob s výjimkou prostoru, který je určen pro spánek výhradně při výkonu pohotovosti,

g)

prostorem určeným pro veřejnost prostor ve stavbě, který je určený k užívání osobou, která není provozovatelem činnosti v tomto prostoru, není zaměstnancem nebo osobou v obdobném postavení při plnění úkolů vyplývajících z tohoto postavení k tomuto provozovateli nebo není vlastníkem tohoto prostoru,

h)

prostorem určeným pro osoby, jejichž evakuace při požáru je podmíněna asistencí dalších osob, prostor ve stavbě určený k užívání osobami s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, těžkým sluchovým nebo zrakovým postižením, těžkou nebo hlubokou mentální retardací, osobami v detenci, osobami ve výkonu vazby, osobami ve výkonu trestu odnětí svobody, nebo osobami, které mají významně sníženou pohyblivost nebo orientaci v souvislosti s poskytováním zdravotní péče, nebo dětmi do šesti let věku,

i)

podlažím přístupný prostor vymezený dvěma nad sebou následujícími nosnými konstrukcemi stropu nebo podlahy na terénu nebo konstrukcí střechy včetně podkroví,

j)

světlou výškou podlaží svislá vzdálenost mezi horním lícem podlahy a rovinou spodního líce stropu nebo zavěšeného stropního podhledu tohoto podlaží; u trámových stropů s viditelnými trámy se světlou výškou rozumí vzdálenost mezi horním lícem podlahy po spodní líc podhledu stropu mezi trámy, u stropu klenbového po spodní líc vrcholu klenby a u stropu šikmého po nejvyšší bod zešikmení,

k)

budovou nadzemní stavba včetně její podzemní části prostorově soustředěná a navenek převážně uzavřená obvodovými stěnami a střešní konstrukcí.
 

ČÁST DRUHÁ


 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA A KRITÉRIUM
PRO ZAŘAZENÍ STAVBY DO KATEGORIE


 

§ 3


 
(1) Stavba je zařazována do kategorie jako celek. U souboru staveb se jednotlivé stavby zařadí do kategorie samostatně.
 
(2) Stavba je pro účely této vyhlášky charakterizována stavebně technickým parametrem stavby, kterým se rozumí
 
 

a)

výška stavby, zastavěná plocha, počet podlaží a počet osob, pro který je stavba určena, nebo

b)

jiný obdobný parametr stavby, zejména světlá výška podlaží nebo délka tunelu.

(3) Kritériem stavby je pro účely této vyhlášky
 
 

a)

třída využití,

b)

přítomnost nebezpečných látek nebo jiných rizikových faktorů, nebo

c)

prohlášení stavby za kulturní památku.
 

§ 4


 

Výška stavby


 

U stavby s více nadzemními podlažími se při stanovení výšky stavby a počtu podlaží nepřihlíží k poslednímu nadzemnímu technologickému podlaží nebo půdnímu prostoru, pokud nejsou určeny pro pobyt osob, nenachází se zde pracovní prostor, na němž je pracovník pravidelně přítomen více než 2 hodiny za směnu, nebo neslouží ke skladování nebo ukládání hořlavých látek. U stavby o jednom nadzemním podlaží nebo stavby, která má pouze podzemní podlaží, platí, že má výšku rovnu nule.
 

§ 5


 

Třída využití


 

(1) Třída využití se stanoví podle účelu využití stavby.
 
(2) Je-li stavba užívána k více účelům, stanoví se třída využití pro její jednotlivé části, které mají z hlediska požární bezpečnosti obdobné využití (dále jen "část stavbyö).
 
(3) Třídy využití jsou stanoveny takto:
 
 

a)

první třída využití zahrnuje stavbu nebo část stavby, ve které se nenachází prostor určený pro spánek, prostor určený pro veřejnost, ani prostor určený pro osoby, jejichž evakuace při požáru je podmíněna asistencí dalších osob,

b)

druhá třída využití zahrnuje stavbu nebo část stavby, ve které se nenachází prostor určený pro spánek, ani prostor určený pro osoby, jejichž evakuace při požáru je podmíněna asistencí dalších osob, ale může v ní být prostor určený pro veřejnost,

c)

třetí třída využití zahrnuje stavbu nebo část stavby, ve které se nenachází prostor určený pro veřejnost ani prostor určený pro užívání osobami, jejichž evakuace při požáru je podmíněna asistencí dalších osob, ale může v ní být prostor určený pro spánek,

d)

čtvrtá třída využití zahrnuje stavbu nebo část stavby, ve které se nenachází prostor určený pro osoby, jejichž evakuace při požáru je podmíněna asistencí dalších osob, ale může v ní být prostor určený pro spánek a zároveň prostor určený pro veřejnost,

e)

pátá třída využití zahrnuje stavbu nebo část stavby, ve které se nachází prostor určený pro osoby, jejichž evakuace při požáru je podmíněna asistencí dalších osob.

(4) Nejvyšší třídou využití je pátá třída.
 

ČÁST TŘETÍ


 

CHARAKTERISTIKA KATEGORIE STAVBY


 

§ 6


 

Stavby kategorie 0


 

(1) Stavbou kategorie 0 se pro účely této vyhlášky rozumí
 
 

a)

vodní dílo, včetně vodní cesty, s výjimkou budovy nádrž nebo zásobník na vodu nebo jinou nehořlavou kapalinu a exteriérový bazén, pokud se nejedná o zdroj požární vody,

b)

stožár, anténa, základnová stanice radiokomunikačních a telekomunikačních provozů s výjimkou budovy,

c)

zeď, oplocení,

d)

samostatně stojící skleník,

e)

pozemní komunikace nebo zpevněná plocha s výjimkou dálnice nebo stavby pozemní komunikace nebo zpevněné plochy plnící funkci přístupové komunikace nebo nástupní plochy pro požární techniku,

f)

parkoviště s výjimkou budovy,

g)

stavba dráhy s výjimkou budovy nebo tunelu,

h)

informační a reklamní zařízení, pokud není umístěno v rámci budovy,

i)

stavba mostní váhy,

j)

mycí rampa,

k)

podzemní vedení distribuční soustavy v elektroenergetice a v plynárenství, elektronická a optická síť, rozvodné tepelné zařízení, s výjimkou budovy,

l)

vedení sítě veřejného osvětlení včetně stožárů a systémů řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky,

m)

vodovodní, kanalizační a energetická přípojka a přípojka elektronických komunikací,

n)

sportovní a dětské hřiště, umístěné mimo budovu, s výjimkou hřiště, které je součástí budovy.

(2) Stavbou kategorie 0 se pro účely této vyhlášky rozumí rovněž udržovací práce nebo stavební úpravy, pokud jejich provedení negativně neovlivní požární bezpečnost stavby nebo nezasáhne trvalý ochranný prostor stálého úkrytu. Takovéto udržovací práce nebo stavební úpravy se bez ohledu na vlastní kategorii stavby, ve které se budou realizovat, posoudí z hlediska požadavků na projektovou dokumentaci nebo dokumentaci stavby jako stavba kategorie 0. Ustanovení § 3 odst. 1 vyhlášky se v těchto případech nepoužije.
 

§ 7


 

Stavby kategorie I


 

(1) Stavbou kategorie I se pro účely této vyhlášky rozumí budova
 
 

a)

o výšce stavby do 9 m,

b)

určená pro nejvýše 100 osob, není-li určena výhradně k bydlení,

c)

se zastavěnou plochou nepřesahující
 
 

1.
200 m2,
2.
500 m2, jedná-li se o stavbu s první třídou využití, která má maximálně dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží bez pobytových místností,
3.
600 m2, jedná-li se o stavbu o jednom nadzemním podlaží, s druhou třídou využití se světlou výškou do 12 m, která není podsklepená,
4.
800 m2, jedná-li se o stavbu určenou výhradně k bydlení, nebo
5.
1 000 m2, jedná-li se o stavbu s první třídou využití, která má jedno nadzemní podlaží se světlou výškou do 12 m a není podsklepená,

d)

s nejvýše jedním podzemním podlažím, a

e)

s první až třetí třídou využití nebo se čtvrtou třídou využití, která má nejvýše dvě nadzemní podlaží a je určena pro ubytování nejvýše 20 osob.

(2) Stavbou kategorie I se pro účely této vyhlášky dále rozumí
 
 

a)

stavba, která není budovou,
 
 

1.
o výšce stavby do 9 m, nebo 22,5 m, jedná-li se o stavbu s první třídou využití, a
2.
určená pro nejvýše 400 osob,

b)

stavba silničního a železničního tunelu o délce nejvýše 100 m,

c)

stavba zdroje požární vody, nejedná-li se o budovu, nebo

d)

stavba pozemní komunikace, vyjma stavby pozemní komunikace podle § 6 odst. 1 písm. e).

(3) Stavbou kategorie I není
 
 

a)

budova, která je kulturní památkou,

b)

stavba, která je určena pro výskyt hořlavé kapaliny2) o celkovém objemu větším než 5 m3,

c)

budova, která je určena pro výskyt hořlavého nebo hoření podporujícího plynu v zásobníku nebo nádobě se součtem vnitřních objemů větším než 600 litrů,

d)

stavba zásobníku hořlavých nebo hoření podporujících plynů s vnitřním objemem větším než 5 m3,

e)

stavba, ve které se skladují pyrotechnické výrobky, s výjimkou skladování v prodejních místnostech a příručních skladech3),

f)

stavba, ve které se může oprávněně vyskytovat látka s akutní toxicitou kategorie 1 o celkovém množství větším než 100 kg, látka s akutní toxicitou kategorie 2 o celkovém množství větším než 1 000 kg nebo látka s akutní toxicitou kategorie 3 o celkovém množství větším než 1 000 kg v případě inhalační cesty expozice4), nebo

g)

stavba, ve které se nachází stálý úkryt.
 

§ 8


 

Stavby kategorie II


 

Stavbou kategorie II je stavba, kterou nelze zařadit do jiné kategorie podle § 6, 7 nebo 9.
 

§ 9


 

Stavby kategorie III


 

Stavbou kategorie III se pro účely této vyhlášky rozumí
 
 

a)

budova
 
 

1.
o výšce stavby větší než 45 m, jedná-li se o stavbu s první až třetí třídou využití,
2.
o výšce stavby větší než 22,5 m, jedná-li se o stavbu se čtvrtou nebo pátou třídou využití,
3.
o výšce stavby větší než 6 m, jedná-li se o stavbu s pátou třídou využití určenou pro více než 10 osob, jejichž evakuace při požáru je podmíněna asistencí dalších osob,
4.
s více než 2 podzemními podlažími,
5.
určená pro více než 1 000 osob,
6.
určená pro více než 100 osob, jejichž evakuace při požáru je podmíněna asistencí dalších osob, nebo
7.
určená pro ubytování více než 100 osob,

b)

stavba velkoobjemové skladovací nádrže pro hořlavé kapaliny v množství větším než 5 000 m3,

c)

stavba silničního nebo železničního tunelu delšího než 1 000 m,

d)

stavba tunelu metra a stanic metra,

e)

stavba určená ke skladování střeliva5) v množství větším než 200 000 kusů nebo munice6), včetně komponentů, nebo

f)

stavba určená k nakládání s výbušninami7).
 

ČÁST ČTVRTÁ


 

DALŠÍ PODMÍNKY PRO ZAŘAZENÍ DO KATEGORIE


 

§ 10


 
(1) Stavba se zařazuje do kategorie podle kritéria nebo charakteristiky vedoucí k zařazení do vyšší kategorie. Mají-li jednotlivé části stavby různá kritéria nebo charakteristiky, pro účely zařazení do kategorie je rozhodující kritérium nebo charakteristika, která vede k zařazení stavby do vyšší kategorie.
 
(2) Při změně stavby před dokončením, změně dokončené stavby nebo změně užívání stavby se stavba posuzuje podle kritéria nebo charakteristiky odpovídající navrhovanému stavu.
 
(3) Počet osob, pro které je stavba určena, se stanovuje podle navrhované kapacity stavby s přihlédnutím k maximální možné obsazenosti objektu. Nelze-li počet osob stanovit podle věty první, stanoví se podle ČSN 73 0818:1997 Požární bezpečnost staveb - Obsazení objektu osobami, ve znění změny Z1:2002.
 

§ 11


 

Účinnost


 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.
 

Ministr:
Hamáček v. r.


 
 
____________________________________________________________
 

1)

§ 39 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

2)

Čl. 2.6.1 přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, v platném znění.

3)

§ 27 zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice).

4)

Čl. 3.1 přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, v platném znění.

5)

Příloha č. 1 část druhá zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů.

6)

Příloha č. 2 zákona č. 119/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

7)

§ 21 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.