Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k jednoslovnému geografickému názvu pro Českou republiku č.j. 27686/99-20

       Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy sděluje k jednoslovnému geografickému názvu pro Českou republiku, že považuje za vhodné pro zeměpisné označení našeho státu používání jednoslovného názvu Česko a jeho jednoslovných cizojazyčných ekvivalentů.
       Jednoslovný název Česko je přesně vymezen a kodifikován v akademickém Slovníku spisovné češtiny pro školu a veřejnost (přepracované vydání z roku 1998, str. 627) a doplňuje v běžné komunikaci oficiální dvojslovný název Česká republika.
       Jednoslovné cizojazyčné ekvivalenty názvu Česko jsou v jazyce anglickém - Czechia, francouzském - Tchéquie, německém - Tschechien, ruském - Čechija a španělském - Chequia kodifikovány v publikaci Českého úřadu zeměměřického a katastrálního od roku 1993.
       V Praze dne 5. 10. 1999
        
       Eduard Zeman, v.r.
       ministr