2005 č. j. 24 904/2005 - 14 Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se zrušují některé vnitroresortní předpisy

 
Č. j. 24 904/2005-14
 

V Praze dne 20. července 2005


 
 

Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se zrušují některé vnitroresortní předpisy


 
 

Čl. 1
 
 

Zrušuji tyto předpisy:
 

I. Na úseku mateřských škol, základních škol, středních škol a vyšších odborných škol:
 

1. Výnos MŠ o propůjčování čestných názvů školám a školským zařízením v oboru jeho působnosti č. j. 24 925/69-II/3a, Věstník MŠ a MK sešit 8/1969, reg. částka 4/1969 Ú. v.
2. Instrukce MŠ o školních knihovnách č. j. 21 240/79-24, Věstník MŠ a MK sešit 9/1979, V. v. ČSR NV částka 5/1979.
3. Instrukce MŠ o zřizování základních informačních středisek soustavy vědeckých, technických a ekonomických informací na středních odborných školách č. j. 8 590/81-211, Věstník MŠ a MK sešit 9/1981, V. v. ČSR NV částka 14/1981.
4. Opatření MŠ ke zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při výuce tělesné výchovy na školách spravovaných národními výbory č. j. 12 967/87-42-20, publikováno v časopisu Tělesná výchova mládeže str. 83, ročník 1987-1988.
5. Metodický pokyn MŠMT k organizaci lyžařského výcviku žáků č. j. 24 799/93-50, Věstník MŠMT sešit 12/1993.
6. Metodický pokyn MŠMT k personálnímu zabezpečení lyžařských výcvikových zájezdů pořádaných základními a středními školami a ke vzdělávání instruktorů školního lyžování pro lyžařské výcvikové zájezdy č. j. 25 861/93-50, Věstník MŠMT sešit 12/1993.
7. Výklad k zabezpečení úkolů vyplývajících ze zákona č. 190/1993 Sb., č. j. 10 898/94-24, Věstník MŠMT sešit 2/1994.
8. Rozhodnutí MŠMT, kterým se jednoletý a dvouletý kurs s denní výukou ve Státním těsnopisném ústavu v Praze staví na úroveň studia ve střední škole za určitých podmínek č. j. 16 015/94-23.
9. Metodický pokyn MŠMT k užívání pravidel českého pravopisu - školní vydání (Pansofia Praha 1993) v základních a středních školách č. j. 21 094/94-22, Věstník MŠMT sešit 8/1994.
10. Metodický pokyn MŠMT k organizování sportovně turistických kurzů č. j. 18 338/94-50, Věstník MŠMT sešit 9/1994.
11. Pokyn MŠMT k praktické výuce přírodovědných předmětů ve středních a vyšších školách, Věstník MŠMT sešit 10/1994.
12. Pokyn MŠMT k užívání alternativních forem hodnocení prospěchu a chování žáků základních a středních škol č. j. 22 749/94-22-23, Věstník MŠMT sešit 12/1994.
13. Opatření MŠMT ke klasifikaci žáků 1. ročníků základní školy v 1. pololetí č. j. 10 868/95-22, Věstník MŠMT sešit 2/1995.
14. Metodický pokyn MŠMT k doplnění vzdělání poskytovaného základní školou pro absolventy zvláštních škol č. j. 17 908/95-24, Věstník MŠMT sešit 10/1995.
15. Informace o tiskopisech závěrečných vysvědčení č. j. 25 518/94-20, Věstník MŠMT sešit 10/1995.
16. Doporučení MŠMT k postupu ustavení rady školy a její činnosti č. j. 10 120/96-20, Věstník MŠMT sešit 3/1996.
17. Informace o maturitních zkouškách v konzervatořích č. j. 13 187/96-25, Věstník MŠMT sešit 5/1996.
18. Pokyn MŠMT, kterým se stanovují rámcová pravidla pro postup při schvalování vzdělávacích programů pro základní školy č. j. 10 788/96-22, Věstník MŠMT sešit 6/1996.
19. Metodický pokyn MŠMT k doplnění vzdělání poskytovaného zvláštní školou č. j. 18 371/96-24, Věstník MŠMT sešit 8/1996, ve znění dodatku pod č. j. 28 605/96-22.
20. Metodický pokyn k přechodu absolventů učilišť, odborných učilišť nebo dvouletých učebních oborů středních odborných učilišť do tříletých příbuzných učebních oborů středních odborných učilišť č. j. 18 120/96-2, Věstník MŠMT sešit 10/1996.
21. Pokyn MŠMT k pokusnému ověřování organizace ukončování studia v konzervatoři absolutoriem č. j. 28 531/96-71, ve znění jeho doplňku č. j. 21 279/97-71 a změny č. j. 30 547/2000-23, Věstník MŠMT sešit 3/2001.
22. Upozornění MŠMT na správnou formu schvalovací doložky MŠMT v učebnicích pro základní školy, Věstník MŠMT sešit 3/1997.
23. Pokyn MŠMT k výjezdům základních a středních škol do zahraničí č. j. 16 741/97-20, Věstník MŠMT sešit 5/1997, ve znění změny č. j. 20 029/98-22, Věstník MŠMT sešit 10/1998 a č. j. 26 680/99-22, Věstník MŠMT sešit 9/1999.
24. Opatření MŠMT k zavedení pokusného ověřování organizace talentových zkoušek při přijímání žáků ke studiu ve studijních oborech skupiny 82 Umění, užité umění a rukodílná řemeslná výroba č. j. 28 127/97-71, Věstník MŠMT sešit 11/1997, ve znění změny č. j. 26 680/98-23, Věstník MŠMT sešit 11/1998.
25. Pokyn MŠMT k pokusnému ověřování organizace maturitní zkoušky z vyučovacích odborných předmětů ve střední umělecké škole č. j. 36 944/97-23.
26. Opatření MŠMT k uznání rovnocennosti základního vzdělání ve víceletých gymnáziích a osmiletých tanečních konzervatořích se vzděláním poskytovaným základní školou č. j. 30 000/97-70, Věstník MŠMT sešit 1/1998.
27. Metodický návod k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v regionálním školství č. j. 10 007/98-26, Věstník MŠMT sešit 4/1998.
28. Rozhodnutí MŠMT o doplnění vzdělání poskytovaného pomocnou školou a metodický pokyn k jeho provádění č. j. 19 096/97-24, Věstník MŠMT sešit 4/1998.
29. Metodický pokyn MŠMT k postupu při úpravě vzdělávacího procesu škol a školských zařízení č. j. 18 276/98-20, Věstník MŠMT sešit 6/1998.
30. Alternativní vzdělávací program zvláštní školy pro žáky rómského etnika č. j. 35 252/97-24, Věstník MŠMT sešit 6/1998.
31. Úprava vzdělávacích programů speciálních škol pro tělesně postižené č. j. 16 857/98-24, Věstník MŠMT sešit 6/1998.
32. Pokyn MŠMT a MPSV k realizaci a ukončování studia při rekvalifikaci ve státních školách č. j. 17 050/98-20, Věstník MŠMT sešit 7/1998.
33. Metodický pokyn MŠMT k zápisům do školy dětí s těžkým mentálním postižením č. j. 19 843/97-22, Věstník MŠMT sešit 8/1998.
34. Metodický pokyn MŠMT k zabezpečení logopedické péče ve školství č. j. 21 224/98-24, Věstník MŠMT sešit 8/1998.
35. Metodický pokyn MŠMT k činnosti pedagogických pracovníků při realizaci dalších akcí školy, které navazují na výuku, a účasti žáků v olympiádách a dalších soutěžích č. j. 22 496/98-51, Věstník MŠMT sešit 9/1998.
36. Pokyn MŠMT k přijímání žáků do studijních oborů pro absolventy tříletých učebních oborů a k postupu podle § 9 odst. 1 vyhlášky č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích č. j. 11 860/98-20, Věstník MŠMT sešit 9/1998.
37. Metodický pokyn MŠMT ke klasifikaci a hodnocení žáků zvláštní školy č. j. 10 182/98-24, Věstník MŠMT sešit 9/1998.
38. Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 19/1998 k ubytování studentů vysokých škol v domovech mládeže č. j. 29 958/98-23.
39. Pokyn MŠMT ke vzdělávání cizinců v základních školách, středních školách a vyšších odborných školách, včetně speciálních škol, v České republice č. j. 21 836/2000-11, Věstník MŠMT sešit 9/2000.
40. Experimentální ověřování bilingválního vzdělávání těžce sluchově postižených č. j. 24 737/2000-24, Věstník MŠMT sešit 9/2000.
41. Informace o spolupráci škol a předškolních zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané č. j. 14 144/98-22, Věstník MŠMT sešit 10/1998.
42. Hodnocení žáků pomocné školy č. j. 10 522/98-24, Věstník MŠMT sešit 11/1998.
43. Metodický pokyn MŠMT k úpravě názvů škol č. j. 18 648/98-20, Věstník MŠMT sešit 12/1998.
44. Směrnice MŠMT pro vydávání náhradních dokladů za ztracená nebo zničená vysvědčení základních, speciálních a středních škol a diplomy vyšších odborných škol č. j. 29 210/98-20, Věstník MŠMT sešit 1/1999.
45. Pokyn MŠMT k upřesnění činností školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy č. j. 25 503/98-24, Věstník MŠMT sešit 3/1999.
46. Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se zrušují některé vnitroresortní předpisy č. j. 23 523/99-14, Věstník MŠMT sešit 7/1999.
47. Metodický pokyn MŠMT k zabezpečení výkonu civilní služby ve školách a školských zařízeních č. j. 23 318/99-24, Věstník MŠMT sešit 9/1999.
48. Pokyn MŠMT ke jmenování předsedů zkušebních komisí pro maturitní a závěrečné zkoušky a k účasti školních inspektorů při zkouškách v opravném a náhradním termínu č. j. 22 156/99-20, Věstník MŠMT sešit 12/1999.
49. Metodický pokyn k zajištění přeřazení úspěšných žáků zvláštních škol do základních škol č. j. 28 498/99-24, Věstník MŠMT sešit 2/2000.
50. Metodický pokyn pro stanovení kapacity školy (jednotlivých součástí) a školských zařízení č. j. 21 419/2000-21, Věstník MŠMT sešit 7/2000.
51. Mimořádné opatření o uznání kvalifikace pro výuku cizího jazyka a Dodatek k mimořádnému opatření č. j. 19 258/99-26 a č. j. 21 781/2000-26, Věstník MŠMT sešit 11/2000.
52. Upozornění na výklad předpisů o bezplatném poskytování učebnic a učebních textů ve školách, v nichž žáci plní povinnou školní docházku, Věstník MŠMT sešit 11/2000.
53. Metodický pokyn MŠMT ke zřizování přípravných tříd pro děti se sociálním znevýhodněním a k ustanovení funkce vychovatele - asistenta učitele č. j. 25 484/2000-22, Věstník MŠMT sešit 1/2001.
54. Směrnice MŠMT k postupu orgánů krajů v přenesené působnosti při zařazování škol, předškolních zařízení a školských zařízení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení, k provádění změn v  údajích vedených v síti škol, předškolních zařízení a školských zařízení a k řízení o vyřazování škol, předškolních zařízení a školských zařízení ze sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení č. j. 16 394/2001-21, V. v. ČR částka 4/2001.
55. Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 5/2001 k postupu při zařazování škol, předškolních zařízení a školských zařízení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení, postupu při provádění změn v těchto údajích a k řízení o vyřazování ze sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení č. j. 30 005/2000-VŘII/2, Věstník MŠMT sešit 4/2001.
56. Pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k vydávání osvědčení o způsobilosti vzdělávacího zařízení k pořádání vzdělávacích akcí v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků č. j. 11 031/2001-25, Věstník MŠMT sešit 5/2001.
57. Sdělení MŠMT k projektu „Školní mléko“ č. j. 12 833/2001-26, Věstník MŠMT sešit 5/2001.
58. Mimořádné opatření v uznání kvalifikace pro výuku cizího jazyka č. j. 13 288/2001-26, Věstník MŠMT sešit 7/2001.
59. Pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k použití a kontrole účelově vázaných finančních prostředků přidělených státním, krajským a obecním školám, předškolním zařízením a školským zařízením na další vzdělávání pedagogických pracovníků normativně v rozpisu rozpočtu nebo v rámci rozvojového programu Další vzdělávání pedagogických pracovníků (Program vzdělávání v cizích jazycích, Program vzdělávání ředitelů, a Program zpřístupnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků malotřídním školám) č. j. 11 336/2001-25, Věstník MŠMT sešit 8/2001.
60. Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků ve školách a školských zařízeních č. j. 29 159/2001-26, Věstník MŠMT sešit 12/2001.
61. Informace k vyplňování vysvědčení na základních školách č. j. 25 806/2001-22, Věstník MŠMT sešit 11/2001, ve znění změny ve Věstníku MŠMT sešitu 11/2002.
62. Sdělení MŠMT, kterým se stanovuje struktura zpracování dlouhodobého záměru a výroční zprávy na úrovni kraje č. j. 30 015/2001-20, Věstník MŠMT sešit 2/2002, ve znění změny č. j. 21 909/2002-20, Věstník MŠMT sešit 7/2002.
63. Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se zrušují některé vnitroresortní předpisy č. j. 12 660/2002-14, Věstník MŠMT sešit 3/2002.
64. Metodický pokyn pro vykazování počtu svěřenců ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy č. j. 12 344/2002-II/2, Věstník MŠMT sešit 3/2002.
65. Metodický pokyn MŠMT ke stanovení horní hranice celkového počtu vyučovacích hodin vyučovaných v jednom týdnu na základních a středních školách zřizovaných státem, krajem a obcí č. j. 24 453/2001-23, Věstník MŠMT sešit 4/2002.
66. Metodický pokyn k postavení, organizaci a činnosti školních družin č. j. 17 749/2002-51, Věstník MŠMT sešit 7/2002.
67. Směrnice MŠMT k integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do škol a školských zařízení č. j. 13 710/2001-24, Věstník MŠMT sešit 9/2002, V. v. částka 4/2002.
68. Metodický pokyn MŠMT k čerpání účelově určených finančních prostředků státního rozpočtu na proškolení učitelů v rámci projektu P 1 – Informační gramotnost č. j. 17 483/2002-27, Věstník MŠMT sešit 9/2002.
69. Metodický pokyn k školní docházce žadatelů o azyl č. j. 10 149/2002-22, Věstník MŠMT sešit 6/2002.
70. Metodický pokyn MŠMT k umísťování dětí s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou do smluvních rodin č. j. 25 200/2002-24, Věstník MŠMT sešit 1/2003.
71. Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se zrušují některé vnitroresortní předpisy č. j. 29 356/2002-14, Věstník MŠMT sešit 1/2003.
72. Metodický pokyn MŠMT pro realizaci Programu na podporu občanských sdružení působících v oblasti regionálního školství v roce 2003 č. j. 28 560/2002-22, Věstník MŠMT sešit 1/2003.
73. Rozvojový program MŠMT „Program jazykové a metodické přípravy pro učitele bez příslušné způsobilosti k výuce cizích jazyků na základních školách“ č. j. 14 284/2003-22, Věstník MŠMT sešit 4/2003.
74. Program Jazykové a metodické přípravy pro učitele bez příslušné způsobilosti k výuce cizích jazyků na základních školách (Program JAME) č. j. 16 417/2003-22, Věstník MŠMT sešit 5/2003.
75. Metodický pokyn MŠMT k organizování a realizaci náboženské výchovy v základních, středních a speciálních školách č. j. 25 029/2002-22, Věstník MŠMT sešit 8/2003.
76. Pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k zabezpečení dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání č. j. 15 952/2003-51.
77. Metodický pokyn MŠMT k doplnění vzdělání poskytovaného pomocnou školou č. j. 15 989/2003-24, Věstník MŠMT sešit 8/2003.
78. Sdělení MŠMT k činnosti speciálních škol a speciálních školských zařízení při zdravotnických zařízeních č. j. 23 037/2003-24, Věstník MŠMT sešit 10/2003.
79. Metodický pokyn MŠMT k čerpání účelově určených finančních prostředků státního rozpočtu v rámci projektu P I - Informační gramotnost č. j. 18 090/2003-56, Věstník MŠMT sešit 8/2003.
80. Metodický pokyn MŠMT pro realizaci Programu na podporu činnosti občanských sdružení působících v oblasti regionálního školství v roce 2004 č. j. 25 352/2003-22, Věstník MŠMT sešit 11/2003.
81. Metodický pokyn MŠMT k Rozvojovému programu na podporu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve speciálních školách č. j. 27 083/2003-56, Věstník MŠMT sešit 12/2003.
82. Pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k udělování výjimek školám podle § 6 školského zákona č. j. 25 936/2003-22, Věstník MŠMT sešit 1/2004.
83. Sdělení MŠMT o ukončení pokusného ověřování „Integrace žáků s mentálním postižením do základních škol“ č. j. 10 849/2004-24, Věstník MŠMT sešit 3/2004.
84. Mimořádné opatření k uznání kvalifikace na úrovni vysokoškolského vzdělání požadovaného pro výuku cizího jazyka absolventům s vysokoškolským vzděláním neučitelského směru č. j. 11 138/2003-26, Věstník MŠMT sešit 3/2004.
85. Sdělení MŠMT o hodinové dotaci učebního plánu individuálně integrovaného žáka s mentálním postižením v základní škole č. j. 15 699/2004-24, Věstník MŠMT sešit 4/2004.
86. Statut Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy za výzkum č. j. 19 061/95-31, Věstník MŠMT sešit 8/1995.


 
II. Na úseku oborů vzdělávání, vzdělávacích programů, učebních plánů a učebních osnov:
 

1. Učební plán Obchodní akademie 63-17-6, 63-18-6 č. j. 14 073/93-23, Věstník MŠMT sešit 9/1994, ve znění opravy v sešitu 6/1995.
2. Oznámení MŠMT a MH o oddílech I, II, III B, VI Soustavy studijních a učebních oborů středních škol, Věstník MŠMT sešit 4/1995, ve znění oprav uvedených ve Věstníku MŠMT sešitu 3/1998.
3. Učební plán studijního oboru 63-17-6 a 63-18-6 Obchodní akademie č. j. 11 928/95-23, Věstník MŠMT sešit 5/1995.
4. Oznámení MŠMT o učebních osnovách zvláštních škol s polským vyučovacím jazykem č. j. 11 356/95-24, Věstník MŠMT sešit 10/1995.
5. Oznámení MŠMT k Osnovám pomocné školy, Věstník MŠMT sešit 10/1995.
6. Učební plán studijního oboru Společné stravování, Věstník MŠMT sešit 9/1996.
7. Sdělení MŠMT ke studijním oborům 63-17-6 Obchodní akademie, 64-61-2,4 Obchodník, obchodnice, 64-11-4 Provoz obchodu a 64-62-4,6 Propagace č. j. 23 194/97-71, Věstník MŠMT sešit 8/1997.
8. Nové pedagogické dokumenty pro zvláštní a pomocné školy s polským vyučovacím jazykem č. j. 19 709/97-22 a č. j. 24 035/97-22, Věstník MŠMT sešit 10/1997.
9. Učební plán studijního oboru 39-96-4,6 Podnikání v technických povoláních č. j. 28 679/97-71, Věstník MŠMT sešit 4/1998.
10. Učební plán studijního oboru 64-61-4 Obchodník, obchodnice č. j. 33 323/97-23, Věstník MŠMT sešit 4/1998.
11. Rámcový program pro předškolní vzdělávání a informace MŠMT k němu č. j. 14 132/01-22, Věstník MŠMT sešit 5/2001.

12. Informace MŠMT o Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání, č. j. 16 913/2003-22, Věstník MŠMT sešit 7/2003.

13. Aktualizované učební plány zvláštních a pomocných škol rozšířený o 1 vyučovací hodinu č. j. 19 903/2004-24, Věstník MŠMT sešit 7/2004.
14. Učební plán vzdělávacího programu pomocné školy rozšířený o 1 vyučovací hodinu, Věstník MŠMT sešit 7/2004.
15. Učební plán Rehabilitačního vzdělávacího programu pomocné školy rozšířený o 1 vyučovací hodinu, Věstník MŠMT sešit 7/2004.


 

III. Na úseku pracovního práva, bezpečnosti práce a sociálních věcí:
 

1. Pokyn MŠ k prohloubení kontrolní činnosti a k provádění prověrek na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v organizacích resortu školství č. j. 5 618/82-42, Věstník MŠ a MK sešit 5/1982.
2. Výnos MŠMT o nerovnoměrném rozvržení pracovní doby a o dohodách o hmotné odpovědnosti č. j. 20 840/89-42, Věstník MŠMT a MK sešit 11/1989.
3. Pokyn MŠMT k úhradě náhrad poskytovaných předsedům zkušebních komisí ustavených podle vyhlášky MŠMT č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích, č. j. 10 370/97-42.
4. Mimořádné opatření MŠMT, kterým se absolventům s vysokoškolským vzděláním neučitelského směru uznává kvalifikace k výuce cizích jazyků č. j. 14 071/97-42, Věstník MŠMT sešit 5/1997.
5. Metodický návod k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v regionálním školství č. j. 10 007/98-26, Věstník MŠMT sešit 4/1998.
6. Metodický pokyn MŠMT k činnosti pedagogických pracovníků při realizaci dalších akcí školy, které navazují na výuku, a účasti žáků v olympiádách a dalších soutěžích č. j. 22 496/98, Věstník MŠMT sešit 9/1998.
7. Pokyny MŠMT k zabezpečení jednotného postupu stanovení cestovních náhrad při zahraničních pracovních cestách č. j. 17 102/2000-11, ve znění pokynu č. j. 26 158/2002-11.
8. Pokyn MŠMT k zajištění plnění Dohody o vzájemných vztazích MŠMT a Českomoravského odborového svazu pracovníků školství, č. j. 20 371/2000-25, Věstník MŠMT sešit 8/2000.
9. Mimořádné opatření o uznání kvalifikace pro výuku cizího jazyka a Dodatek k mimořádnému opatření č. j. 19 258/99-26 a č. j. 21 781/2000-26, Věstník MŠMT sešit 11/2000.
10. Pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k vydávání osvědčení o způsobilosti vzdělávacího zařízení k pořádání vzdělávacích akcí v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků č. j. 11 031/2001-25, Věstník MŠMT sešit 5/2001.
11. Vzor kolektivní smlouvy č. j. 19 106/2001-26, Věstník MŠMT sešit 8/2001.
12. Mimořádné opatření k uznání kvalifikace na úrovni vysokoškolského vzdělání požadovaného pro výuku cizího jazyka absolventům s vysokoškolským vzděláním neučitelského směru č. j. 11 138/2003-26, Věstník MŠMT sešit 3/2004.
13. Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 3/1997 o postupu při zařazování poboček zahraničních vysokých škol do přílohy č. 4 vyhlášky MŠMT č. 318/1995 Sb., kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka, se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách, č. j. 15 581/97-30.
14. Pokyn MŠMT a MPSV k realizaci a ukončování studia při rekvalifikaci ve státních školách č. 17 050/98-20, Věstník MŠMT sešit 7/1998.
15. Výklad k zabezpečení úkolů vyplývajících ze zákona č. 190/1993 Sb., č. j. 10 898/94-24, Věstník MŠMT sešit 2/1994.
16. Pokyn MŠMT k uplatňování nařízení vlády č. 15/1994 Sb., o bezplatném poskytování učebnic, učebních textů a základních školních potřeb ve vztahu ke středním školám č. j. 21 181/94-20, Věstník MŠMT sešit 10/1994.
17. Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 11/1996, kterým se ukládá vybírat správní poplatek za legalizaci vysvědčení, vysokoškolských diplomů a jiných výstupních dokumentů, č. j. SM 1 161/96-10-14.
18. Pokyn MŠMT k úhradě náhrad poskytovaných předsedům zkušebních komisí ustavených podle vyhlášky MŠMT č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích č. j. 10 370/97-42.


 
IV. Na úseku mládeže, tělovýchovy a sportu:
 

1. Statut Rady plaveckých škol č. j. SM 6 411/90-500.
2. Zásady činnosti středisek pro nezaměstnanou mládež č. j. 18 813/93-51, Věstník MŠMT sešit 7-8/1993.


 

V. Na úseku rozpočtového hospodaření:
 

1. Metodický návod k zavedení jednotné metodiky evidence, výkaznictví a rozborů školní a mimoškolní úrazovosti dětí, žáků škol a výchovných zařízení spravovaných národními výbory a studentů vysokých škol č. j. 33 238/75-42, Věstník MŠ a MK sešit 1/1976.
2. Metodický pokyn MŠMT ke stanovení práce přesčas pedagogických pracovníků č. j. 18 651/94-42.
3. Pokyn MŠMT k poskytování osobních příplatků č. j. 15 997/95-42.
4. Metodický pokyn MŠMT k poskytování dalšího platu podle § 15a zákona č. 143/1992 Sb. v platném znění, § 10a a článku III odst. 3 nařízení vlády č. 76/1994 Sb. č. j. 16 000/95-42, Věstník MŠMT sešit 7/1995, ve znění metodického pokynu č. j. 24 000/95-42, Věstník MŠMT sešit 12/1995.
5. Sdělení MŠMT o stanovení míry vyučovací povinnosti, kvalifikačních požadavků a platových poměrů učitelů, zástupců ředitelů, a ředitelů vyšších odborných škol č. j. 22 659/96-20, Věstník MŠMT sešit 10/1996.
6. Pokyn MŠMT a ústředního školního inspektora o součinnosti školských úřadů a České školní inspekce při přiznávání výše osobních příplatků ředitelů škol a školských zařízení č. j. 55/97-ÚŠI.
7. Technické podklady pro zpracování stavebních programů pro objekty a účelová zařízení vysokých škol, II. část, č. j. 14 861/99-33.
8. Upozornění školským úřadům a přímo řízeným organizacím na právní úpravu a výklad některých ustanovení zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výkupy objektů od restituentů č. j. 29 305/98-14, Věstník MŠMT sešit 1/1999.
9. Metodický pokyn MŠMT k činnosti a zásadám financování středisek pro volný čas dětí a mládeže č. j. 28 089/98-51, Věstník MŠMT sešit 2/1999, ve znění opravy ve Věstníku MŠMT sešitu 4/1999.
10. Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 5/1999 k problematice tzv. Počítačového roku 2000 (Y2K) č. j. 16 142/99-31.
11. Financování přestaveb a oprav počítačů u škol zřizovaných obcí č. j. 20 615/99-45, Věstník MŠMT sešit 6/1999.
12. Metodický pokyn MŠMT k zabezpečení výkonu civilní služby ve školách a školských zařízeních č. j. 23 318/99-24, Věstník MŠMT sešit 9/1999.
13. Metodický pokyn pro stanovení kapacity školy (jednotlivých součástí) a školských zařízení č. j. 21 419/2000-21, Věstník MŠMT sešit 7/2000.
14. Upozornění na výklad předpisů o bezplatném poskytování učebnic a učebních textů ve školách, v nichž žáci plní povinnou školní docházku, Věstník MŠMT sešit 11/2000.
15. Pokyny MŠMT k zabezpečení jednotného postupu stanovení cestovních náhrad při zahraničních pracovních cestách č. j. 17 102/2000-11, ve znění pokynu č. j. 26 158/2002-11.
16. Soubor opatření k zajištění funkčnosti školského systému v příštích letech č. j. 20 362/2000-I/2/1.
17. Technické podklady pro program úspor energie ve školství a metodický pokyn pro výběr řešení k jejich dosažení, III. část., č. j. 20 494/2000-16.
18. Metodický pokyn k účtování dávek státního sociálního příspěvku na dopravu dítěti (svěřenci) umístěnému v dětském výchovném ústavu č. j. 12 175/2001-44, Věstník MŠMT sešit 4/2001.
19. Metodická pomoc školám, předškolním zařízením a školským zařízením zřizovaným obcí při přechodu na právní subjektivitu č. j. 23 620/2002-60, věstník MŠMT sešit 9/2002.
20. Pravidla hospodaření s finančními prostředky poskytnutými na zabezpečení soutěží a přehlídek a jejich vyúčtování č. j. 29 802/2002-51.
21. Pravidla hospodaření s finančními prostředky poskytnutými na zabezpečení soutěží a přehlídek a jejich vyúčtování č. j. 26 315/2003-51.


 
VI. Na úseku vnitřní správy a informatiky:
 

1. Instrukce MŠ, kterou se vydává skartační řád pro školy a školská zařízení spravované národními výbory č. j. 18 200/86-49, Věstník MŠ a MK sešit 6-7/1986, V.v. ČSR NV částka 5/1986.
2. Instrukce MŠ, kterou se vydává skartační řád pro vysoké školy a ostatní podřízené organizace č. j. 19 151/87-491.
3. Opatření MŠMT o poskytování veřejných informačních služeb č. j. 13 527/93-33, Věstník MŠMT sešit 4/1993.


 

        

Čl. 2
 

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2005.
 
 
 

Ministryně:
 

JUDr. Petra Buzková v. r.