2016/27 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

 
27/2016 ve znění …244/2018
 

Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných


 
 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 19, § 23 odst. 3 a § 26 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 49/2009 Sb. a zákona č. 82/2015 Sb., (dále jen "zákon"):
 

ČÁST PRVNÍ


 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ


 

§ 1


 
(1) Tato vyhláška upravuje pravidla vzdělávání dětí, žáků a studentů (dále jen "žák") se speciálními vzdělávacími potřebami, vzdělávání žáků uvedených v § 16 odst. 9 zákona a vzdělávání žáků nadaných.
 
(2) Při postupech upravených touto vyhláškou se přihlíží ke všem vyjádřením žáka v záležitostech týkajících se jeho vzdělávání s ohledem na jeho věk a stupeň vývoje; o těchto záležitostech se žákovi poskytují dostatečné a vyčerpávající informace pro utvoření názoru. Při postupech upravených touto vyhláškou se dbá, aby byly v souladu se zájmem žáka. Veškerá sdělení upravená touto vyhláškou jsou poskytována žákovi nebo zákonnému zástupci žáka srozumitelným způsobem.
 

ČÁST DRUHÁ


 

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI


 

HLAVA I


 

OBECNÁ USTANOVENÍ


 

§ 2


 

Podpůrná opatření


 

(1) Podpůrná opatření prvního stupně představují minimální úpravu metod, organizace a hodnocení vzdělávání a jsou poskytována žákovi, u kterého se projevuje potřeba úprav ve vzdělávání nebo školských službách a zapojení v kolektivu. Podpůrná opatření prvního stupně nemají normovanou finanční náročnost.
 
(2) Pokud by k naplnění vzdělávacích potřeb žáka nepostačovalo poskytování podpůrných opatření prvního stupně, doporučí škola nebo školské zařízení (dále jen "škola") žákovi využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení za účelem posouzení jeho speciálních vzdělávacích potřeb.
 
(3) Podpůrná opatření druhého až pátého stupně se poskytují na základě doporučení školského poradenského zařízení a s informovaným souhlasem zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka.
 
(4) Podpůrná opatření se poskytují samostatně nebo v kombinacích různých druhů a stupňů v souladu se zjištěnými speciálními vzdělávacími potřebami žáka. Konkrétní druh podpůrného opatření lze poskytovat pouze v jednom stupni.
 
(5) Členění konkrétních podpůrných opatření do stupňů, pravidla jejich použití a normovaná finanční náročnost podpůrných opatření druhého až pátého stupně jsou stanoveny v příloze č. 1 k této vyhlášce.
 

HLAVA II


 

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH PODPŮRNÝCH OPATŘENÍCH


 

Individuální vzdělávací plán žáka se speciálními
vzdělávacími potřebami


 

§ 3


 
(1) Individuální vzdělávací plán zpracovává škola, vyžadují-li to speciální vzdělávací potřeby žáka. Individuální vzdělávací plán se zpracovává na základě doporučení školského poradenského zařízení a žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka.
 
(2) Individuální vzdělávací plán je závazným dokumentem pro zajištění speciálních vzdělávacích potřeb žáka, přičemž vychází ze školního vzdělávacího programu a je součástí dokumentace žáka ve školní matrice.
 
(3) Individuální vzdělávací plán obsahuje údaje o skladbě druhů a stupňů podpůrných opatření poskytovaných v kombinaci s tímto plánem, identifikační údaje žáka a údaje o pedagogických pracovnících podílejících se na vzdělávání žáka. V individuálním vzdělávacím plánu jsou dále uvedeny zejména informace o
 
 
a)

úpravách obsahu vzdělávání žáka,

b)

časovém a obsahovém rozvržení vzdělávání,

c)

úpravách metod a forem výuky a hodnocení žáka,

d)

případné úpravě výstupů ze vzdělávání žáka.

(4) Individuální vzdělávací plán dále obsahuje jméno pedagogického pracovníka školského poradenského zařízení, se kterým škola spolupracuje při zajišťování speciálních vzdělávacích potřeb žáka. Vzor individuálního vzdělávacího plánu je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.
 
(5) Individuální vzdělávací plán je zpracován bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce ode dne, kdy škola obdržela doporučení a žádost zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka. Individuální vzdělávací plán může být doplňován a upravován v průběhu celého školního roku podle potřeb žáka.
 
(6) Zpracování a provádění individuálního vzdělávacího plánu zajišťuje ředitel školy. Individuální vzdělávací plán se zpracovává ve spolupráci se školským poradenským zařízením, žákem a zákonným zástupcem žáka, není-li žák zletilý.
 

§ 4


 
(1) Škola seznámí s individuálním vzdělávacím plánem všechny vyučující žáka a současně žáka a zákonného zástupce žáka, není-li žák zletilý, který tuto skutečnost potvrdí svým podpisem. Poskytování vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu lze pouze na základě písemného informovaného souhlasu zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka podle § 16 odst. 1.
 
(2) Školské poradenské zařízení ve spolupráci se školou sleduje a nejméně jednou ročně vyhodnocuje naplňování individuálního vzdělávacího plánu a poskytuje žákovi, zákonnému zástupci žáka a škole poradenskou podporu. V případě nedodržování opatření uvedených v individuálním vzdělávacím plánu informuje o této skutečnosti ředitele školy.
 
(3) Pro změny v individuálním vzdělávacím plánu se použijí obdobně ustanovení týkající se zpracování individuálního vzdělávacího plánu, seznámení s ním, poskytování vzdělávání podle něho a vyhodnocování jeho naplňování.
 

§ 5


 

Asistent pedagoga


 

(1) Asistent pedagoga poskytuje podporu jinému pedagogickému pracovníkovi při vzdělávání žáka či žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v rozsahu podpůrného opatření nebo podle § 18 odst. 1. Asistent pedagoga pomáhá jinému pedagogickému pracovníkovi při organizaci a realizaci vzdělávání, podporuje samostatnost a aktivní zapojení žáka do všech činností uskutečňovaných ve škole v rámci vzdělávání, včetně poskytování školských služeb.
 
(2) Asistent pedagoga pracuje podle potřeby se žákem nebo s ostatními žáky třídy, oddělení nebo studijní skupiny podle pokynů jiného pedagogického pracovníka a ve spolupráci s ním.
 
(3) Asistent pedagoga, k jehož činnosti jsou stanoveny předpoklady v § 20 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících, zajišťuje zejména
 
 
a)

přímou pedagogickou činnost při vzdělávání a výchově podle přesně stanovených postupů a pokynů učitele nebo vychovatele zaměřenou na individuální podporu žáků a práce související s touto přímou pedagogickou činností,

b)

podporu žáka v dosahování vzdělávacích cílů při výuce a při přípravě na výuku, žák je přitom veden k nejvyšší možné míře samostatnosti,

c)

výchovné práce zaměřené na vytváření základních pracovních, hygienických a jiných návyků a další činnosti spojené s nácvikem sociálních kompetencí.

(4) Asistent pedagoga, k jehož činnosti jsou stanoveny předpoklady v § 20 odst. 2 zákona o pedagogických pracovnících, zajišťuje zejména
 
 
a)

pomocné výchovné práce zaměřené na podporu pedagoga zvláště při práci se skupinou žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,

b)

pomocné organizační činnosti při vzdělávání skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,

c)

pomoc při adaptaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na školní prostředí,

d)

pomoc při komunikaci se žáky, zákonnými zástupci žáků a komunitou, ze které žák pochází,

e)

nezbytnou pomoc žákům při sebeobsluze a pohybu během vyučování a při akcích pořádaných školou mimo místo, kde škola v souladu se zápisem do školského rejstříku uskutečňuje vzdělávání nebo školské služby,

f)

pomocné výchovné práce spojené s nácvikem sociálních kompetencí žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

(5) Jednomu žákovi nelze doporučit současně více než jedno podpůrné opatření spočívající ve využití asistenta pedagoga. Asistent pedagoga uvedený v odstavci 3 může za tím účelem zajišťovat i činnosti uvedené v odstavci 4.
 
(6) Není-li dále stanoveno jinak, může asistent pedagoga poskytovat podporu při vzdělávání žákovi nebo více žákům současně, nejvýše však 4 žákům ve třídě, oddělení nebo studijní skupině, a to s ohledem na povahu speciálních vzdělávacích potřeb těchto žáků; v případě škol, tříd, oddělení nebo studijních skupin zřízených podle § 16 odst. 9 zákona nebo jedná-li se o asistenta pedagoga podle § 18 odst. 1, může být počet žáků připadajících na asistenta pedagoga vyšší.
 

§ 6


 

Poskytování podpůrných opatření žáku používajícímu
jiný komunikační systém než mluvenou řeč


 

(1) Pro žáka, u něhož je potřebné při vzdělávání užívat jiný komunikační systém než mluvenou řeč, zajišťuje škola vzdělávání v komunikačním systému, který odpovídá jeho potřebám, přednostně v tom, jehož užívání žák preferuje.
 
(2) Žákům, kteří jsou vzděláváni v českém znakovém jazyce, poskytuje škola souběžně vzdělávání v psaném českém jazyce; při jeho výuce se používají metody používané při výuce českého jazyka jako jazyka cizího.
 
(3) Výstupy z naukových předmětů jsou u žáků, kteří jsou vzděláváni v českém znakovém jazyce, stanovovány v českém znakovém jazyce a v psané češtině.
 

§ 7


 

Tlumočník českého znakového jazyka


 

(1) Upřednostňuje-li žák při komunikaci český znakový jazyk a je-li vzděláván ve škole, třídě či studijní skupině, kde český znakový jazyk není komunikačním systémem všech účastníků vzdělávacího procesu, poskytuje mu škola vzdělávání s využitím tlumočníka českého znakového jazyka.
 
(2) Tlumočník provádí přesný překlad obsahu sdělení mezi účastníky komunikace formou, která je jasná a srozumitelná všem zúčastněným, a v komunikačním systému, který si žák zvolil.
 
(3) Tlumočník je využíván po celou dobu poskytování vzdělávání, je-li to v zájmu naplnění vzdělávacích potřeb žáka.
 
(4) Využívá-li žák více způsobů komunikace, stanoví školské poradenské zařízení rozsah působení tlumočníka při poskytování vzdělávání s ohledem na naplnění vzdělávacích potřeb žáka a komunikační systém, který žák upřednostňuje.
 
(5) Činnosti tlumočníka může souběžně využívat více žáků, je-li to možné a vhodné.
 
(6) Činnost tlumočníka je využívána při vzdělávání a při akcích pořádaných školou mimo místo, kde škola v souladu se zápisem do školského rejstříku uskutečňuje vzdělávání nebo školské služby.
 

§ 8


 

Přepisovatel pro neslyšící


 

(1) Upřednostňuje-li žák při komunikaci mluvený český jazyk s oporou v psaném textu a je-li vzděláván ve škole, třídě či studijní skupině, kde mluvený český jazyk s oporou v psaném textu není komunikačním systémem všech účastníků vzdělávacího procesu, poskytuje mu škola vzdělávání s využitím přepisovatele pro neslyšící.
 
(2) Přepisovatel v rámci vzdělávání převádí mluvenou řeč do písemné podoby v reálném čase.
 
(3) Činnosti přepisovatele může souběžně využívat více žáků, je-li to možné a vhodné.
 

§ 9


 

Působení dalších osob poskytujících podporu


 

Působení dalších osob, které žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami po dobu jeho pobytu ve škole poskytují podporu podle jiných právních předpisů, zejména osobního asistenta, se umožní na základě vyjádření školského poradenského zařízení.
 

HLAVA III


 

POSTUP V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ


 

§ 10


 

Postup školy při poskytování podpůrných opatření
prvního stupně


 

(1) Plán pedagogické podpory zpracuje škola, nepostačuje-li samotné zohlednění individuálních vzdělávacích potřeb žáka při vzdělávání, a to za podmínek stanovených v příloze č. 1 k této vyhlášce.
 
(2) Plán pedagogické podpory zahrnuje zejména popis obtíží a speciálních vzdělávacích potřeb žáka, podpůrná opatření prvního stupně, stanovení cílů podpory a způsobu vyhodnocování naplňování plánu.
 
(3) Plán pedagogické podpory škola průběžně aktualizuje v souladu s vývojem speciálních vzdělávacích potřeb žáka.
 
(4) Vzor plánu pedagogické podpory je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.
 
(5) Poskytování podpůrných opatření prvního stupně škola průběžně vyhodnocuje. Nejpozději po 3 měsících od zahájení poskytování podpůrných opatření poskytovaných na základě plánu pedagogické podpory škola vyhodnotí, zda podpůrná opatření vedou k naplnění stanovených cílů. Není-li tomu tak, doporučí škola zletilému žákovi nebo zákonnému zástupci žáka využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení. Do doby zahájení poskytování podpůrných opatření druhého až pátého stupně na základě doporučení školského poradenského zařízení poskytuje škola podpůrná opatření prvního stupně na základě plánu pedagogické podpory.
 
(6) S plánem pedagogické podpory seznámí škola žáka, zákonného zástupce žáka, všechny vyučující žáka a další pedagogické pracovníky podílející se na provádění tohoto plánu. Plán obsahuje podpis osob, které s ním byly seznámeny.
 

Postup před přiznáním podpůrných opatření druhého
až pátého stupně


 

§ 11


 
(1) Ředitel školy určí ve škole pedagogického pracovníka, který bude odpovídat za spolupráci se školským poradenským zařízením v souvislosti s doporučením podpůrných opatření žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami.
 
(2) Pro účely poskytování poradenské pomoci školským poradenským zařízením zajistí škola bezodkladné předání plánu pedagogické podpory školskému poradenskému zařízení, pokud se žák podle něho vzdělával.
 
(3) Poradenskou pomoc školského poradenského zařízení může využít žák nebo jeho zákonný zástupce také na základě svého uvážení nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci podle jiného právního předpisu.
 
(4) Školské poradenské zařízení při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb žáka vychází z
 
 
a)

charakteru obtíží žáka, které mají dopad na jeho vzdělávání,

b)

speciálně-pedagogické, případně psychologické, diagnostiky za účelem posouzení speciálních vzdělávacích potřeb žáka,

c)

informací o dosavadním průběhu vzdělávání žáka ve škole, zejména údajů uvedených ve školní matrice,

d)

plánu pedagogické podpory,

e)

údajů o dosavadní spolupráci žáka se školským poradenským zařízením,

f)

informací poskytnutých žákem nebo zákonným zástupcem žáka,

g)

podmínek školy, ve které se žák vzdělává nebo se bude vzdělávat, a

h)

posouzení zdravotního stavu poskytovatelem zdravotních služeb nebo posouzení podstatných skutečností ke stanovení podpůrných opatření jiným odborníkem, je-li to třeba.

(5) Školské poradenské zařízení při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb žáka přihlíží k jeho aktuálnímu zdravotnímu stavu.
 
(6) V případě podpůrného opatření spočívajícího v používání kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a speciálních učebních pomůcek školské poradenské zařízení doporučí přednostně ty pomůcky, kterými již škola disponuje, pokud tím bude naplněn účel podpůrného opatření.
 

§ 12


 
(1) Pro doporučení konkrétních podpůrných opatření školské poradenské zařízení zjišťuje také možnost využití personálních a materiálních podmínek školy vytvořených v souvislosti s poskytováním podpůrných opatření jiným žákům školy. Při tomto zjišťování škola poskytuje školskému poradenskému zařízení součinnost.
 
(2) K doložení podkladů uvedených v § 11 odst. 4 může školské poradenské zařízení vyzvat školu, zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka.
 
(3) Školské poradenské zařízení projedná před vydáním doporučení návrh doporučených podpůrných opatření se školou, zletilým žákem nebo zákonným zástupcem žáka, a povede-li to k naplňování vzdělávacích potřeb žáka, přihlédne k jejich vyjádření. Se školským zařízením projedná školské poradenské zařízení návrh podpůrných opatření v oblasti školských služeb.
 
(4) Neposkytuje-li zákonný zástupce žáka součinnost směřující k přiznání podpůrných opatření, jež jsou v nejlepším zájmu žáka, postupuje škola a školské poradenské zařízení podle jiného právního předpisu2).
 

§ 13


 

Zpráva a doporučení za účelem stanovení podpůrných opatření


 

(1) Zprávu obsahující závěry vyšetření a doporučení obsahující podpůrná opatření pro vzdělávání žáka vydá na základě posouzení speciálních vzdělávacích potřeb žáka školské poradenské zařízení.
 
(2) Při vydání zprávy a doporučení je zletilý žák nebo zákonný zástupce žáka informován o jejich obsahu a poučen o možnosti podat žádost o revizi podle § 16b zákona.
 
(3) Zpráva a doporučení se vydávají do 30 dnů ode dne ukončení posuzování speciálních vzdělávacích potřeb žáka, nejpozději však do 3 měsíců ode dne přijetí žádosti o poskytnutí poradenské pomoci školským poradenským zařízením; tato lhůta se prodlužuje o dobu nezbytnou k obstarání posouzení podstatných skutečností ke stanovení podpůrných opatření jiným odborníkem.
 

§ 14


 

Zpráva


 

(1) Zpráva vydaná pro účely doporučení podpůrných opatření pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami obsahuje
 
 
a)

identifikační údaje žáka a školského poradenského zařízení,

b)

datum přijetí žádosti o poskytnutí poradenské pomoci,

c)

důvod poskytování poradenské pomoci,

d)

anamnestické údaje žáka,

e)

popis obtíží,

f)

průběh dosavadní poradenské péče,

g)

informace o podkladech, z nichž školské poradenské zařízení ve svých závěrech vychází,

h)

shrnutí průběhu a výsledků vyšetření,

i)

popis speciálních vzdělávacích potřeb žáka,

j)

skutečnosti podstatné pro doporučení podpůrných opatření,

k)

poučení o možnosti podat žádost o revizi zprávy podle § 16b zákona,

l)

identifikační údaje pracovníka školského poradenského zařízení, který je odpovědný za provedení vyšetření a zpracování zprávy, a

m)

datum vyhotovení zprávy.

(2) Vzor zprávy je stanoven v příloze č. 4 k této vyhlášce.
 

§ 15


 

Doporučení


 

(1) Doporučení se vyhotovuje za účelem stanovení podpůrných opatření pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. Školské poradenské zařízení vychází při vydání doporučení zejména ze závěrů vyšetření uvedených ve zprávě a případného posouzení podstatných skutečností ke stanovení podpůrných opatření jiným odborníkem. Výsledky vyšetření a posouzení podle věty druhé zpravidla nesmí být v den podání žádosti o poskytnutí poradenské pomoci starší než 3 měsíce.
 
(2) Doporučení vydané za účelem stanovení podpůrných opatření pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami obsahuje
 
 
a)

identifikační údaje žáka, školy a školského poradenského zařízení,

b)

datum přijetí žádosti o poskytnutí poradenské pomoci,

c)

shrnutí závěrů vyšetření,

d)

popis speciálních vzdělávacích potřeb žáka,

e)

údaje o případném znevýhodnění žáka uvedeném v § 16 odst. 9 zákona,

f)

doporučené podpůrné opatření a jeho stupeň, včetně případných kombinací a variant podpůrných opatření,

g)

návrh postupu při poskytování podpůrných opatření,

h)

poučení o možnosti podat žádost o revizi doporučení podle § 16b zákona,

i)

identifikační údaje pracovníka školského poradenského zařízení, který poradenskou službu poskytl, a

j)

datum vyhotovení doporučení.

(3) Školské poradenské zařízení v doporučení stanoví dobu, po kterou je poskytování podpůrného opatření nezbytné; tato doba zpravidla nepřesáhne 2 roky. Termín nového posouzení speciálních vzdělávacích potřeb uvede školské poradenské zařízení do zprávy a doporučení.
 
(4) Vzor doporučení je stanoven v příloze č. 5 k této vyhlášce.
 

§ 16


 

Postup při poskytování podpůrných opatření druhého
až pátého stupně


 

(1) Podpůrná opatření škola poskytuje bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a poté, co zletilý žák nebo zákonný zástupce žáka udělil ve škole nebo školském zařízení písemný informovaný souhlas s jejich poskytováním.
 
(2) Informovaný souhlas podle odstavce 1 obsahuje
 
 
a)

výslovné vyjádření souhlasu s poskytováním podpůrných opatření,

b)

informace o důsledcích, které vyplývají z poskytování podpůrného opatření, zejména o změnách ve vzdělávání v souvislosti s poskytováním podpůrného opatření,

c)

informace o organizačních změnách, které v souvislosti s poskytováním podpůrných opatření mohou nastat, a

d)

podpis zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka stvrzující, že informacím uvedeným v písmenech b) a c) porozuměl.

(3) Není-li možné ze závažných důvodů zabezpečit bezodkladné poskytování doporučeného podpůrného opatření, poskytuje škola po projednání se školským poradenským zařízením a na základě informovaného souhlasu zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka po dobu nezbytně nutnou jiné obdobné podpůrné opatření stejného stupně. Není-li doporučené podpůrné opatření poskytnuto do 4 měsíců ode dne vydání doporučení, škola projedná tuto skutečnost se školským poradenským zařízením.
 
(4) Škola ve spolupráci se školským poradenským zařízením, žákem a zákonným zástupcem žáka průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrného opatření. Školské poradenské zařízení vyhodnotí poskytování podpůrných opatření ve lhůtě jím stanovené, nejdéle však do 1 roku od vydání doporučení. V případě vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu se uplatní § 4 odst. 2. V případě vyhodnocení doporučení k využití asistenta pedagoga, tlumočníka českého znakového jazyka nebo přepisovatele pro neslyšící školské poradenské zařízení vždy posoudí také, zda rozsah hodin doporučeného podpůrného opatření odpovídá potřebám žáka.
 
(5) Shledá-li škola, že podpůrná opatření nejsou dostačující nebo nevedou k naplňování vzdělávacích možností a potřeb žáka, bezodkladně doporučí zletilému žákovi nebo zákonnému zástupci žáka využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení. Obdobně škola postupuje i v případě, shledá-li, že poskytovaná podpůrná opatření již nejsou potřebná.
 
(6) Shledá-li školské poradenské zařízení, že podpůrná opatření nejsou dostačující nebo nevedou k naplňování vzdělávacích možností a potřeb žáka, vydá doporučení stanovující jiná podpůrná opatření případně stejná podpůrná opatření vyššího stupně. Povinnost předchozího informovaného souhlasu podle odstavce 1 tím není dotčena.
 

HLAVA IV


 

ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S PŘIZNANÝMI PODPŮRNÝMI OPATŘENÍMI


 

§ 17


 

Organizace vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními


 

(1) Ve třídě, oddělení nebo studijní skupině se může vzdělávat zpravidla nejvýše 5 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně, a to s přihlédnutím ke skladbě těchto podpůrných opatření a povaze speciálních vzdělávacích potřeb žáků.
 
(2) Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně nesmí přesáhnout jednu třetinu žáků ve třídě, oddělení nebo studijní skupině.
 
(3) Ve třídách, odděleních a studijních skupinách mohou vykonávat pedagogickou činnost souběžně nejvýše 4 pedagogičtí pracovníci.
 
(4) Omezení podle odstavců 1 a 2 se neuplatní u školy, které v jeho plnění brání plnění povinnosti přednostního přijetí žáka podle § 34 odst. 3 nebo § 36 odst. 7 zákona, a dále u střední školy, konzervatoře nebo vyšší odborné školy.
 
(5) Ve třídě, oddělení nebo ve studijní skupině, která není zřízena podle § 16 odst. 9 zákona, se mohou s přihlédnutím k rozsahu speciálních vzdělávacích potřeb žáků vzdělávat nejvýše 4 žáci uvedení v § 16 odst. 9 zákona. Omezení podle věty první se neuplatní u školy, které v jeho plnění brání plnění povinnosti přednostního přijetí žáka podle § 34 odst. 3 nebo § 36 odst. 7 zákona, a dále u střední školy, konzervatoře nebo vyšší odborné školy.
 

§ 18


 

Podpora organizace vzdělávání


 

(1) Pokud je ve třídě, oddělení nebo studijní skupině počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s přiznaným podpůrným opatřením druhého až pátého stupně v souladu s § 17 odst. 4 vyšší než 5, lze pro jejich vzdělávání využít asistenta pedagoga nad rámec poskytovaných podpůrných opatření; omezení počtu žáků připadajících na asistenta pedagoga se neuplatní.
 
(2) Do počtu žáků podle odstavce 1 se nezapočítávají ti žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým je poskytováno podpůrné opatření spočívající ve využití asistenta pedagoga.
 

ČÁST TŘETÍ


 

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ UVEDENÝCH
V § 16 ODST. 9 ZÁKONA


 

§ 19


 

Pravidla vzdělávání žáků uvedených v § 16 odst. 9 zákona


 

(1) Vzdělávání žáků uvedených v § 16 odst. 9 zákona se přednostně uskutečňuje ve škole, třídě, oddělení nebo studijní skupině, která není zřízena podle § 16 odst. 9 zákona.
 
(2) Shledá-li školské poradenské zařízení, že vzhledem k povaze speciálních vzdělávacích potřeb žáka nebo k průběhu a výsledkům dosavadního poskytování podpůrných opatření by samotná podpůrná opatření ve škole, třídě, oddělení nebo studijní skupině, která není zřízena podle § 16 odst. 9 zákona, nepostačovala k naplňování vzdělávacích možností žáka a k uplatnění jeho práva na vzdělávání, doporučí školské poradenské zařízení zařazení žáka do školy, třídy, oddělení nebo studijní skupiny zřízené podle § 16 odst. 9 zákona.
 
(3) Školy, třídy, oddělení a studijní skupiny jsou zřizovány podle druhu znevýhodnění uvedeného v § 16 odst. 9 zákona; v odůvodněných případech se v nich mohou vzdělávat i žáci s jiným znevýhodněním uvedeným v § 16 odst. 9 zákona, přičemž jejich počet nesmí přesáhnout jednu čtvrtinu nejvyššího počtu žáků vzdělávajících se ve třídě, oddělení nebo studijní skupině podle § 25.
 
(4) Ve třídě mateřské nebo střední školy, oddělení konzervatoře nebo studijní skupině vyšší odborné školy se mohou žáci s různými znevýhodněními uvedenými v § 16 odst. 9 zákona vzdělávat bez omezení podle odstavce 3.
 
(5) Ve škole, třídě, oddělení nebo studijní skupině zřízené podle § 16 odst. 9 zákona pro žáky s mentálním postižením se nevzdělávají žáci bez mentálního postižení.
 

Zařazování žáků do školy, třídy, oddělení nebo studijní
skupiny zřízené podle § 16 odst. 9 zákona


 

§ 20


 
(1) Žáka lze vzdělávat ve škole, třídě, oddělení nebo studijní skupině zřízené podle § 16 odst. 9 zákona pouze na základě žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka a doporučení školského poradenského zařízení, je-li to v souladu se zájmem žáka.
 
(2) Na doporučení podle odstavce 1 a postup školského poradenského zařízení při jeho vydání se použije § 11 odst. 3 až 5, § 12, 13 a 15 obdobně. Toto doporučení je platné po dobu v něm stanovenou, zpravidla nejvýše po dobu 2 let; v případě doporučení zařazení žáka do školy pro žáky s mentálním postižením u prvního doporučení nejdéle po dobu 1 roku a dále pak po dobu 2 let, nejedná-li se o žáka se středně těžkým nebo těžkým mentálním postižením.
 
(3) Doporučení obsahuje dále odůvodnění, ze kterého jsou zřejmé důvody pro doporučení vzdělávání ve škole, třídě, oddělení nebo studijní skupině zřízené podle § 16 odst. 9 zákona a naplnění podmínek stanovených v § 16 odst. 9 zákona.
 

§ 21


 
(1) Při podání žádosti podle § 20 odst. 1, nejpozději však do 7 dnů ode dne, kdy zletilý žák nebo zákonný zástupce žáka projeví zájem o tento způsob vzdělávání, je škola povinna informovat zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka o
 
 
a)

organizaci vzdělávání, rozdílech ve srovnání se stávajícím vzděláváním a souvisejících organizačních změnách,

b)

struktuře školního vzdělávacího programu a skladbě předmětů včetně předmětů speciálně pedagogické péče,

c)

možnostech školy zabezpečit poskytování podpůrných opatření doporučených pro vzdělávání žáka,

d)

dopadech vzdělávání ve škole, třídě, oddělení nebo studijní skupině zřízené podle § 16 odst. 9 zákona na možnosti rozvoje vzdělávacího potenciálu žáka a

e)

možnostech dalšího vzdělávání a profesního uplatnění.

(2) Přílohou žádosti podle odstavce 1 je
 
 
a)

písemné vyhotovení poučení obsahující informace uvedené v odstavci 1 a podpis zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka stvrzující, že uvedeným informacím porozuměl, a

b)

doporučení školského poradenského zařízení ke vzdělávání ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 zákona.
 

§ 22


 

Převedení žáka do vzdělávacího programu
základní školy speciální


 

(1) Na doporučení školského poradenského zařízení k převedení žáka do vzdělávacího programu základní školy speciální se použijí § 11 odst. 3 až 5, § 12, 13 a 15 obdobně. Toto doporučení je platné po dobu v něm stanovenou, nejdéle však po dobu 2 let.
 
(2) Je-li žákovi doporučeno vzdělávání podle vzdělávacího programu základní školy speciální, informuje školské poradenské zařízení zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka o rozdílech ve vzdělávacích programech a očekávaných výstupech vzdělávání a jejich dopadech na možnosti dalšího vzdělávání a profesního uplatnění.
 
(3) Před získáním písemného souhlasu podle § 49 odst. 2 zákona je škola povinna informovat zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka o
 
 
a)

rozdílech ve vzdělávacích programech a očekávaných výsledcích vzdělávání a

b)

dopadech převedení na možnosti dalšího vzdělávání a profesní uplatnění žáka.

(4) Informovaný souhlas zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka s převedením žáka do vzdělávacího programu základní školy speciální obsahuje písemné vyhotovení poučení s informacemi uvedenými v odstavci 3 a podpis zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka stvrzující, že uvedeným informacím porozuměl.
 

§ 23


 

Přezkoumání podmínek


 

(1) Školské poradenské zařízení vyhodnocuje, zda vzdělávání ve škole, třídě, oddělení nebo studijní skupině zřízené podle § 16 odst. 9 zákona nebo vzdělávání podle vzdělávacího programu základní školy speciální odpovídá speciálním vzdělávacím potřebám žáka. Vyhodnocení podle věty první se provádí nejpozději do 1 roku po zařazení nebo převedení žáka; další vyhodnocení se provádí zpravidla nejpozději do 2 let od předešlého vyhodnocení.
 
(2) V případě, že jde o doporučení k zařazení do třídy, oddělení nebo studijní skupiny zřízené pro žáky s mentálním postižením, se vyhodnocení podle odstavce 1 věty první provádí každoročně za použití principů dynamické diagnostiky, pokud se však nejedná o žáky se středně těžkým, těžkým nebo hlubokým mentálním postižením.
 
(3) Dojde-li k významné změně speciálních vzdělávacích potřeb žáka, přezkoumá školské poradenské zařízení jeho vzdělávání ve škole, třídě, oddělení nebo studijní skupině zřízené podle § 16 odst. 9 zákona nebo vzdělávání podle vzdělávacího programu základní školy speciální a případně doporučí úpravu vzdělávání žáka, zejména zařazení žáka do školy, třídy, oddělení nebo studijní skupiny, která není zřízena podle § 16 odst. 9 zákona, nebo převedení žáka do jiného vzdělávacího programu.
 
(4) Při zařazení žáka do školy, třídy, oddělení nebo studijní skupiny, která není zřízena podle § 16 odst. 9 zákona, zařadí ředitel školy žáka do ročníku, který odpovídá dosaženým znalostem a dovednostem žáka, s přihlédnutím k jeho věku.
 

§ 24


 

Organizace vzdělávání žáků uvedených v § 16 odst. 9 zákona


 

(1) V mateřské škole zřízené podle § 16 odst. 9 zákona je rozsah poskytování speciálně pedagogické péče nejvýše 3 hodiny denně.
 
(2) Žáci, kteří se vzdělávají v základní škole zřízené podle § 16 odst. 9 zákona nebo třídě základní školy zřízené podle § 16 odst. 9 zákona, mohou mít na prvním stupni nejvýše 5 vyučovacích hodin v dopoledním vyučování a 5 vyučovacích hodin v odpoledním vyučování; na druhém stupni nejvýše 6 vyučovacích hodin v dopoledním vyučování a 6 vyučovacích hodin v odpoledním vyučování.
 
(3) Ve třídách, odděleních a studijních skupinách zřízených podle § 16 odst. 9 zákona mohou být zařazeni žáci 2 i více ročníků, popřípadě i prvního a druhého stupně.
 

§ 25


 

Počty žáků


 

(1) Třída, oddělení a studijní skupina zřízená podle § 16 odst. 9 zákona má nejméně 6 a nejvíce 14 žáků s přihlédnutím k věku a speciálním vzdělávacím potřebám žáků. Pokud z doporučení školského poradenského zařízení vyplývá, že by počet žáků podle věty první nepostačoval k naplňování jejich vzdělávacích možností a k uplatnění jejich práva na vzdělávání, má třída, oddělení a studijní skupina nejméně 4 a nejvíce 6 žáků.
 
(2) Při odborném výcviku ve střední škole zřízené podle § 16 odst. 9 zákona se skupiny naplňují do počtu stanoveného jiným právním předpisem3), v ostatních případech se skupina při praktickém vyučování naplňuje do počtu 6 žáků.
 
(3) Škola zřízená podle § 16 odst. 9 zákona má nejméně 10 žáků.
 

§ 26


 

Péče o bezpečnost a ochranu zdraví žáků


 

(1) V jedné skupině žáků uvedených v § 16 odst. 9 zákona při koupání a plaveckém výcviku připadají na 1 pedagogického pracovníka nejvýše 4 žáci; vyžaduje-li to zdravotní stav žáka, je možné s žáky konat plavecký výcvik individuálně.
 
(2) Lyžařský výcvik provádí 1 pedagogický pracovník s nejvýše 8 žáky uvedenými v § 16 odst. 9 zákona. U žáků slabozrakých a žáků s tělesným postižením připadá na 1 pedagogického pracovníka nejvýše 6 žáků, u žáků nevidomých na 1 pedagogického pracovníka připadá 1 žák.
 
(3) Přesahuje-li počet žáků při akci mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, počet žáků stanovený na příslušnou třídu nebo skupinu, zabezpečí ředitel školy dohled další zletilé osoby, která je svéprávná a je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost školy.
 

ČÁST ČTVRTÁ


 

VZDĚLÁVÁNÍ NADANÝCH ŽÁKŮ


 

§ 27


 

Nadaný a mimořádně nadaný žák


 

(1) Za nadaného žáka se pro účely této vyhlášky považuje především žák, který při adekvátní podpoře vykazuje ve srovnání s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech.
 
(2) Za mimořádně nadaného žáka se pro účely této vyhlášky považuje především žák, jehož rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech.
 
(3) Zjišťování mimořádného nadání včetně vzdělávacích potřeb žáka provádí školské poradenské zařízení ve spolupráci se školou, která žáka vzdělává. Pokud se nadání žáka projevuje v oblastech pohybových, manuálních nebo uměleckých dovedností, vyjadřuje se školské poradenské zařízení zejména ke specifikům žákovy osobnosti, která mohou mít vliv na průběh jeho vzdělávání, a míru žákova nadání zhodnotí odborník v příslušném oboru, jehož odborný posudek žák nebo zákonný zástupce žáka školskému poradenskému zařízení poskytne.
 
(4) Pro nadané žáky může ředitel školy vytvářet skupiny, ve kterých se vzdělávají žáci stejných nebo různých ročníků školy v některých předmětech.
 
(5) Nadaným žákům lze v souladu s vývojem jejich školních dovedností rozšířit obsah vzdělávání nad rámec stanovený příslušným vzdělávacím programem nebo umožnit účast na výuce ve vyšším ročníku.
 
(6) Nadaní žáci se mohou se souhlasem ředitelů příslušných škol současně vzdělávat formou stáží v jiné škole stejného nebo jiného druhu.
 

Individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka


 

§ 28


 
(1) Vzdělávání mimořádně nadaného žáka se může uskutečňovat podle individuálního vzdělávacího plánu, který vychází ze školního vzdělávacího programu příslušné školy, závěrů psychologického a speciálně pedagogického vyšetření a vyjádření zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka.
 
(2) Individuální vzdělávací plán je závazným dokumentem pro zajištění vzdělávacích potřeb mimořádně nadaného žáka a je součástí dokumentace žáka ve školní matrice.
 
(3) Individuální vzdělávací plán obsahuje
 
 
a)

závěry doporučení školského poradenského zařízení,

b)

závěry psychologického a speciálně pedagogického vyšetření a pedagogické diagnostiky, které blíže popisují oblast, typ a rozsah nadání a vzdělávací potřeby mimořádně nadaného žáka, případně vyjádření registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost,

c)

údaje o způsobu poskytování individuální pedagogické, speciálně pedagogické nebo psychologické péče mimořádně nadanému žákovi,

d)

vzdělávací model pro mimořádně nadaného žáka, údaje o potřebě úprav v obsahu vzdělávání žáka, časové a obsahové rozvržení učiva, volbu pedagogických postupů, způsob zadávání a plnění úkolů, způsob hodnocení, úpravu zkoušek,

e)

seznam doporučených učebních pomůcek, učebnic a materiálů,

f)

určení pedagogického pracovníka školského poradenského zařízení, se kterým bude škola spolupracovat při zajišťování péče o mimořádně nadaného žáka,

g)

personální zajištění úprav a průběhu vzdělávání mimořádně nadaného žáka a

h)

určení pedagogického pracovníka školy pro sledování průběhu vzdělávání mimořádně nadaného žáka a pro zajištění spolupráce se školským poradenským zařízením.

(4) Individuální vzdělávací plán je zpracován bez zbytečného odkladu po zahájení vzdělávání mimořádně nadaného žáka ve škole, nejpozději však do 1 měsíce ode dne, kdy škola obdržela doporučení. Individuální vzdělávací plán může být doplňován a upravován v průběhu školního roku.
 
(5) Zpracování a provádění individuálního vzdělávacího plánu zajišťuje ředitel školy. Individuální vzdělávací plán se zpracovává ve spolupráci se školským poradenským zařízením, případně školským zařízením, a žákem a dále zákonným zástupcem žáka, není-li žák zletilý.
 

§ 29


 
(1) Škola seznámí s individuálním vzdělávacím plánem všechny vyučující žáka a současně žáka a zákonného zástupce žáka, není-li žák zletilý, který tuto skutečnost potvrdí svým podpisem. Poskytování vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu lze pouze na základě písemného informovaného souhlasu zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka.
 
(2) Školské poradenské zařízení ve spolupráci se školou sleduje a nejméně jednou ročně vyhodnocuje naplňování individuálního vzdělávacího plánu a poskytuje žákovi, zákonnému zástupci žáka a škole poradenskou podporu. V případě nedodržování opatření uvedených v individuálním vzdělávacím plánu informuje o této skutečnosti ředitele školy.
 
(3) Pro změny v individuálním vzdělávacím plánu se použijí obdobně ustanovení týkající se zpracování individuálního vzdělávacího plánu, seznámení s ním, poskytování vzdělávání podle něho a vyhodnocování jeho naplňování.
 
(4) Vzor individuálního vzdělávacího plánu je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.
 

Přeřazení do vyššího ročníku


 

§ 30


 
(1) Ředitel školy může přeřadit mimořádně nadaného žáka do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku na základě zkoušek vykonaných před komisí, kterou jmenuje ředitel školy.
 
(2) Komise je nejméně tříčlenná a tvoří ji vždy
 
 
a)

předseda, kterým je zpravidla ředitel školy nebo jím pověřený učitel,

b)

zkoušející učitel, kterým je vyučující předmětu dané vzdělávací oblasti; v prvním až pátém ročníku základního vzdělávání vyučující daného ročníku, a

c)

přísedící učitel, kterým je vyučující předmětu dané vzdělávací oblasti.

(3) Termín konání zkoušky stanoví ředitel školy v dohodě se zletilým žákem nebo zákonným zástupcem žáka. Není-li možné žáka ze závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví ředitel školy náhradní termín zkoušky.
 
(4) Žák může v 1 dni skládat jen 1 zkoušku.
 

§ 31


 
(1) Ředitel školy stanoví obsah, formu a časové rozložení zkoušky podle § 30 odst. 1 s ohledem na věk žáka. Zkouška ověřuje vědomosti a dovednosti umožňující žákovi plynulý přechod do vyššího ročníku a je zaměřena na jednotlivý předmět nebo vzdělávací oblast.
 
(2) Výsledek zkoušky určí komise hlasováním. V případě rovnosti hlasů rozhodne hlas předsedy.
 
(3) O zkoušce se pořizuje protokol, který je součástí dokumentace žáka ve školní matrice.
 
(4) Ředitel školy sdělí výsledek zkoušky prokazatelným způsobem zletilému žákovi nebo zákonnému zástupci žáka.
 
(5) Za neabsolvovaný ročník nebude žákovi vydáno vysvědčení. V následujících vysvědčeních se na zadní straně uvede, které ročníky žák neabsolvoval.
 

ČÁST PÁTÁ


 

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


 

§ 32


 

Přechodná ustanovení


 

(1) Školy poskytují podpůrná a vyrovnávací opatření podle vyhlášky č. 73/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, do doby zahájení poskytování podpůrných opatření podle této vyhlášky, nejdéle však po dobu 2 let ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
 
(2) Doporučení zařazení žáka se zdravotním postižením do školy, třídy, oddělení nebo studijní skupiny zřízené pro žáky se zdravotním postižením vydané přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se považuje za doporučení zařazení žáka do školy zřízené podle § 16 odst. 9 zákona, a to po dobu odpovídající účelu doporučení, nejdéle však po dobu 2 let ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
 

§ 33


 

Zrušovací ustanovení


 

Zrušuje se:
 
 
1.

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.

2.

Vyhláška č. 147/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.

3.

Čl. II vyhlášky č. 103/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb., a vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb.
 

§ 34


 

Účinnost


 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2016.
 
 
____________________________________________________________
 
2)

§ 10 odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

3)

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

4)

§ 5 odst. 5 nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

5)

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

6)

Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

7)

Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů.

8)

§ 5 odst. 1 nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

9)

Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzděláváni ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.

10)

Kupř. zákon č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob, ve znění pozdějších předpisů.

11)

Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
 

       Příloha č. 1 k vyhlášce č. 27/2016 Sb.


 

Přehled podpůrných opatření


 

1.

Členění a základní pravidla pro uplatňování podpůrných opatření

1.1.

Přehled podpůrných opatření se člení na část A, část B a část C.

1.2.

Část A obsahuje výčet a účel podpůrných opatření, jejich členění do stupňů a u podpůrných opatření druhého až pátého stupně, s výjimkou kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a speciálních učebních pomůcek, pravidla pro jejich použití školou a školským zařízením. Při uplatňování podpůrných opatření vyššího stupně uvedených v části A a zároveň spočívajících v poradenské pomoci školy anebo školského poradenského zařízení nebo v úpravě metod vzdělávání anebo školských služeb nebo hodnocení žáka vyšší stupeň podpůrného opatřeni zahrnuje rovněž vždy podpůrná opatření stejného druhu uvedená v tomto přehledu u nižších stupňů.

1.3.

Podpůrná opatření s normovanou finanční náročnosti jsou vždy označena stupněm (II.V.), číslem položky podle struktury Přehledu a označením pro podporu ve škole (A) nebo školském zařízení (B). Označení položky slouží pro vykazování použitých podpůrných opatřeni ve škole, případně ve školském zařízení.

1.4.

Část B obsahuje výčet a účel kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a speciálních učebních pomůcek, jejich členění do stupňů a pravidla pro jejich použití školou a školským zařízením včetně jejich normované finanční náročnosti. Školské poradenské zařízení doporučuje v případě vážně nemocných žáků a žáků s duševními onemocněními pomůcky a speciální učebnice ze všech skupin, vždy v odpovídajícím stupni podpůrných opatřeni a v souladu se vzdělávacími potřebami žáka. Kompenzační pomůcky lze použít bez ohledu na skupiny obtíží, podle kterých jsou kompenzační pomůcky v části B uvedeny.

1.5.

Podpůrná opatření všech stupňů se vztahují na všechny druhy vzdělání dle zákona. Druhy podpůrných opatření odpovídají věku žáka a stupni vzdělání a charakteru speciálních vzdělávacích potřeb žáka.

1.6.

Pokud činnost školy a školského zařízení vykonává jedna právnická osoba, jsou doporučená podpůrná opatření pro školské zařízení a školu uvedena v jednom doporučení školského poradenského zařízení; jinak vydává školské poradenské zařízení samostatné doporučení pro vzdělávání žáka ve školském zařízení.

1.7.

Pro vzdělávání ve škole, třídě, oddělení nebo studijní skupině zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona lze doporučit pouze podpůrná opatření spočívající v
a)
poradenské pomoci školy a školského poradenského zařízení,
b)
úpravě organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod vzděláváni a školských služeb, včetně zabezpečení výuky předmětů speciálně pedagogické péče (u tohoto předmětu však nikoliv s normovanou finanční náročností) a včetně prodloužení délky středního nebo vyššího odborného vzdělávání až o dva roky,
c)
úpravě podmínek přijímání ke vzdělávání a ukončování vzdělávání,
d)
použití kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a speciálních učebních pomůcek, využívání komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob, Braillova písma a podpůrných nebo náhradních komunikačních systémů,
e)
vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu,
f)
úpravě očekávaných výstupů vzdělávání v mezích stanovených rámcovými vzdělávacími programy a akreditovanými vzdělávacími programy nebo
g)
využití asistenta pedagoga, dalšího pedagogického pracovníka, tlumočníka českého znakového jazyka, přepisovatele pro neslyšící nebo možnosti působení osob poskytujících žákovi po dobu jeho pobytu ve škole podporu podle jiného právního předpisu.
 

1.8.

Normovaná finanční náročnost se nestanovuje pro kompenzační pomůcku, pokud je stejná nebo obdobná pomůcka žákovi hrazena na základě jiných právních předpisů a lze ji využít k naplněni jeho vzdělávacích potřeb.

1.9.

V části C je uveden počet hodin za rok pro stanoveni normované finanční náročnosti u podpůrných opatření spočívajících ve využití tlumočníka českého znakového jazyka nebo přepisovatele pro neslyšící.

2.

Obecná pravidla normované finanční náročnosti
 
Normovaná finanční náročnost je vyjádřena následujícími vztahy:


 

I. Normovaná roční finanční náročnost podpůrných opatření osobního charakteru se stanoví vztahem (zaokrouhleno na desítky nahoru):
a) je-li činnost realizována učitelem, včetně učitele, který získal kvalifikaci podle § 7 odst. 2, § 8 odst. 2 nebo § 9 odst. 7 zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „pedagogický pracovník školy s rozšířenou kompetencí pro oblast speciální pedagogiky“):
P1 = PTp x 12 x 1,Proc
b) je-li činnost realizována asistentem pedagoga podle § 5 odst. 3:
P2= PTap x 12 x 1,Proc
c) je-li činnost realizována asistentem pedagoga podle § 5 odst. 4:
P4 = PTap1 x 12 x 1,Proc
d) je-li činnost realizována pracovníky poskytujícími poradenské služby ve škole (školním psychologem s kvalifikací podle § 19 zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo školním speciálním pedagogem s kvalifikací podle § 18 zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů):
P3 = PTpm x 12 x 1,Proc

kde:
PTp je platový tarif v 5. platovém stupni v 12. platové třídě stanovený podle jiného právního předpisu4),
PTap je platový tarif v 5. platovém stupni v 8. platové třídě stanovený podle jiného právního předpisu4),
PTap1 je platový tarif v 5. platovém stupni v 5. platové třídě stanovený podle jiného právního předpisu4),
PTpm je platový tarif v 5. platovém stupni ve 13. platové třídě stanovený podle jiného právního předpisu4),
Proc je součtem procent sazby pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti5), jehož poplatníkem je zaměstnavatel, procent sazby pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které platí zaměstnavatel za své zaměstnance6), a procent, v jejichž výši se stanoví základní příděl, kterým je tvořen fond kulturních a sociálních potřeb7).

II. Normovaná hodinová finanční náročnost podpůrných opatření se stanoví vztahem (zaokrouhleno na jednotky nahoru):
je-li činnost realizována tlumočníkem českého znakového jazyka nebo přepisovatelem pro neslyšící:
N1 = PTtp x 1,Proc/160

kde:
PTtp je platový tarif v 7. platovém stupni v11. platové třídě stanovený podle jiného právního předpisu8),
Proc je součtem procent sazby pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti5), jehož poplatníkem je zaměstnavatel, procent sazby pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které platí zaměstnavatel za své zaměstnance6), a procent, v jejichž výši se stanoví základní příděl, kterým je tvořen fond kulturních a sociálních potřeb7).


 
 
3. Část A

Podpůrná opatření prvního stupně - obecně

Podpůrná opatření prvního stupně slouží ke kompenzaci mírných obtíží ve vzdělávání žáka (např. pomalejší tempo práce, drobné obtíže ve čtení, psaní, počítáni, problémy se zapomínáním, drobné obtíže v koncentraci pozornosti atd.), u nichž je možné prostřednictvím mírných úprav v režimu školní výuky a domácí přípravy dosáhnout zlepšení; zahrnují také podporu žáků z důvodů akcelerovaného vývoje školních dovedností.
 
Úpravy ve vzdělávání žáka navrhují pedagogičtí pracovníci, přitom spolupracují s pedagogickým pracovníkem poskytujícím poradenské služby ve škole (dále jen „poradenský pracovník školy") a zletilým žákem nebo zákonným zástupcem žáka. Obtíže žáka jsou dále vyvolané zejména aktuálně nepříznivým zdravotním nebo psychickým stavem, případně se jedná o dlouhodobé problémy malého rozsahu a intenzity. Škola zohledňuje sociální status, vztahovou síť žáka a jeho sociální a rodinné prostředí. Pokud žák dochází do školského zařízení, které se podílí na vzdělávání žáka (zejména v případě zájmového vzdělávání) a charakter jeho obtíži to vyžaduje, informuje škola tato zařízení o charakteru podpory žáka školou, tak aby i tato zařízení respektovala vzdělávací potřeby žáka. Podpůrná opatřeni směřují k naplňování speciálních vzdělávacích potřeb žáka, které nevyžadují opatření s normovanou finanční náročností, přitom pokud jsou účelné, mohou podporovat žáka v celém průběhu jeho vzdělávání.

PODMÍNKY K ZAJIŠTĚNÍ PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ

- Zpracování plánu pedagogické podpory
- Pravidelné konzultace pedagogických pracovníků a vyhodnocováni zvolených postupů
- Materiální podpora se poskytuje podle podmínek školy
- Prostředky pedagogické podpory žáka, zejména didaktické úpravy průběhu vyučování a práce s učivem.

PORADENSKÁ POMOC ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO PORADENSKÉHO ZAŘÍZENÍ

Poskytování poradenské pomoci ve škole zajišťuji zejména poradenští pracovnici školy: školní metodik prevence se věnuje péči o žáky s rizikovým chováním a prevenci rizikového chování, výchovný poradce se věnuje podpoře žáků a pedagogických pracovníků při vzdělávání žáků s potřebou uplatňování podpůrných opatření, pokud ve škole pracuje školní psycholog nebo školní speciální pedagog, tak se podílí na poskytování poradenských služeb i realizaci předmětu speciálně pedagogické péče. Poradenský pracovník školy spolupracuje s dalšími pedagogickými pracovníky, zejména s třídními učiteli, a zajišťuje pravidelnou komunikaci se zákonným zástupcem žáka nebo zletilým žákem. Pravidelné komunikuje se školskými poradenskými zařízeními, která zajišťuji návrhy podpůrných opatřeni a podílejí se na jejich realizaci ve školách. Školy a školská zařízení, která se podílejí na vzdělávání žáka, postupují za účelem jeho podpory ve vzájemné součinnosti.

NORMOVANÁ FINANČNÍ NÁROČNOST

Bez normované finanční náročnosti.

FORMA VZDĚLÁVÁNÍ

Forma vzdělávání je volena na základě věku žáka a tomu odpovídajícího stupně vzdělávání a podle požadavků na organizaci jeho vzdělávání, které vždy respektují speciální vzdělávací potřeby žáka nebo jiné závažné důvody na straně žáka.

VÝCHODISKA PRO POSKYTOVÁNÍ PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ

Pozorování v hodině, rozhovor (se žákem nebo zákonným zástupcem žáka). Prověřování znalostí a dovedností žáka a reflexe jeho výsledků.
Analýza procesů, výkonů a výsledků činností žáka, využívání portfolia žákovských prací.
Analýza domácí přípravy žáka a dosavadního pedagogického působení školy.


 

PŘÍKLADY PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ V PRVNÍM STUPNI

1. Metody výuky

Zvolené metody práce podporují kvalitu poznávacích procesů žáka, zvláště pak aparátu řídícího osvojování učiva (myšlení, pozornost, paměť), rozvíjejí a podporují preferované učební styly žáka, respektují míru nadání žáka a jeho specifika.
Orientují se na rozvíjení informačně receptivních metod zaměřených na rozvoj vnímání, na práci s textem a obrazem, dále na reproduktivní metody upevňující zapamatování, které vedou k osvojování vědomosti a dovedností pomocí opakování a procvičování. Preferují řešení typových úloh a problémů.
Aktivizují a motivují žáka, upevňují pracovní návyky.
Klade se důraz na individualizaci výuky (zahrnuje zohledňování individuálních potřeb žáka, respektování pracovních specifik žáka, stylů učení, doplňující výklad nebo procvičováni, princip multisenzorického přístupu, nastaveni dílčích cílů tak, aby žák mohl prožívat úspěch, opakované vracení se ke klíčovým pojmům a dovednostem aj.).
Volí se taková forma práce, která umožni častější kontrolu a poskytování zpětné vazby, respektování pracovního tempa žáka, stanovení odlišných časových limitů pro plnění úkolů.
Zadáváni domácích úkolů zohledňuje možnosti žáka a podmínky, které má žák k jejich plnění.
Ve vyučovací hodině se věnuje větší pozornost formám a metodám výuky, struktuře vyučovací hodiny, přiměřenosti vyučování, logické organizaci a srozumitelnosti předkládaného učiva, motivaci k učení a opakování základních principů učiva, které směřuje ke zvyšování koncentrace pozornosti žáka a ke zlepšení jeho motivace; současně je zohledňován sociální status a vztahová síť žáka a prostředí, ze kterého žák přichází do školy.

2. Úprava obsahu a výstupů vzdělávání

Obohacování učiva (dílčích výstupů) nad rámec školního vzdělávacího programu, formy obohacování se volí nejčastěji pro nadané a mimořádně nadané žáky podle charakteru jejich nadání. Cílem tohoto postupu je učivo prohloubit, rozšířit a obohatit o další informace, stimulovat procesy objevování a vyhledáváni dalších souvislostí a vazeb, které dané téma vzdělávání nabízí.v Výstupy vzdělávání se neupravuji.

3. Organizace výuky

Pro podporu žákovy práce se doporučuje zejména:
 
- nastavení pravidel průběhu a struktury vyučovací hodiny (střídání forem a činností během výuky),
- změna zasedacího pořádku či uspořádání třídy v rámci vyučovací jednotky a se zřetelem k charakteru výuky a potřebám žáků,
- diferenciace výuky, skupinová a kooperativní výuka,
- zohlednění postavení žáka ve skupině (třídě),
- nabídka volnočasových aktivit (ve škole) a podpora rozvoje zájmů žáka,
- organizační podpora mimoškolního vzdělávání, včetně odborných exkurzí a stáží.

4. Hodnocení

Využívání různých forem hodnocení, práce s kritérii hodnocení v závislosti na charakteru žákova problému, s důrazem na podporu rozvoje dovedností a vědomostí žáka, zohledněni akcelerovaného vývoje nadaných žáků v práci s učivem. Podpora autonomního hodnocení (sebehodnocení). Hodnocení vždy musí zohledňovat sociální kontext, ve kterém probíhá, a směřovat nejen k vyhodnocení úspěšnosti žákova učení, ale také k posílení jeho motivace pro vzdělávání.

5. Intervence školy

5.1 Přímá podpora

Etapa přímé podpory žáka ve výuce učitelem nebo jiným pedagogickým pracovníkem. Slouží ke zmapování možných forem podpory žáka. Pokud nepostačuje tato forma podpory a žákovi obtíže vyžadují součinnost více pedagogických pracovníků, je vytvářen plán pedagogické podpory (PLPP).

 

5.2 Plán pedagogické podpory

Etapa plánu pedagogické podpory ve spolupráci se zákonnými zástupci žáka, v součinnosti s poradenskými pracovníky školy; slouží k poskytování organizované podpory žákova vzdělávání, k pravidelnému vyhodnocování účinnosti zvolených opatření školy.

 

5.3 Metodická podpora

Poskytování metodické a konzultační podpory pedagogickým pracovníkům, žákům a zákonným zástupcům žáků - ze strany poradenských pracovníků školy.

 

5.4 Navrhovatel a koordinátor opatření

Škola na základě podnětu pedagogických pracovníků školy, zletilých žáků nebo zákonných zástupců žáků informuje pedagogické pracovníky, kteří se podílejí na vzdělávání žáka, a zákonné zástupce o úpravách postupů ve vzdělávání žáka.
Vychází se z konzultace školy a zákonných zástupců o postupech vzděláváni, s cílem spolupráce na řešení problému žáka, předpokládá se i nespolupracující žák nebo zákonný zástupce žáka.
Spolupráce uvnitř školy
Ředitel školy pověří koordinaci plánu pedagogické podpory třídního učitele, učitele předmětu nebo poradenského pracovníka školy.

6. Pomůcky

Běžné učebnice a učební pomůcky.


 

Podpůrná opatření druhého stupně - obecně

Charakter vzdělávacích potřeb žáka, pro kterého je tento stupeň určen, je ovlivněn zejména aktuálním zdravotním stavem žáka, opožděným vývojem, odlišným kulturním prostředím nebo jinými životními podmínkami žáka, problémy v počáteční schopnosti učit se a připravovat se na školní práci, nadáním, specifickými poruchami učeni a chování, mírným oslabením sluchových nebo zrakových funkcí, mírnými řečovými vadami, oslabením dorozumívacích schopností, poruchami autistického spektra s mírnými obtížemi, nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka a dalšími specifiky, která vyžadují využívání individuálního přístupu ke vzdělávacím potřebám žáka, úpravy v organizaci a metodách výuky, v hodnocení žáka, ve stanovení postupu i forem nápravy a případného využití podpůrného opatření v podobě individuálního vzdělávacího plánu. Problémy žáka ve vzdělávání lze charakterizovat jako mírné, lze je obvykle kompenzovat s využitím speciálních učebnic a speciálních učebních pomůcek nebo kompenzačních pomůcek, s podporou předmětu speciálně pedagogické péče a úpravami pedagogické práce.

PODMÍNKY K ZAJIŠTĚNÍ PODPORY

- doporučení školského poradenského zařízení,
- pracovník školského poradenského zařízení odpovědný za komunikaci se školou,
- v případě potřeby osoba poskytující škole konzultace z důvodu své odbornosti pro účely vzdělávání nadaných žáků;v - spolupráce s rodinou a případně dalším subjektem pro naplňování podpory žáka (školská zařízení, která se podílejí na vzdělávání žáka),
- zařazeni žáka do speciálně pedagogické nebo pedagogické intervenční péče podle skladby obtíží žáka a možností školy organizované školou nebo školskými zařízeními (školní družina, školní klub, středisko volného času, domovy dětí a mládeže).

PORADENSKÁ POMOC ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO PORADENSKÉHO ZAŘÍZENÍ

Poskytování poradenské pomoci ve škole zajišťují zejména poradenští pracovníci školy: školní metodik prevence se věnuje péči o žáky s rizikovým chováním a prevenci rizikového chování, výchovný poradce se věnuje podpoře žáků a pedagogických pracovníků při vzdělávání žáků s potřebou uplatňování podpůrných opatření, pokud ve škole pracuje školní psycholog nebo školní speciální pedagog, tak se podílí na poskytování poradenských služeb i realizaci předmětu speciálně pedagogické péče. Poradenský pracovník školy spolupracuje s dalšími pedagogickými pracovníky, zejména s třídními učiteli, a zajišťuje pravidelnou komunikaci se zákonným zástupcem žáka nebo zletilým žákem. Pravidelně komunikuje se školskými poradenskými zařízeními, která zajišťují návrhy podpůrných opatření a podílejí se na jejich realizaci ve školách. Školy a školská zařízeni, která se podílejí na vzdělávání žáka, postupují za účelem jeho podpory ve vzájemné součinnosti.

NORMOVANÁ FINANČNÍ NÁROČNOST

Normovaná finanční náročnost se stanoví pro jednotlivá opatření, pokud nejsou již hrazena na základě jiných právních předpisů:
 
- úprava obsahu vzdělávání,
- speciální učebnice a speciální učební pomůcky,
- kompenzační pomůcky,
- 1 h /1 týden pedagogické intervence na práci se žákem, žáky nebo třídou ve škole,
- 1 h /1 týden pedagogické intervence na práci se žákem nebo žáky ve školském zařízeni,
- 1 h / 1 týden předmět speciálně pedagogické péče poskytovaný pedagogickým pracovníkem školy s rozšířenou kompetencí pro oblast speciální pedagogiky, psychologem s kvalifikací podle § 19 zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „psycholog"), nebo speciálním pedagogem s kvalifikací podle § 18 zákona č. 563/2004 Sb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „speciální pedagog").

FORMA VZDĚLÁVÁNÍ

Forma vzdělávání je volena na základě věku žáka a tomu odpovídajícího stupně vzdělávání a podle požadavků na organizaci jeho vzdělávání, které vždy respektují speciální vzdělávací potřeby žáka nebo jiné závažné důvody na jeho straně.


 

PODPŮRNÁ OPATŘENÍ DRUHÉHO STUPNĚ

Normovaná roční finanční náročnost

1. Metody výuky

Úpravy metod výuky, včetně domácí přípravy:
 
- Reflektují možnosti a potřeby žáka ve vztahu k věku, rozvíjejí a podporují výchovu žáka; zohledňují učební styly žáka; respektují míru nadání žáka a jeho specifika.
- Rozvíjejí myšlení, paměť, pozornost, vnímání, motoriku, stimulují vývoj, využívají řešení typových úloh, řešení problémů; vedou k osvojení vědomostí, dovedností a postojů.
- Pomáhají překonávat nepřipravenost na školu a z toho plynoucí selhávání ve školních dovednostech.
- Zahrnují intervence na podporu oslabených nebo nefunkčních dovedností a kompetencí žáka, podporují připravenost na praktické činnosti.
- Umožňují obohacení dílčích výstupů školního vzdělávacího programu nad rámec učiva vyučovacích předmětů a oblastí školního vzdělávacího programu pro nadané a mimořádně nadané žáky.
- Využívají např. individuální a skupinovou projektovou práci, stáže na odborných pracovištích na podporu rozvoje vědomostí a dovedností, včetně praktických dovedností nadaných žáků.

 

2. Úprava obsahu a výstupů vzdělávání

Je nutná úprava obsahu vzdělávání žáka v dílčích oblastech, které žák vzhledem ke svým vzdělávacím potřebám nemůže zvládnout nebo je zvládá alternativním způsobem.
Obsah vzdělávání žáků se upravuje v závislosti na struktuře a charakteru speciálních vzdělávacích potřeb žáků na základě doporučení školských poradenských zařízení. Práce s obsahy vzdělávání směřuje k posílení vzdělávání žáka v oblastech, kde nedosahuje uspokojivých výsledků. U žáků s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu odlišných kulturních a životních podmínek je třeba:
 
- podpora rozvoje školních dovedností na počátku vzdělávání žáka, posílení přípravy na školní práci,
- v rámci nejvyššího počtu povinných vyučovacích hodin posílení výuky českého jazyka nebo výuky českého jazyka jako jazyka cizího:
a) v předškolním vzdělávání: 4x15 minut výuky českého jazyka jako jazyka cizího/týden, nejvýše však 80 h,
b) v základním vzdělávání: 3 vyučovací hodiny (h)/týden, nejvýše však 120 h,
c) ve středním vzdělávání: 3h/týden, nejvýše však 120 h.
 
Úprava očekávaných výstupů vzdělávání se ve druhém stupni nepředpokládá.

a):
P1 x 0,05
b):
P1 x 0,15
c):
P1 x 0,15

3. Organizace výuky
 
A) ve škole
 
B) ve školském zařízení

II. 3 A) ve škole

Úpravy organizace a průběhu vzdělávání žáka ve třídě respektují specifika podmínek, které usnadní vzdělávání žáka, včetně možností využívání speciálních učebnic, speciálních učebních a kompenzačních pomůcek a postupů. Podpora sociokulturní adaptace v zapojení do třídního kolektivu u žáků. Organizace a podmínky výuky jsou definovány v individuálním vzdělávacím plánu.

 

 

II. 3 B) ve školském zařízení

Organizace vzdělávání žáka ve školských zařízeních vychází z obtíží žáka ve vzdělávání, respektuje specifika žáka, která mohou ovlivňovat jeho účast na aktivitách organizovaných ve školských zařízeních. Organizace a podmínky zapojení žáka do aktivit školského zařízení jsou specifikovány v doporučení školského poradenského zařízení. V případě, že žák potřebuje pro vzdělávání speciální učebnice, speciální učební pomůcky a kompenzační pomůcky, zváží školské poradenské zařízení, které z těchto podpor jsou pro žáka nezbytné také pro vzdělávání ve školském zařízení, zváží potřebnost jejich duplicitního poskytnutí (pokud nelze pomůcku přenášet).

 

4. Individuální vzdělávací plán)

II. 4

Individuální vzdělávací plán jako podpůrné opatření navrhuje školské poradenské zařízení a zpracovává ho škola. Vychází ze školního vzdělávacího programu, vyhovuje vzdělávacím potřebám žáka, u mimořádného intelektového nadání je třeba umožnit obohacování učiva nad rámec předmětů a vzdělávacích oblastí školního vzdělávacího programu. Cílem tohoto postupu je učivo prohloubit, rozšířit a obohatit o další informace, stimulovat procesy objevování a vyhledávání dalších souvislostí a vazeb, které dané téma vzdělávání nabízí.
Individuální vzdělávací plán v případě potřeby zahrnuje předměty speciálně pedagogické péče a pedagogickou intervenci, pokud je třeba podpořit vzdělávání žáka, včetně možnosti podpory školským poradenským zařízením.

 

5. Hodnocení

Hodnocení vychází ze zjištěných specifik žáka (např. neznalost vyučovacího jazyka). Nastavují se taková kritéria hodnocení, která žákovi umožní dosahovat osobního pokroku. Užívá se různých forem hodnocení, jejichž kritéria respektují charakter obtíží nebo specifik žáka, včetně jeho nadání nebo mimořádného nadáni. Z hodnocení jsou zřejmé konkrétní individuálně specifické podoby činnosti vyžadované po žákovi, jsou jasně a srozumitelně formulována hodnotící kritéria, dále třída hodnocených vlastností i hodnotící škála. Formativní hodnocení směřuje k zpětnovazební podpoře efektivního učení žáků a je pro ně informativní a korektivní; podporuje rozvoj autonomního hodnocení. Sumativní hodnoceni žáků s potřebou podpůrných opatření (se speciálními vzdělávacími potřebami) zohledňuje jak omezení žáka, tak zejména jeho pokroky ve vzdělávání.

 

6. Intervence

Intervence ve druhém stupni zahrnuje podpůrná opatření spočívající v zajištění předmětu speciálně pedagogické péče a v zajištěni pedagogické intervence. Předmět speciálně pedagogické péče je zajišťován pedagogickými pracovníky školy s rozšířenou kompetencí pro oblast speciální pedagogiky, speciálními pedagogy nebo psychology školy nebo školského poradenského zařízení při dodržení nejvyššího počtu povinných vyučovacích hodin, přičemž je zaměřen ve druhém stupni na nápravy např. v oblasti logopedických obtíží, řečové výchovy, specifických poruch učeni, rozvoj grafomotorických dovedností, rozvoj vizuálně percepčních dovedností, zdravotní tělesné výchovy, na nácvik sociální komunikace. Pedagogická intervence slouží zejména k podpoře vzdělávání žáka ve vyučovacích předmětech, kde je třeba posílit jeho vzdělávání, případně ke kompenzaci nedostatečné domácí přípravy na výuku. Současně je možné využít tuto dotaci pro práci s třídou nebo skupinou žáků. Intervence zahrnují také poradenskou pomoc školského poradenského zařízeni.

 

A) ve škole
B) ve školském zařízení

II. 6. 1 A) Pedagogická intervence

Individuální nebo skupinová práce pedagogického pracovníka se žákem,
Rozsah: 1 h týdně
maximálně 6 žáků ve skupině/ práce s třídou

P1 x 0,05 - poskytuje se pouze v případě, pokud žák není součástí skupiny, na kterou již byly poskytnuty prostředky státního rozpočtu

 

II. 6. 1 B) Pedagogická intervence

Pedagogická intervence slouží k podpoře přípravy žáků na školu a k rozvoji učebního stylu žáků.
Rozsah: 1 h týdně
maximálně 6 žáků ve skupině/ práce s třídou

P1 x 0,05 - poskytuje se pouze v případě, pokud žák není součástí skupiny, na kterou již byly poskytnuty prostředky státního rozpočtu

 

II. 6. 2 A)
Předmět speciálně pedagogické péče

1 hodina předmětu speciálně pedagogické péče zajistí škola nebo školské poradenského zařízení.
Rozsah: 1 h týdně
Individuální/skupinová práce, reedukační skupiny (max. 4 žáci)

P1 x 0,05 - poskytuje se pouze v případě, pokud žák není součástí skupiny, na kterou již byly poskytnuty prostředky státního rozpočtu

7. Úpravy podmínek přijímání ke vzdělávání a ukončování vzdělávání

 

 

 

 

 

 

II. 7 A.
přijímání ke vzdělávání

Pravidla pro uzpůsobení podmínek pro přijímací řízení ke střednímu vzdělávání a příslušný vzor doporučení školského poradenského zařízení je stanoven jiným právním předpisem11). Ředitel jiné školy uzpůsobí průběh přijímacího řízení pro uchazeče s potřebou podpůrných opatření druhého stupně, respektuje funkční důsledky speciálních vzdělávacích potřeb uchazeče, jeho onemocnění nebo zdravotního postižení, které mohou ovlivnit průběh přijímacího řízení. Škola postupuje na základě doporučení školského poradenského zařízení.

 

 

II. 7 b.
Ukončování vzdělávání maturitní zkouškou
upraveno jiným právním předpisem9)

Skupina a kategorie podle jiného právního předpisu9) odpovídající druhému stupni podpůrných opatření

Skupina 1

U žáků s potřebou podpůrných opatření druhého stupně jsou respektovány funkční důsledky speciálních vzdělávacích potřeb žáka, jeho onemocnění nebo postižení ovlivňující konání maturitní zkoušky. Žák je zařazen do příslušné kategorie pro konáni maturitní zkoušky. Při úpravě podmínek konání maturitní zkoušky je nutné zohlednit aktuální zdravotní stav žáka

 

 

 

 

TP-1, ZP-1, SP-1, SPUO-1

Průběh konání maturitní zkoušky nevyžaduje zvláštní úpravy zkušební dokumentace. Žákům je navýšen časový limit a mají upravené prostředí pro konání maturitní zkoušky. Mohou používat kompenzační pomůcky. Žáci kategorie a skupiny SP-1 nekonají poslechový subtest didaktického testu z cizího jazyka.

 

 

II. 7 C. ukončování vzdělávání

I. Závěrečná zkouška v oborech středního vzdělání s výučním listem:
Ředitel školy umožní žákovi, u kterého byla v průběhu vzdělávání uplatňována podpůrná opatření druhého stupně, aby byla zohledněna i v průběhu konání praktické a teoretické zkoušky na základě doporučení školského poradenského zařízení. U žáků s potřebou podpůrných opatření druhého stupně jsou respektovány funkční důsledky obtíží žáka, jeho onemocnění nebo zdravotního postižení.
II. Závěrečná zkouška v oborech středního vzdělání:
Ředitel školy umožní žákovi, u kterého byla v průběhu vzdělávání uplatňována podpůrná opatření druhého stupně, aby byla zohledněna i v průběhu konání závěrečné zkoušky, na základě doporučení školského poradenského zařízení. U žáků s potřebou podpůrných opatření druhého stupně jsou respektovány funkční důsledky obtíží žáka, jeho onemocnění nebo zdravotního postižení. Rozsah podpory obvykle vyžaduje prodloužení času pro konání zkoušek a vytvoření pozitivního klimatu.
III. Konzervatoř - ukončení absolutoriem a vyšší odborné vzdělání - ukončení absolutoriem:
Přiměřeně se uplatní pravidla pro konání závěrečné zkoušky v oborech středního vzdělání pro žáky s potřebou podpůrných opatření v druhém stupni (bod II výše).

 

8. Pomůcky

Část B Přehledu podpůrných opatření.
Ve výjimečných případech lze použít obdobné speciální učebnice, speciální učební pomůcky nebo kompenzační pomůcky, pokud jejich použití povede k naplnění vzdělávacích potřeb žáka; přitom musí být dodržena normovaná finanční náročnost podpůrného opatření. Pro další skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, které nejsou taxativně uvedeny, se volí speciální učebnice, speciální učební pomůcky a kompenzační pomůcky v souladu s jejich speciálními vzdělávacími potřebami, vždy v odpovídajícím stupni podpůrných opatření.
Při navrhování pomůcek se dbá na posouzení potřebnosti kompenzačních a speciálních pomůcek, které mohou být žákovi již poskytnuty z jiných zdrojů pro zabránění nedůvodného čerpání prostředků ze státního rozpočtu.

 

 

 

 

 

 

 


 

Podpůrná opatření třetího stupně obecně

Použití podpůrného opatření ve třetím stupni je podmíněno stanovením podpůrných opatření školským poradenským zařízením na základě diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb žáka, případně vychází z vyhodnocení účinnosti nižších stupňů podpůrných opatření poskytovaných žákovi. Charakter speciálních vzdělávacích potřeb žáka vyžaduje již znatelné úpravy v metodách práce, v organizaci a průběhu vzdělávání, v úpravě školního vzdělávacího programu, v hodnocení žáka. Rozsah těchto opatření zahrnuje zejména úpravy ve strategiích práce s učivem, úpravy v podmínkách a postupech školní práce a domácí přípravy, včetně posilování motivace a postojů ke školní práci, v odůvodněných případech pak také úpravy obsahů vzdělání a výstupů ze vzdělání.
 
Charakter vzdělávacích potřeb žáka je nejčastěji ovlivněn závažnými specifickými poruchami učení, odlišným kulturním prostředím a jinými životními podmínkami žáka, poruchami chování, těžkou poruchou řeči (dorozumívacích schopností), řečovými vadami těžšího stupně, poruchami autistického spektra, lehkým mentálním postižením, zrakovým a sluchovým postižením (slabozrakost, nedoslýchavost), tělesným postižením, neznalostí vyučovacího jazyka, dalšími obtížemi, které mají významný dopad na kvalitu a průběh vzdělávání žáka, případně je ovlivněn mimořádným intelektovým nadáním. Charakter speciálních vzdělávacích potřeb žáka je takový, že vyžaduje již i podporu práce pedagogického pracovníka asistentem pedagoga (pro maximálně 4 žáky), dále využívání komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob a využívání prostředků alternativní nebo augmentativní komunikace podle potřeb žáka, podporu speciálně pedagogického centra v případě podpory nácviku prostorové orientace a využívání alternativních forem komunikace. Vhodná je také spolupráce s odborníky jiných resortů, pokud to vyžaduje zájem žáka (lékaři, sociální pracovníci, terapeuti atd.). Délka poskytování podpůrných opatření se řídi charakterem speciálních vzdělávacích potřeb žáka, pohybuje se v řádu od několika měsíců až do konce trvání školní docházky.
Délka může být upravována v závislosti na posouzení aktuálního stavu žáka a na dalších okolnostech (například na závěrech kontrolního vyšetření).

PODMÍNKY K ZAJIŠTĚNÍ PODPORY

Doporučení školského poradenského zařízení, konzultant na straně vzdělavatele, spolupráce se žákem a zákonným zástupcem žáka a případně dalším subjektem pro naplňování podpory u žáka. Zařazeni žáka do speciálně pedagogické péče (předměty speciálně pedagogické péče) nebo pedagogické intervenční péče, podle skladby speciálních vzdělávacích potřeb žáka a možností školy, organizované školou; pedagogická intervence pak i školským zařízením (školní družina, školní klub, středisko volného času nebo dům děti a mládeže). Podpora práce pedagogického pracovníka asistentem pedagoga, případně školním psychologem, speciálním pedagogem. V případě ukončení poskytování podpůrného opatření je povinností školského zařízení tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci žáka nebo žákovi a škole.

PORADENSKÁ POMOC ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH PORADENSKÝCH ZAŘÍZENÍ

Poskytování poradenské pomoci ve škole zajišťují zejména poradenští pracovníci školy; školní metodik prevence se věnuje péči o žáky s rizikovým chováním a prevenci tohoto chování, výchovný poradce se věnuje podpoře žáků a pedagogických pracovníků při vzdělávání žáků s potřebou uplatňování podpůrných opatření; je žádoucí, aby ve škole pracoval školní psycholog nebo školní speciální pedagog, kteří se podílejí na poskytováni poradenských služeb i realizaci předmětu speciálně pedagogické péče. Poradenský pracovník školy spolupracuje s dalšími pedagogickými pracovníky, zejména třídním učitelem, a pomáhá zajišťovat pravidelnou komunikaci se zákonnými zástupci žáka nebo zletilým žákem. Pravidelně komunikuje se školskými poradenskými zařízeními, která zajišťují návrhy podpůrných opatřeni a podílejí se na jejich realizaci ve školách. Při formulaci a naplňování doporučení ke vzdělávání žáka s potřebou podpůrných opatření spolupracuje škola, školské poradenské zařízeni a žák, respektive zákonný zástupce žáka. V případě potřeby spolupracuje škola s orgánem sociálně-právní ochrany dětí. Školské poradenské zařízení poskytuje metodickou podporu škole zvláště v případech, kdy pracuje s žáky, u kterých je poskytování podpůrných opatření náročné.

NORMOVANÁ FINANČNÍ NÁROČNOST

Normovaná finanční náročnost se stanoví pro jednotlivá opatření, pokud nejsou již hrazena na základě jiných právních předpisů:
- úprava výstupů a obsahu vzdělávání,
- speciální učebnice a speciální učební pomůcky,
- kompenzační pomůcky,
- 3 h/ týdně speciálně pedagogické intervence (předměty speciálně pedagogické péče), případně psychologická intervence,
- 3 h/ týdně pedagogické intervence (z toho 1 h týdně na práci se třídou),
- služby asistenta pedagoga pro více žáků (sdíleného) podle charakteru speciálních vzdělávacích potřeb, maximálně pro 4 žáky na třídu,
- podpora výuky dalším pedagogickým pracovníkem v rozsahu 0,5 úvazku,
- podpora školním psychologem nebo školním speciálním pedagogem v rozsahu 0,5 úvazku (služba pro žáka a školu).

FORMA VZDĚLÁVÁNÍ

Forma vzdělávání je volena na základě věku žáka a požadavků na organizaci jeho vzdělávání, které vždy respektuji speciální vzdělávací potřeby žáka nebo jiné závažné důvody na jeho straně.


 

PODPŮRNÁ OPATŘENÍ TŘETÍHO STUPNĚ

Normovaná roční finanční náročnost

1. Metody výuky

Uplatňují se všechny vhodné metody výuky uváděné v předchozích stupních podpůrných opatření.
 
Cílené zaměření na podporu dovedností a kompetencí žáka, které umožňují překonání bariér v jeho vzdělávání a jeho zapojení do práce ve školní třídě.
Zahrnují intervence na podporu oslabených či nefunkčních dovednosti a kompetencí žáka, rozvoj řečových a poznávacích funkcí, nácvik sebeobslužných dovedností a sociálních kompetencí. Podporují sociální začlenění a vytváření pozitivních postojů kooperativního učení i akceptace těchto žáků jejich spolužáky.
Metody výuky respektují specifika žáků, využívají kooperativní formy výuky, otevřené učení a individualizovaný přístup. Podporují motivaci žáka a jeho zařazení do školní třídy. Pracují i s prvky rozvinutých schopností a kreativity a směřuji k jejich dalšímu rozvíjení u žáků. Využívá se didaktických her, tvořivé psaní v mateřském i cizím jazyce.

 

2. Úprava obsahu a výstupů vzdělávání

Úprava obsahu vzdělávání žáka v dílčích oblastech, které žák vzhledem ke svým vzdělávacím potřebám a zdravotním omezením nemůže zvládnout nebo je zvládá alternativním způsobem.
Obsah vzdělávání žáků se upravuje v závislosti na struktuře a charakteru speciálních vzdělávacích potřeb žáků, na základě doporučení podpůrných opatření školských poradenských zařízení. Úprava obsahu vzděláváni směřuje k posílení vzdělávání žáka v oblastech, kde nedosahuje uspokojivých výsledků. Obsah učiva může být v odůvodněných případech modifikován; výstupy a výsledky vzdělávání se mohou upravovat pouze pro žáky s lehkým mentálním postižením podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Zařazují se předměty speciálně pedagogické péče a uplatňuje se individuální vzdělávací plán. Pracuje se s posilováním výuky v předmětech, ve kterých žák selhává, s využitím pedagogické intervence. Umožňuje se akcelerace vzdělávání.
Pro nadané a mimořádně nadané žáky se umožňuje obohacování nad rámec výstupů školního vzdělávacího programu, respektuje se tzv. dvojí výjimečnost těchto žáků. Výstupy ze vzdělávání respektují možnosti žáka vzdělávat se, při snaze dosahovat odpovídajících výstupů, pro žáka maximálních.
Pro žáky s potřebou posílení výuky českého jazyka jako jazyka cizího se doporučuje:
a) v předškolním vzdělávání: 4x15 minut výuky /týden, nejvýše však 110 h
b) v základním vzdělávání: 3h/týden, nejvýše však 200 hodin.
c) ve středním vzdělávání: 3h/týden, nejvýše však 200 hodin.

a):
P1 x 0,05
b):
P1 x 0 ,15
c):
P1 x 0,15

3. Organizace výuky
A) ve škole
B) ve školském zařízení

III. 3. 1 A) ve škole

Úpravy organizace a průběhu vzdělávání žáka ve třídě respektují specifika podmínek, které usnadní vzdělávání žáka, včetně možností úpravy pracovního prostředí a pracovního místa žáka, využívání speciálních učebnic, speciálních učebních a kompenzačních pomůcek a postupů. Využívání úprav organizace výuky na podporu lepší koncentrace pozornosti žáků, dodržování hygieny vzdělávacího procesu a spolupráce v průběhu výuky.
Podpora organizace výuky v odůvodněných případech asistentem pedagoga nebo dalším pedagogickým pracovníkem.

 

 

III. 3. 1 B) ve školském zařízení

Organizace vzdělávání žáka ve školských zařízeních vychází ze speciálních vzdělávacích potřeb žáka ve vzdělávání, respektuje specifika žáka, která mohou ovlivňovat jeho účast na aktivitách organizovaných ve školských zařízeních. Organizace a podmínky zapojení žáka do aktivit školského zařízení jsou specifikovány v doporučení školského poradenského zařízení. V případě, že účast na aktivitách školského zařízení vyžaduje u žáka také přítomnost asistenta pedagoga, poskytuje se jeho služba adekvátně jeho potřebám. Pokud škola a školské zařízení tvoří jeden právní subjekt, je stanoven rozsah práce asistenta pedagoga tak, aby mohl zajistit potřebnou podporu žáka ve školském zařízení.

 

4. Individuální vzdělávací plán

III. 4

Individuální vzdělávací plán navrhuje školské poradenské zařízení jako podpůrné opatření, zpracovává škola. Vychází ze školního vzdělávacího programu, vyhovuje vzdělávacím potřebám žáka, u mimořádného intelektového nadání je třeba umožnit obohacování učiva nad rámec předmětů a vzdělávacích oblastí školního vzdělávacího programu.
Individuální vzdělávací plán v případě potřeby zahrnuje předměty speciálně pedagogické péče a pedagogickou intervenci, pokud je třeba podpořit vzdělávání žáka, včetně možnosti podpory školským poradenským zařízením nebo školním psychologem či speciálním pedagogem. Zahrnuje možnosti podpory pedagogického pracovníka při vzdělávání žáka asistentem pedagoga (pokud je to nezbytné), dále navrhuje úpravy obsahů a výstupů ze vzdělávání žáka.

 

5. Personální podpora A) ve škole
B) ve školském zařízení

III. 5.
Personální podpora

Podpůrná opatření ve třetím stupni zahrnují využívání asistenta pedagoga, využívání dalších pedagogických pracovníků, a to zejména školního psychologa nebo školního speciálního pedagoga, pokud ve škole pracuje. Pokud je počet žáků vyšší a není možné dělit třídu, může škola rozšířit asistenční podporu nebo je možné doplnit výuku o přítomnost dalšího pedagoga. Podpora se specifikuje podle požadavků na podporu pedagogické práce s žákem ve výuce, na podporu pohybu, orientace v prostoru, komunikace a sebeobsluhy.

 

 

III. 5. 1 A
Asistent pedagoga podle § 5 odst. 3 sdílený

Charakter speciálních vzdělávacích potřeb žáka vyžaduje činnost asistenta pedagoga vymezenou v § 5 odst. 3 při jeho vzdělávání, přitom jeho přítomnost není nezbytná po celou dobu vyučování, může tak být využíván i pro další žáky s obdobnou potřebou tohoto podpůrného opatření.
Rozsah podpory se stanovuje podle náročnosti podpory na 1 žáka nebo skupinu žáků. Ve třídě tak mohou být vzděláváni další žáci, jejichž potřeba asistenta pedagoga bude obdobná, v maximálním počtu 4. Speciální vzdělávací potřeby žáků, pro jejichž vzdělávání je nezbytná podpora pedagoga asistentem pedagoga, nemusí být stejného druhu.
Rozsah podpory týdně:
a) 9 hodin přímé pedagogické činnosti (normovaná finanční náročnost k tomu počítá s 1 hodinou práce související s přímou pedagogickou činností)
b) 14 hodin přímé pedagogické činnosti (normovaná finanční náročnost k tomu počítá s 1,556 hodiny práce související s přímou pedagogickou činností)
c) 18 hodin přímé pedagogické činnosti (normovaná finanční náročnost k tomu počítá se 2 hodinami práce související s přímou pedagogickou činností)
d) 23 hodin přímé pedagogické činnosti (normovaná finanční náročnost k tomu počítá s 2,556 hodiny práce související s přímou pedagogickou činností)
e) 27 hodin přímé pedagogické činnosti (normovaná finanční náročnost k tomu počítá se 3 hodinami práce související s přímou pedagogickou činností)
Školské poradenské zařízení doporučí rozsah potřeby přímé pedagogické činnosti. Jestliže potřeba neodpovídá přesně možnostem rozsahu podpory týdně podle této přílohy, doporučí školské poradenské zařízení tu z možností rozsahu podpory týdně, která je svým rozsahem nej bližší vyšší. Normovaná finanční náročnost zohledňuje i nezbytnou potřebu práce související s přímou pedagogickou činností v poměru 1:9. Konkrétní rozsah práce související s přímou pedagogickou činností školské poradenské zařízení neurčuje.

a) : P2 x 0,25
b) : P2x 0,3889
c): P2 x 0,5
d): P2x 0,6389
e): P2 x 0,75

 

III. 5. 1 B Asistent
       pedagoga podle § 5 odst. 3

Pro podporu aktivit žáka ve školském zařízení, nevykonává-li právnická osoba vůči žákovi rovněž činnost školy. Charakter speciálních vzdělávacích potřeb žáka vyžaduje činnost asistenta pedagoga vymezenou v § 5 odst. 3. Rozsah podpory týdně:
9 hodin přímé pedagogické činnostiv Normovaná finanční náročnost zohledňuje i nezbytnou potřebu práce související s přímou pedagogickou činností (1 hodina).

       P2 x 0,25

 

III. 5. 2 A
Asistent pedagoga podle § 5 odst. 4
 
sdílený

Charakter speciálních vzdělávacích potřeb žáka vyžaduje činnost asistenta pedagoga vymezenou v § 5 odst. 4 při jeho vzdělávání, přitom jeho přítomnost není nezbytná po celou dobu vyučování, může tak být využíván i pro další žáky s obdobnou potřebou tohoto podpůrného opatření.
Rozsah podpory se stanovuje podle náročnosti podpory na 1 žáka nebo skupinu žáků. Ve třídě tak mohou být vzděláváni další žáci, jejichž potřeba asistenta pedagoga bude obdobná, v maximálním počtu 4. Speciální vzdělávací potřeby žáků, pro jejichž vzdělávání je nezbytná podpora pedagoga asistentem pedagoga, nemusí být stejného druhu.
Rozsah podpory týdně:
a) 9 hodin přímé pedagogické činnosti (normovaná finanční náročnost k tomu počítá s 1 hodinou práce související s přímou pedagogickou činností)
b) 14 hodin přímé pedagogické činnosti (normovaná finanční náročnost k tomu počítá s 1,556 hodiny práce související s přímou pedagogickou činností)
c) 18 hodin přímé pedagogické činnosti (normovaná finanční náročnost k tomu počítá se 2 hodinami práce související s přímou pedagogickou činností)
d) 23 hodin přímé pedagogické činnosti (normovaná finanční náročnost k tomu počítá s 2,556 hodiny práce související s přímou pedagogickou činností)
e) 27 hodin přímé pedagogické činnosti (normovaná finanční náročnost k tomu počítá se 3 hodinami práce související s přímou pedagogickou činností)
Školské poradenské zařízení doporučí rozsah potřeby přímé pedagogické činnosti. Jestliže potřeba neodpovídá přesně možnostem rozsahu podpory týdně podle této přílohy, doporučí školské poradenské zařízení tu z možností rozsahu podpory týdně, která je svým rozsahem nej bližší vyšší. Normovaná finanční náročnost zohledňuje i nezbytnou potřebu práce související s přímou pedagogickou činností v poměru 1:9. Konkrétní rozsah práce související s přímou pedagogickou činností školské poradenské zařízení neurčuje.

       a): P4 x 0,25
       b): P4x 0,3889
       c): P4 x 0,5
       d): P4x 0,6389
       e): P4 x 0,75

 

       III. 5. 2 B
       Asistent pedagoga podle § 5 odst. 4

Pro podporu aktivit žáka ve školském zařízení, nevykonává-li právnická osoba vůči žákovi rovněž činnost školy. Charakter speciálních vzdělávacích potřeb žáka vyžaduje činnost asistenta pedagoga vymezenou v § 5 odst. 4.
Rozsah podpory týdně:
9 hodin přímé pedagogické činnosti
Normovaná finanční náročnost zohledňuje i nezbytnou potřebu práce související s přímou pedagogickou činností (1 hodina).

       P4 x 0,25

 

       III. 5. 3 A
       Další pedagogický pracovník

V případech, kdy jsou ve třídě, oddělení nebo studijní skupině více než 4 žáci uvedení v § 16 odst. 9 zákona anebo je výuka žáků ve zdůvodněných případech natolik náročná, že již nepostačuje podpora asistentem pedagoga, je možné doplnit výuku o dalšího pedagogického pracovníka (skladba žáků vyžadujících podpůrná opatření).
Rozsah podpory: 0,5 úvazku pedagogického pracovníka

       P1 x 0,5

 

III. 5. 4 A
Školní psycholog/ školní speciální pedagog

Pokud je ve škole souběh okolností (lokalita, počet žáků s potřebou podpory, skladba žáků vyžadujících podpůrná opatření ve třetím stupni), které vyžadují přítomnost školního psychologa nebo školního speciálního pedagoga, je navržena podpora těmito odborníky.

a) 0,5 úvazku školní psycholog
P3 x 0,5
b) 0,5 úvazku školní speciální pedagog
P3 x 0,5

6. Hodnocení

Toto podpůrné opatření zahrnuje postupy uvedené v předchozích stupních, respektuje specifické nároky na činnost žáků, specifikuje hodnotící kritéria, třídu hodnocených vlastností i hodnotící škálu; provádí kriteriální úpravy hodnocení, využívá slovní hodnocení, formativní i sumativní hodnocení žáka, podporuje autonomní hodnocení (sebehodnocení) žáka a všechny prvky hodnocení zvyšující motivaci žáka k učení. Významně zohledňuje sociální kontext hodnocení a směřuje k podpoře žáka v jeho učení - hodnocení žákovi indikuje konkrétní postupy v učení.

 

7. Intervence

 

Intervence ve třetím stupni zahrnuje postupy spočívající v zajištění předmětu speciálně pedagogické péče a v zajištění pedagogické intervence. Předmět speciálně pedagogické péče je zajišťován pedagogy školy s rozšířenou kompetencí pro oblast speciální pedagogiky, speciálními pedagogy nebo psychology školy nebo školského poradenského zařízení při dodržení nejvyššího počtu povinných vyučovacích hodin. Zahrnuje předměty speciálně pedagogické péče uvedené ve druhém stupni podpůrných opatření, doplněné např. o zrakovou stimulaci, bazální stimulaci u žáků s mentálním postižením, práci s optickými pomůckami, logopedickou péči; u žáků, kteří nemohou vnímat řeč sluchem, se věnuje rozvíjení sluchového vnímání, odezírání, rozumění mluvené řeči a její produkci, českému znakovému jazyku, dále se věnuje prostorové orientaci, případně dalším oblastem speciálně pedagogické péče. Pedagogická intervence slouží zejména k podpoře vzdělávání žáka ve vyučovacích předmětech, kde je třeba posílit vzdělávání žáka, případně ke kompenzaci nedostatečné domácí přípravy na výuku. Současně je možné využít tuto dotaci pro práci s třídou nebo skupinou žáků. Současně zahrnuje intervence také poradenskou školy, zejména školního psychologa a školního speciálního pedagoga, nebo školského poradenského zařízení.

 

A) ve škole
B) ve školském zařízení

III. 7. 1 A Předmět speciálně pedagogické péče

Předmět speciálně pedagogické péče podle specifik obtíží žáka, škola dodržuje nejvyšší počet povinných vyučovacích hodin, případně využívá jejich dělení.
Zajistí škola nebo školské poradenské zařízení ve spolupráci
Individuální/skupinová práce,
reedukační skupiny (max. 4 žáci)
Rozsah: 2 h/týden

P1 x 0,1 - poskytuje se pouze v případě, pokud žák není součástí skupiny, na kterou již byly poskytnuty prostředky státního rozpočtu

 

III. 7. 2 A Pedagogická intervence

Pedagogická intervence slouží k podpoře přípravy žáků na vzdělávání, k podpoře vzdělávání předmětů, ve kterých žák selhává, případně k posílení strategií učení.
Individuální nebo skupinová práce pedagogického pracovníka se žákem nebo žáky, která slouží k podpoře žákova učeni a ke kompenzaci nedostatečné domácí přípravy na výuku, dále k rozvoji vědomostí a dovedností žáka, k rozvoj i jazykových kompetencí a sociálních a adaptivních dovedností.
Rozsah: 2 h/týden
V případě potřeby je možné využít 1 hodinu z této časové dotace na práci se třídou a její vztahovou sítí.
(z toho 1 h týdně na dlouhodobou práci se třídou)
maximálně 6 žáků ve skupině/ práce s třídou

P1 x 0,1 - poskytuje se pouze v případě, pokud žák není součástí skupiny, na kterou již byly poskytnuty prostředky státního rozpočtu

 

III. 7. 2B

Pedagogická intervence slouží k podpoře přípravy žáků na školu, k rozvoji školních dovedností a k rozvoji učebního stylu žáků.
Rozsah: 1 h týdně
maximálně 6 žáků ve skupině/ práce s třídou

P1 x 0,05 - poskytuje se pouze v případě, pokud žák není součástí skupiny, na kterou již byly poskytnuty prostředky státního rozpočtu


 

8. Úpravy podmínek přijímání ke vzdělávání a ukončování vzdělávání

III. 8 A. Úprava podmínek přijímání ke vzdělávání

Pravidla pro uzpůsobení podmínek pro přijímací řízení ke střednímu vzdělávání a příslušný vzor doporučení školského poradenského zařízení je stanoven jiným právním předpisem11). Ředitel jiné školy uzpůsobí průběh přijímacího řízení pro uchazeče s potřebou podpůrných opatření třetího stupně, respektuje funkční důsledky speciálních vzdělávacích potřeb uchazeče, jeho onemocnění nebo zdravotního postižení, které mohou ovlivnit průběh přijímacího řízení. Pokud je to potřebné, umožní ředitel školy přítomnost podporující osoby, použití dalších komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob nebo využití prostředků alternativní nebo augmentativní komunikace. Škola postupuje na základě doporučení školského poradenského zařízení.

 

 

III. 8 B. Ukončování vzdělávání maturitní zkouškou
upraveno jiným právním předpisem9)

Skupiny a kategorie podle jiného právního předpisu9) odpovídající třetímu stupni podpůrných opatření

Skupiny 2 a 3

U žáků s potřebou podpůrných opatření třetího stupně jsou respektovány funkční důsledky speciálních vzdělávacích potřeb žáka, jeho onemocnění nebo postižení ovlivňující konání maturitní zkoušky. Žák je zařazen do příslušné kategorie pro konání maturitní zkoušky. Při úpravě podmínek konání maturitní zkoušky je nutné zohlednit aktuální zdravotní stav žáka.

 

 

 

 

TP-2

Žáci pracují s upravenou zkušební dokumentací, mají navýšený časový limit a je jim upraveno prostředí pro konání maturitní zkoušky. Mohou používat kompenzační pomůcky. Žáci kategorií a skupin SP-2 a SP-3-T nekonají poslechový subtest didaktického testu z cizího jazyka.

 

 

 

 

ZP-2

 

 

 

 

 

SP-2; SP-3-T

 

 

 

 

 

SPUO-2

 

 

 

III. 8 C. Úprava podmínek dalšího ukončování vzdělávání

I. Závěrečná zkouška v oborech středního vzdělání s výučním listem: Ředitel školy umožní žákovi, u kterého byla v průběhu vzdělávání uplatňována podpůrná opatřeni třetího stupně, aby byla zohledněna i v průběhu konání praktické a teoretické zkoušky na základě doporučení školského poradenského zařízení. U žáků s potřebou podpůrných opatření třetího stupně jsou respektovány funkční důsledky obtíží žáka, jeho onemocnění nebo zdravotního postižení a na základě toho je upravována zkušební dokumentace žáka a průběh zkoušky, je umožněno vykonání zkoušky za přítomnosti další osoby-obvykle asistenta pedagoga nebo osobního asistenta.
 
II. Závěrečná zkouška v oborech středního vzdělání:
Ředitel školy umožní žákovi, u kterého byla v průběhu vzdělávání uplatňována podpůrná opatření třetího stupně, aby byla zohledněna i v průběhu konání závěrečné zkoušky, na základě doporučení školského poradenského zařízení. U žáků s potřebou podpůrných opatření třetího stupně jsou respektovány funkční důsledky obtíží žáka, jeho onemocnění nebo zdravotního postižení. Rozsah podpory obvykle vyžaduje prodlouženi času pro konání zkoušek, vytvoření pozitivního klimatu a uzpůsobení zkušební dokumentace a průběhu zkoušky, s případným využitím asistenta pedagoga nebo jiné osoby poskytující podporu. Obdobně je upravována dokumentace pro žáky s potřebou Braillova písma nebo používání komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob, či s potřebou využívání prostředků alternativní nebo augmentativní komunikace.
 
III. Konzervatoř - ukončení absolutoriem a vyšší odborné vzdělání - ukončení absolutoriem:
Přiměřeně se uplatní pravidla pro závěrečnou zkoušku v oborech středního vzdělání pro žáky s potřebou podpůrných opatření ve třetím stupni (II).

 

9. Prodloužení délky vzdělávání

Pokud to speciální vzdělávací potřeby vyžadují (zejména u žáků z odlišného kulturního prostředí nebo žijících v odlišných životních podmínkách), je možné v případě potřeby prodloužit délku základního, středního a vyššího odborného vzdělávání o 1 rok.

 

10. Pomůcky

Pomůcky a speciální učebnice jsou uvedeny v části B tohoto přehledu.
Ve výjimečných případech lze použít obdobné speciální učebnice, speciální učební pomůcky nebo kompenzační pomůcky, pokud jejich použití povede k naplnění vzdělávacích potřeb žáka; přitom musí být dodržena normovaná finanční náročnost podpůrného opatření. Pro další skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, které nejsou taxativně uvedeny, se volí speciální učebnice, speciální učební pomůcky a kompenzační pomůcky v souladu s jejich speciálními vzdělávacími potřebami, vždy v odpovídajícím stupni podpůrných opatření.
Při navrhování kompenzačních a speciálních učebních pomůcek se dbá na posouzení jejich potřebnosti, zejména v případě že jsou již poskytnuty z jiných zdrojů.

 


 

Podpůrná opatření čtvrtého stupně - obecně

Použití podpůrného opatření ve čtvrtém stupni je podmíněno stanovením podpůrných opatření školským poradenským zařízením na základě diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb žáka (včetně vyjádřeni lékařů a dalších odborníků), případně vychází z vyhodnocení účinnosti nižších stupňů podpůrných opatření poskytovaných žákovi. Charakter speciálních vzdělávacích potřeb žáka ve vzdělávání již vyžaduje významné úpravy v metodách a v organizaci vzdělávání, úpravy v obsahu vzděláváni, dále možnost úprav výstupů ze vzdělávání, se zřetelem k rozvíjení schopností a dovedností žáka, ke kompenzaci důsledků zdravotního postižení. Vždy se přihlíží k aktuálnímu zdravotnímu stavu žáka. Žák vzdělávaný ve třídě, která není zřízena podle § 16 odst. 9 zákona, je vzděláván s podporou individuálního vzdělávacího plánu. Do individuálního vzdělávacího plánu žáka jsou zařazeny také předměty speciálně pedagogické péče, zaměřené na konkrétní potřeby žáka ve vztahu k typu jeho obtíží, druhu postižení a k jeho projevům. Podpůrná opatření tohoto stupně jsou určena zejména pro žáky se závažnými poruchami chování, se středně těžkým a těžkým mentálním postižením (včetně komorbidit), s těžkým zrakovým nebo sluchovým postižením, se závažnými vadami řeči, s poruchami autistického spektra, se závažným tělesným postižením. Dále mimořádně nadané žáky, kteří vyžadují výraznou individualizaci vzdělávání nad rámec příslušného stupně vzdělání, dosahují mimořádných výsledků a vyžadují i úpravy ve formách vzdělávání.

PODMÍNKY K ZAJIŠTĚNÍ PODPORY

- Doporučeni školského poradenského zařízení.
- Konzultant na straně školy nebo školského zařízení.
- Spolupráce se žákem, zákonným zástupcem žáka a případně s dalším subjektem pro naplňování podpůrných opatření u žáka.
- Koordinátorem péče je školské poradenské zařízení, které pravidelně vyhodnocuje efektivitu zvolených podpůrných opatření pro žáka ve spolupráci s rodinou a školou, v závislosti na charakteru speciálních vzdělávacích potřeb žáka.
- Podpora poradenským pracovníkem školy. Využívání služeb asistentů pedagoga, tlumočníka českého znakového jazyka, přepisovatele pro neslyšící, speciálního pedagoga, školního psychologa, případně jiného pedagogického pracovníka.
- Poskytování vzdělávání nebo školských služeb v prostorách stavebně nebo technicky upravených.
- Zajištěni služeb speciálně pedagogického centra v prostorové orientaci žáků a v podpoře užívání alternativních forem komunikace, metodická podpora pedagogických pracovníků školy.
- Výběr podpůrných opatřeni respektuje vždy věková specifika žáků.

PORADENSKÁ POMOC ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH PORADENSKÝCH ZAŘÍZENÍ

Poskytování poradenské pomoci ve škole zajišťují zejména poradenští pracovníci školy: školní metodik prevence se věnuje péči o žáky s rizikovým chováním a prevenci tohoto chování, výchovný poradce se věnuje podpoře žáků a pedagogických pracovníků při vzděláváni žáků s potřebou uplatňování podpůrných opatření; je žádoucí, aby ve škole pracoval školní psycholog nebo školní speciální pedagog, kteří se podílejí na poskytování poradenských služeb i realizaci předmětu speciálně pedagogické péče. Poradenský pracovník školy spolupracuje s dalšími pedagogickými pracovníky, zejména s třídním učitelem, a pomáhá zajišťovat pravidelnou komunikaci se zletilým žákem nebo zákonným zástupcem žáka. Pravidelně komunikuje se školskými poradenskými zařízeními, která zajišťují návrhy podpůrných opatřeni a podílejí se na jejich realizaci ve školách. Při formulaci a naplňováni doporučení ke vzdělávání žáka s potřebou podpůrných opatření spolupracuje škola, školské poradenské zařízení a žák, respektive zákonný zástupce žáka. V případě potřeby spolupracuje škola s orgánem sociálně-právní ochrany dětí a dalšími orgány veřejné moci. Školské poradenské zařízení poskytuje metodickou podporu škole zvláště v případech, kdy se pracuje se žáky, u kterých je poskytování podpůrných opatření náročné a vyžaduje součinnost. Za účelem sjednoceni přístupu k žákovi se konají Případové konference.

NORMOVANÁ FINANČNÍ NÁROČNOST

Normovaná finanční náročnost se stanoví pro jednotlivá opatření, pokud nejsou již hrazena na základě jiných právních předpisů:
- Speciální učebnice a speciální učební pomůcky,
- kompenzační pomůcky,
- úprava prostředí, úprava pracovního místa žáka,
- mzdové náklady na další pedagogické pracovníky, zejména asistenta pedagoga a poskytovatele speciálně pedagogické péče,
- mzdové náklady na tlumočníky českého znakového jazyka a přepisovatele pro neslyšící, školní psychology, školní speciální pedagogy
- zajištění používání komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob,
- zajištění využívání prostředků alternativní nebo augmentativní komunikace.

FORMA VZDĚLÁVÁNÍ

Forma vzdělávání je volena na základě věku žáka a požadavků na organizaci jeho vzdělávání, které vždy respektují speciální vzdělávací potřeby žáka nebo jiné závažné důvody na straně žáka.


 

PODPŮRNÁ OPATŘENÍ ČTVRTÉHO STUPNĚ

Normovaná roční finanční náročnost

1. Metody výuky

Metody výuky zahrnují všechna doporučení předchozích stupňů podpůrného opatření.
Volba metod výuky respektuje možnost úpravy obsahů vzdělávání a v odůvodněných případech, vzhledem k možnostem žáka, i redukování obsahu a úpravy výstupů. Rozsah těchto úprav je ovlivněn charakterem a mírou obtíží žáka.
Škola zajistí, aby výuka byla nevidomým, neslyšícím a hluchoslepým žákům poskytována v jazycích, způsobech a prostředcích komunikace, které jsou pro žáka nejvhodnější10) a žákem preferované.
Uplatňované metody výuky jsou významně ovlivňovány využíváním prostředků augmentativní nebo alternativní komunikace, které mají za cíl přechodně nebo trvale kompenzovat projevy poruchy a postižení u osob se závažným postižením řeči, jazyka a psaní.
Augmentativní systémy komunikace mají podporovat již existující, ale pro běžné dorozumívání nedostatečné komunikační schopnosti. Alternativní systémy komunikace se používají jako náhrada mluvené řeči. Při budování podpůrných nebo náhradních komunikačních systémů je třeba využívat všech schopností a dovedností uživatele. Zásadou je vždy to, aby způsob dorozumívání byl co nejpřirozenější, jak je to jen v dané situaci možné.
Alternativní komunikace využívá:
 
a) Systémy bez pomůcek - cílené pohledy, mimika, gesta, gestikulace, manuální znaky jazykové programy;
b) Systémy s pomůckami - předměty, fotografie, systémy grafických symbolů (např. PCS, Bliss, piktogramy), komunikační tabulky, písmena a psaná slova, technické pomůcky s hlasovým výstupem, počítač se speciálním softwarem.
 
Využíváni speciálních učebních pomůcek, postupů a kompenzačních pomůcek, které umožní dosahovat u žáků maxima jejich potenciálu, při zachování motivace pro vzdělávání a jejichž užívání má vliv na volbu metod výuky.

 

2. Úprava obsahu a výstupů vzdělávání

IV. 2

Úprava obsahu vzdělávání žáka v řadě oblastí, které žák vzhledem ke svým vzdělávacím potřebám a zdravotním omezením nemůže zvládnout nebo je zvládá alternativním způsobem. Úprava výstupů ze vzdělávání v souladu s možnostmi žáků, které vyplývají z jejich speciálních vzdělávacích potřeb, snaha využívat maximálně potenciál ke vzdělávání žáka při zachování pozitivní motivace ke vzdělávání, s cílem přípravy na život. Vzdělávání podle upraveného vzdělávacího programu. Podpora samostatnosti žáka a jeho přípravy na budoucí uplatnění v profesním životě

 

3. Organizace výuky
A) ve škole
B) ve školském zařízení

IV. 3. 1 A ve škole

K zajištění zdárného průběhu výuky je třeba uzpůsobit prostředí vzdělávání tak, aby se maximalizovaly vzdělávací pokroky žáka i jeho sociální rozvoj; je možné využívat personální podporu pro práci se žákem. Přizpůsobit práci se žákem také doporučovaným režimovým opatřením ve vztahu ke stravování, podávání léků, nárokům na dodržování hygieny, střídání činností a odpočinku atd.
Respektovat nároky na prostorové uspořádání třídy a pracovního místa žáka/žáků.
Využívání komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob.
Je možné zkracovat vyučovací jednotky, část výuky realizovat individuálně. Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je možné stanovit odlišnou délku vyučovací hodiny. V odůvodněných případech lze vyučovací hodiny dělit a spojovat.
Možnost působení osoby poskytující dítěti, žákovi nebo studentovi po dobu jeho pobytu ve škole podporu podle jiných právních předpisů.

 

 

IV. 3. 1 B ve školském zařízení

Organizace vzdělávání žáka ve školských zařízeních vychází ze speciálních vzdělávacích potřeb žáka, respektuje specifika žáka, která mohou ovlivňovat jeho účast na aktivitách organizovaných ve školských zařízeních. Pokud činnosti vyžadují poskytnutí speciálních učebních pomůcek nebo kompenzačních pomůcek a žák nemůže využívat přidělené pomůcky pro vzdělávání, poskytne školské poradenské zařízení pomůcky nezbytné pro zapojeni žáka i ve školském zařízení. V případě, že účast na aktivitách školského zařízení vyžaduje u žáka také přítomnost asistenta pedagoga, tlumočníka českého znakového jazyka, přepisovatele pro neslyšící nebo přítomnost další osoby, poskytuje se jejich služba adekvátně potřebám žáka a délce pobytu v zařízeních. Obdobné platí i u využívání prostředků alternativní nebo augmentativní komunikace.

 

4. Individuální vzdělávací plán

IV. 4

Individuální vzdělávací plán navrhuje školské poradenské zařízení jako podpůrné opatření, zpracovává jej škola. Vychází ze školního vzdělávacího programu, naplňuje vzdělávací potřeby žáka, u mimořádného intelektového nadání je třeba umožnit obohacování učiva nad rámec předmětů a vzdělávacích oblastí školního vzdělávacího programu i ve formě rozšiřováni a prohlubování učiva.
Individuální vzdělávací plán v případě potřeby zahrnuje předměty speciálně pedagogické péče a pedagogickou intervenci, pokud je třeba podpořit vzdělávání žáka, včetně možnosti podpory školským poradenským zařízením nebo školním psychologem nebo speciálním pedagogem. Zahrnuje možnosti podpory pedagogického pracovníka při vzdělávání žáka asistentem pedagoga (pokud je to nezbytné), dále tlumočníka českého znakového jazyka, přepisovatele pro neslyšící, odborníka na prostorovou orientaci, využívání alternativních forem komunikace; dále navrhuje úpravy obsahů a výstupů ze vzdělávání žáka a využití speciálních učebních a kompenzačních pomůcek. Individuální vzdělávací plán pro neslyšící žáky zahrnuje vedle výuky českého znakového jazyka také výuku českého jazyka jako jazyka cizího; rozsah výuky je stanovován ve spolupráci se školským poradenským zařízením.

 

5. Personální podpora
 
A) ve škole
B) ve školském zařízení

IV. 5. Personální podpora

Umožňuje podporu pedagogického pracovníka a současně žáka v případech, kdy je proces vzdělávání znesnadněn obtížemi žáka, které vyžadují další osobu k podpoře vzdělávacího procesu. Umožňuje využívání podpůrného opatření asistenta pedagoga, dalších pedagogických pracovníků, tlumočníka českého znakového jazyka, přepisovatele pro neslyšící, školního psychologa a školního speciálního pedagoga.

 

 

IV. 5. 1 A
Asistent pedagoga podle § 5 odst. 3

Toto podpůrné opatření se využije, pokud speciální vzdělávací potřeby žáka vyžadují využití asistenta pedagoga ve větším rozsahu než u variant podpůrného opatření III. 5. 1 A; rozsah doporučené pedagogické činnosti odpovídá vzdělávání ve škole, jakož i době vzdělávání a poskytování školských služeb ve školském zařízení, pokud jeho činnost vykonává stejná právnická osoba.
Charakter speciálních vzdělávacích potřeb žáka vyžaduje činnost asistenta pedagoga vymezenou v § 5 odst. 3.
Pokud se při vzdělávání žáka využívá činnost asistenta pedagoga, umožní škola po dobu delší nepřítomnosti žáka ve škole, kdy mu jeho zdravotní stav znemožňuje přítomnost na vzdělávání, vzdělávání žáka prostřednictvím asistenta pedagoga, který podporuje vzdělávání žáka společně s pedagogy školy a zajišťuje komunikaci mezi školou, žákem a jeho rodinou.
Rozsah podpory týdně:
a) 32 hodin přímé pedagogické činnosti (normovaná finanční náročnost k tomu počítá s 3,556 hodiny práce související s přímou pedagogickou činností)
b) 36 hodin přímé pedagogické činnosti (normovaná finanční náročnost k tomu počítá s 4 hodinami práce související s přímou pedagogickou činností)
Školské poradenské zařízení doporučí rozsah potřeby přímé pedagogické činnosti. Jestliže potřeba neodpovídá přesně možnostem rozsahu podpory týdně podle této přílohy, doporučí školské poradenské zařízení tu z možností rozsahu podpory týdně, která je svým rozsahem nej bližší vyšší. Normovaná finanční náročnost zohledňuje i nezbytnou potřebu práce související s přímou pedagogickou činností v poměru 1:9. Konkrétní rozsah práce související s přímou pedagogickou činností školské poradenské zařízení neurčuje.

a) P2 x 0,8889
b) P2 x 1,0

 

IV. 5. 2 A
Asistent pedagoga podle § 5 odst. 4

Toto podpůrné opatření se využije, pokud speciální vzdělávací potřeby žáka vyžadují využití asistenta pedagoga ve větším rozsahu než u variant podpůrného opatření III. 5. 2 A; rozsah doporučené pedagogické činnosti odpovídá vzdělávání ve škole, jakož i době vzdělávání a poskytování školských služeb ve školském zařízení, pokud jeho činnost vykonává stejná právnická osoba.
Charakter speciálních vzdělávacích potřeb žáka vyžaduje činnost asistenta pedagoga vymezenou v § 5 odst. 4.
Pokud se při vzdělávání žáka využívá činnost asistenta pedagoga, umožní škola po dobu delší nepřítomnosti žáka ve škole, kdy mu jeho zdravotní stav znemožňuje přítomnost na vzdělávání, vzdělávání žáka prostřednictvím asistenta pedagoga, který podporuje vzdělávání žáka společně s pedagogy školy a zajišťuje komunikaci mezi školou, žákem a jeho rodinou.
Rozsah podpory týdně:
a) 32 hodin přímé pedagogické činnosti (normovaná finanční náročnost k tomu počítá s 3,556 hodiny práce související s přímou pedagogickou činností)
b) 36 hodin přímé pedagogické činnosti (normovaná finanční náročnost k tomu počítá s 4 hodinami práce související s přímou pedagogickou činností)
Školské poradenské zařízení doporučí rozsah potřeby přímé pedagogické činnosti. Jestliže potřeba neodpovídá přesně možnostem rozsahu podpory týdně podle této přílohy, doporučí školské poradenské zařízení tu z možností rozsahu podpory týdně, která je svým rozsahem nejbližší vyšší. Normovaná finanční náročnost zohledňuje i nezbytnou potřebu práce související s přímou pedagogickou činností v poměru 1:9. Konkrétní rozsah práce související s přímou pedagogickou činností školské poradenské zařízení neurčuje.

a) P4 x 0,8889
b) P4x 1,0

 

IV. 5. 3 A
Tlumočník českého znakového jazyka

a) Pro neslyšícího žáka, který nemůže vnímat mluvenou řeč sluchem, pro něhož je český znakový jazyk jazykem preferovaným, je využíván po celou dobu vyučování, na všech úrovních vzdělávání (předškolní, základní, střední, vyšší odborné) tlumočník českého znakového jazyka. Tlumočník českého znakového jazyka může být využíván i pro skupinu žáků a dále pro komunikaci s vrstevníky ve škole.
Rozsah práce: odpovídá délce výuky žáka,
40 h/týden/ (včetně služeb pro školské zařízení, pokud vykonává jeho činnost stejná osoba, jako činnost školy). V časové dotaci na práci tlumočníka je třeba zohlednit potřebu přípravy tlumočení a činnost tlumočníka v době přestávek mezi vyučováním/vyučovacími hodinami.

N1 x počet hodin/rok*

 

 

b) Pro neslyšícího žáka, který využívá přednostně jiné typy komunikačních prostředků a český znakový jazyk není jeho preferovaným jazykem, rozhoduje o jeho potřebnosti a rozsahu jeho působení ve výuce školské poradenské zařízení na základě preferencí žáka a jeho potřeb. Vzdělávání těchto žáků vyžaduje přítomnost přepisovatele pro neslyšící.

N1 x počet hodin/rok*

 

IV. 5. 4 AB
Přepisovatel pro neslyšící

Žák, který nemůže vnímat mluvenou řeč sluchem nebo ji může vnímat omezeně a jeho preferovaným jazykem je český jazyk nebo komunikační systémy neslyšících a hluchoslepých osob z něj vycházející, většinou využívá služeb přepisovatele pro neslyšící. Vždy je však nutno respektovat preference žáka.
Při využití technické podpory (plátno, tablety atd.) je možné využití přepisu pro více osob současně.
Rozsah práce: po dobu vyučování žáka
40 h/týden/žák (včetně služeb pro školské zařízení, pokud jeho činnost vykonává stejná osoba jako činnost školy)

N1 x počet hodin/rok*

 

IV. 5. 5 B

Pokud žák navštěvuje školu a školské zařízení, jejichž činnost vykonávají různé osoby, a jeho zapojení do činností školského zařízení vyžaduje služby:
a) asistenta pedagoga podle § 5 odst. 3,
b) asistenta pedagoga podle § 5 odst. 4,
c) tlumočníka českého znakového jazyka
d) nebo přepisovatele pro neslyšící,
jsou služby těchto odborníků zajištěny na dobu nezbytně nutnou.
 
Rozsah práce: a) a b) 9 hodin přímé pedagogické činnosti týdně (normovaná finanční náročnost zohledňuje i nezbytnou potřebu práce související s přímou pedagogickou činností v rozsahu 1 hodiny týdně);
c) a d) po dobu vzdělávání žáka

a): P2 x 0,25
 
b):
P4 x 0,25
 
c): N1 x počet hodin/rok*
 
d):
N1 x počet hodin/rok*

 

IV. 5. 6
Další pedagogický pracovník

Výuka žáka vyžaduje přítomnost dalšího pedagogického pracovníka.
 
Rozsah práce: 0,5 úvazku

P1 x 0,5

 

IV. 5. 7
Školní psycholog / školní speciální pedagog

Pokud vzdělávání ve škole ovlivňuje souběh okolností podstatných pro kvalitu vzdělávání (lokalita, počet a skladba žáků s potřebou podpůrných opatření), je žádoucí přítomnost školního psychologa nebo školního speciálního pedagoga, je navržena podpora těmito odborníky.

a) školní psycholog:
P3 x 0,5
b) školní speciální pedagog:
P3 x 0,5

 

IV. 5. 8
Další nepedagogický pracovník

Pokud charakter speciálních vzdělávacích potřeb žáka vyžaduje přítomnost další osoby zejména osobního asistenta, případně jiné osoby poskytující podporu v průběhu vzdělávání, umožní škola nebo školské zařízení jeho přítomnost na základě a v rozsahu stanoveném v doporučení.

 


 
______________________________________
 
*)

Počet hodin/rok pro stanovení normované finanční náročnosti se přiřadí podle tabulky uvedené v části C.

6. Hodnocení

Hodnocení zahrnuje doporučení z nižších stupňů podpůrných opatření. Zohledňuje specifické nároky na činnost žáků, specifikuje hodnotící kritéria, třídu hodnocených vlastností i hodnotící škálu; východiskem je analýza učiva zaměřená na didaktickou přístupnost učiva pro žákovo učení, pozitivní motivaci k dalšímu vzdělávání a vytváření postojů. Výrazné kriteriální úpravy hodnocení, důraz na využíváni různých forem formativního hodnocení, včetně slovního, podpora sebehodnocení žáka a práce s motivací ke vzdělávání.

 

7. Intervence

Intervence ve čtvrtém stupni zahrnují podpůrná opatření spočívající v zajištění předmětu speciálně pedagogické péče a v zajištění pedagogické intervence. Předmět speciálně pedagogické péče je zajišťován pedagogy školy s rozšířenou kompetencí pro oblast speciální pedagogiky, speciálními pedagogy nebo psychology školy nebo školského poradenského zařízení, při dodržení nejvyššího počtu povinných vyučovacích hodin (včetně disponibilních), přičemž je zaměřen na oblasti předmětů speciálně pedagogické péče uvedené ve druhém i třetím stupni podpůrných opatření a dále na český znakový jazyk, prostředky alternativní nebo augmentativní komunikace, na prostorovou orientaci, na samostatný pohyb zrakově postižených, na práci s optickými pomůckami, na Braillovo písmo, na bazální stimulaci u žáků s kombinovanými vadami, případně vychází z dalších obtíží žáků, které vyplývají z charakteru jejich zdravotních obtíží.
Pedagogická intervence slouží zejména k podpoře vzdělávání žáka ve vyučovacích předmětech, kde je třeba posílit vzdělávání žáka.
Současně je možné využít tuto dotaci pro práci se třídou nebo skupinou žáků, pro práci v oblasti nácviku sebeobsluhy a pro zlepšení komunikačních schopností a praktických činností žáka. Zahrnuje také poradenskou pomoc školy, zejména školního psychologa, speciálního pedagoga, nebo školského poradenského zařízení.

 

A) ve škole
 
B) ve školském zařízení

IV. 7. 1 A Předmět speciálně pedagogické péče

Předmět speciálně pedagogické péče vychází ze specifik obtíží žáka, které lze reedukovat.
Například rozvíjí případné zbytkové sluchové a zrakové vnímání, odezírání, rozumění mluvené i psané řeči a její produkci, orientaci v prostoru, samostatný pohyb atd. Toto podpůrné opatření směřuje k nejvyšší možné samostatnosti žáka.
Rozsah: 3 h týdně
Individuální/skupinová práce,
reedukační skupiny (max. 4 žáci)

P1 x 0,15 - poskytuje se pouze v případě, pokud žák není součástí skupiny, na kterou již byly poskytnuty prostředky státního rozpočtu

 

IV. 7. 2 A Pedagogická intervence

Pedagogická intervence slouží k podpoře přípravy žáků na školní práci a k rozvoji žádoucích vědomostí, dovedností a postojů žáků. Je možné využívat tuto dotaci ke zlepšení adaptace žáka na školu, třídu oddělení nebo skupinu nebo také k dlouhodobé péči o vztahovou síť třídy.
Rozsah: 3 h týdně
maximálně 6 žáků ve skupině/ práce s třídou

P1 x 0,15 - poskytuje se pouze v případě, pokud žák není součástí skupiny, na kterou již byly poskytnuty prostředky státního rozpočtu

 

IV. 7. 2 B

Pedagogická intervence slouží k podpoře přípravy žáků na školu, k rozvoji školních dovedností a k rozvoji komunikace a sebeobslužných dovedností, sociálních kompetencí, praktických činností žáků ve školském zařízení. Rozsah: 1 h týdně
maximálně 6 žáků ve skupině/ práce s třídou

P1 x 0,05 - poskytuje se pouze v případě, pokud žák není součástí skupiny, na kterou již byly poskytnuty prostředky státního rozpočtu

8. Úpravy podmínek přijímání ke vzdělávání a ukončováni vzdělávání

IV. 8 A. Úprava podmínek přijímání ke vzdělávání

Pravidla pro uzpůsobení podmínek pro přijímací řízení ke střednímu vzdělávání a příslušný vzor doporučení školského poradenského zařízení je stanoven jiným právním předpisem11). Ředitel jiné školy uzpůsobí průběh přijímacího řízení pro uchazeče s potřebou podpůrných opatření čtvrtého stupně, respektuje funkční důsledky speciálních vzdělávacích potřeb uchazeče, jeho onemocnění nebo zdravotního postižení, které mohou ovlivnit průběh přijímacího řízení. Pokud je to potřebné, umožní ředitel školy přítomnost podporující osoby, použití dalších komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob nebo využití prostředků alternativní nebo augmentativní komunikace. Škola postupuje na základě doporučení školského poradenského zařízení.

 

 

IV. 8 B. Ukončování vzdělávání maturitní zkouškou
upraveno jiným právním předpisem9)

Skupiny a kategorie podle jiného právního předpisu9) odpovídající čtvrtému stupni podpůrných opatření

Skupina 2 a 3

U žáků s potřebou podpůrných opatření čtvrtého stupně jsou respektovány funkční důsledky specifických obtíží žáka, jeho onemocnění nebo postižení, ovlivňující konání maturitní zkoušky. Při úpravě podmínek konání maturitní zkoušky je nutné zohlednit aktuální zdravotní stav žáka.

 

 

 

 

TP-3-A

Žáci pracují s upravenou zkušební dokumentací, mají navýšený časový limit a je jim upraveno prostředí pro konání maturitní zkoušky. Mohou používat kompenzační pomůcky a mají nárok na asistenta. Žáci kategorií a skupin SP-2-A a SP-3-T-A nekonají poslechový subtest didaktického testu z cizího jazyka.

 

 

 

 

ZP-3-A

 

 

 

 

 

SP-2-A

 

 

 

 

 

SP-3-T-A

 

 

 

 

 

SPUO-3-A

 

 

 

IV. 8 C. Úprava podmínek ukončování vzdělávání

I. Závěrečná zkouška v oborech středního vzdělání s výučním listem: Ředitel školy umožní žákovi, u kterého byla v průběhu vzdělávání uplatňována podpůrná opatření čtvrtého stupně, aby byla zohledněna i v průběhu konání praktické a teoretické zkoušky na základě doporučení školského poradenského zařízení a na základě zkušenosti s užívanými podpůrnými opatřeními v průběhu vzdělávání na střední škole. U žáků s potřebou podpůrných opatření čtvrtého stupně jsou respektovány funkční důsledky obtíží žáka, jeho onemocnění nebo zdravotního postiženi a na základě toho je upravována zkušební dokumentace žáka a průběh zkoušky, je umožněno vykonání zkoušky za přítomnosti další osoby-obvykle asistenta pedagoga, tlumočníka českého znakového jazyka nebo osobního asistenta.
 
II. Závěrečná zkouška v oborech střední vzdělání:
Ředitel školy umožní žákovi, u kterého byla v průběhu vzdělávání uplatňována podpůrná opatření čtvrtého stupně, aby byla zohledněna i v průběhu konání závěrečné zkoušky, na základě doporučení školského poradenského zařízení. U žáků s potřebou podpůrných opatření čtvrtého stupně jsou respektovány funkční důsledky obtíží žáka, jeho onemocnění nebo zdravotního postižení. Rozsah podpory obvykle vyžaduje prodloužení času pro konání zkoušek, vytvoření pozitivního klimatu a uzpůsobení zkušební dokumentace a průběhu zkoušky, s případným využitím asistenta pedagoga, tlumočníka českého znakového jazyka nebo jiné osoby poskytující podporu. Obdobně je upravována dokumentace pro žáky s potřebou používání Braillova písma s potřebou užívání komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob či s potřebou využívání prostředků alternativní nebo augmentativní.
 
III. Konzervatoř - ukončení absolutoriem a vyšší odborné vzdělání - ukončení absolutoriem: Přiměřeně se uplatní pravidla pro ukončováni středního vzdělávání závěrečnou zkouškou pro žáky s potřebou podpůrného opatření ve čtvrtém stupni (viz bod II).

 

9. Prodloužení délky vzdělávání

U žáků uvedených v § 16 odst. 9 zákona je možné v případě potřeby prodloužit délku základního, středního a vyššího odborného vzdělávání o 2 roky.

 

10. Pomůcky

Část B přehledu
Ve výjimečných případech lze použít obdobné speciální učebnice, speciální učební pomůcky nebo kompenzační pomůcky, pokud jejich použití povede k naplnění vzdělávacích potřeb žáka; přitom musí být dodržena normovaná finanční náročnost podpůrného opatření. Pro další skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, které nejsou taxativně uvedeny, se volí speciální učebnice, speciální učební pomůcky a kompenzační pomůcky v souladu s jejich speciálními vzdělávacími potřebami, vždy v odpovídajícím stupni podpůrných opatření.
Při navrhování pomůcek se dbá na posouzení potřebnosti kompenzačních a speciálních učebních pomůcek, které mohou být žákovi již poskytnuty z jiných zdrojů pro zabránění nedůvodného čerpání prostředků ze státního rozpočtu.

 


 

Podpůrná opatření pátého stupně - obecně

Použití podpůrného opatření v pátém stupni je podmíněno předchozím stanovením podpůrných opatření školským poradenským zařízením na základě diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb. Charakter speciálních vzdělávacích potřeb žáka vyžaduje nejvyšší míru přizpůsobení organizace, průběhu a obsahu vzdělávání, podporu rozvoje schopnosti a dovedností žáka a kompenzaci důsledků jeho zdravotního postižení. Organizace vzdělávání žáka a volba metod výuky plně akceptuje zdravotní stav žáka a omezení, která z něho vyplývají. Je určen výhradně žákům s nejtěžšími stupni zdravotních postižení, zpravidla souběžným postižením více vadami, vyžadujících vysokou úroveň podpory, zohledněný v úpravách organizace, obsahu, forem a metod vzdělávání; volba podpůrných opatření plně respektuje možnosti a omezení žáka při výběru vzdělávacích obsahů a metod, hodnocení výsledků vzdělávání žáka. Vzdělávání žáka v tomto stupni zpravidla vyžaduje úpravu pracovního prostředí. V případě potřeby je možné využívat komunikační systémy neslyšících a hluchoslepých osob nebo prostředky alternativní nebo augmentativní komunikace. Žáci jsou obvykle vzděláváni s podporou asistenta pedagoga, speciálního pedagoga a druhého pedagogického pracovníka, často s přítomností další osoby důležité pro podporu žáka. Výuka je realizována speciálními pedagogy, případně s jejich intenzivní podporou.

PODMÍNKY K ZAJIŠTĚNÍ PODPORY

Doporučení školského poradenského zařízení, konzultant na straně vzdělavatele, spolupráce s rodinou a případně dalším subjektem pro naplňováni podpůrných opatření u žáka.
Koordinátorem péče je školské poradenské zařízení, které pravidelně vyhodnocuje efektivitu zvolených podpůrných opatření pro žáka ve spolupráci s rodinou a školou, intenzivně spolupracuje se školou a školským poradenským zařízením.
Poskytování vzdělávání nebo školských služeb v prostorách stavebně nebo technicky upravených. Zajištění služeb speciálně pedagogického centra v prostorové orientaci žáků a v podpoře užívání alternativních forem komunikace. Pokud žák využívá služeb školských zařízení, vztahují se na něho podpůrná opatřeni pro zapojení ve školských zařízeních pro čtvrtý stupeň podpůrných opatření.

PORADENSKÁ POMOC ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO PORADENSKÉHO ZAŘÍZENÍ

Poskytování poradenské pomoci ve škole zajišťují zejména poradenští pracovníci školy: školní metodik prevence se věnuje péči o žáky s rizikovým chováním a prevenci tohoto chování, výchovný poradce se věnuje podpoře žáků a pedagogických pracovníků při vzdělávání žáků s potřebou uplatňování podpůrných opatření, je žádoucí, aby ve škole pracoval školní psycholog nebo školní speciální pedagog, kteří se podílejí na poskytování poradenských služeb i realizaci předmětu speciálně pedagogické péče. Poradenský pracovník školy spolupracuje s dalšími pedagogickými pracovníky, zejména třídním učitelem, a pomáhá zajišťovat pravidelnou komunikaci se zákonnými zástupci žáků nebo zletilými žáky. Pravidelně komunikuje se školskými poradenskými zařízeními, která zajišťují návrhy podpůrných opatření a podílí se na jejich realizaci ve školách. Při formulaci a naplňování doporučení ke vzdělávání žáka s potřebou podpůrných opatření spolupracuje škola, školské poradenské zařízení a žák, respektive zákonný zástupce žáka. V případě potřeby spolupracuje škola s orgánem sociálně-právní ochrany dětí. Školské poradenské zařízení poskytuje metodickou podporu škole zvláště v případech, kdy se pracuje se žáky, u kterých je poskytování podpůrných opatření náročné a vyžaduje součinnost. Podle potřeby je vyžadována rovněž spolupráce s poskytovateli zdravotních služeb.

NORMOVANÁ FINANČNÍ NÁROČNOST

- Normovaná finanční náročnost se stanoví pro jednotlivá opatřeni, pokud nejsou již hrazena na základě jiných právních předpisů:
- Speciální učebnice a učební pomůcky, kompenzační pomůcky,
- úprava prostředí, úprava pracovního místa žáka,
- mzdové náklady na další pedagogické pracovníky,
včetně nákladů na asistenta pedagoga a poskytovatele speciálně pedagogické péče, mzdové náklady na tlumočníky českého znakového jazyka a přepisovatele pro neslyšící, zajištění využívání prostředků alternativní nebo augmentativní komunikace, služby školních psychologů, speciálních pedagogů služby školského poradenského zařízení.

FORMA VZDĚLÁVÁNÍ

Forma vzdělávání je volena na základě věku žáka a požadavků na organizaci jeho vzdělávání, které vždy respektují speciální vzdělávací potřeby žáka nebo jiné závažné důvody na straně žáka.


 

PODPŮRNÁ OPATŘENÍ PÁTÉHO STUPNĚ

Normovaná roční finanční náročnost

1. Metody výuky

Metody výuky (zahrnují všechny možnosti nižších stupňů podpůrných opatření)
Metody výuky respektuji limity žáků a jejich možností, směřují k dosažení nejvyšší možné míry rozvoje u vzdělávaných žáků se zřetelem k podpoře motivace ke vzdělávání.
Výuka vždy zahrnuje předměty speciálně pedagogické péče,
• odpovídá speciálním vzdělávacím potřebám žáků,
• je zajišťována s využitím podpůrných metod a s podporou speciálních učebních pomůcek,
• je realizována pedagogickým pracovníkem s příslušnou odbornou kvalifikací,
• probíhá individuálně, případně ve skupině, • probíhá často s podporou dalšího pedagogického pracovníka.
U některých žáků je nutná výuka s podporou prostředků alternativní nebo augmentativní komunikace, s využitím potřebných pomůcek (komunikátory, PC, speciální klávesnice).

 

2. Úprava obsahu a výstupů vzdělávání

Obsah učiva je zpravidla modifikován a také výrazně redukován vzhledem k možnostem žáků, je umožněno vzdělávání v mezích daných příslušným rámcovým vzdělávacím programem podle charakteru speciálních vzdělávacích potřeb žáků, podle upraveného školního vzdělávacího programu, prostřednictvím individuálního vzdělávacího plánu nebo vzdělávání v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro obor vzděláni základní škola speciální, oba díly. Úprava výstupů ze vzdělávání vyplývá z úpravy a především redukce a modifikace vzdělávacích obsahů.

 

3. Organizace výuky

V. 3. 1
Organizace výuky

- K zajištění zdárného průběhu výuky je třeba uzpůsobit prostředí vzdělávání tak, aby se maximalizovaly vzdělávací pokroky žáka i jeho sociální rozvoj; je možné využívat personální podporu pro práci se žákem.
- Přizpůsobit práci se žákem doporučovaným režimovým opatřením ve vztahu ke stravování, podávání léků, nárokům na dodržování hygieny atd.
- Respektovat nároky na prostorové uspořádání třídy a pracovního místa žáka.
- Využívání komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob.
- Je možné zkracovat vyučovací jednotky, část výuky realizovat individuálně.
- Možnost působení osoby poskytující dítěti, žákovi nebo studentovi po dobu jeho pobytu ve škole podporu podle jiných právních předpisů.
- Individuální výuka v domácím prostředí zajištěná pedagogickým pracovníkem školy.

 

 

V. 3.2
Počet žáků ve třídě

4 žáci/třída, oddělení, studijní skupina. Pokud to charakter obtíží žáků umožňuje, je možné počet žáků navýšit na 6.
Nejvýše 3 pedagogičtí pracovníci

P1

4. Individuální vzdělávací plán)

V. 4

Individuální vzdělávací plán navrhuje školské poradenské zařízení jako podpůrné opatření, zpracovává škola. Vychází z potřeby úprav obsahu a výstupů vzdělávání žáka, ze školního vzdělávacího programu a speciálních vzdělávacích potřeb žáka. Výuka je realizována speciálními pedagogy.
 
Individuální vzdělávací plán zahrnuje předměty speciálně pedagogické péče a pedagogickou intervenci, včetně možnosti podpory školským poradenským zařízením nebo školním psychologem či speciálním pedagogem. Zahrnuje podporu pedagogického pracovníka při vzdělávání žáka asistentem pedagoga (pokud je to nezbytné), dále tlumočníka českého znakového jazyka, přepisovatele pro neslyšící, využívání alternativních forem komunikace; dále navrhuje úpravy obsahů a výstupů ze vzdělávání žáka a využití speciálních učebnic, speciálních učebních pomůcek a kompenzačních pomůcek. Individuální vzdělávací plán pro neslyšící žáky zahrnuje vedle výuky českého znakového jazyka také výuku českého jazyka jako jazyka cizího; rozsah výuky je stanovován ve spolupráci se školským poradenským zařízením.

 

5. Personální podpora

V. 5 Personální podpora

Umožňuje podporu pedagogického pracovníka a současně žáka v případech, kdy je proces vzdělávání znesnadněn charakterem speciálních vzdělávacích potřeb žáka, které vyžadují další osobu k podpoře vzdělávacího procesu.

 

 

       V. 5. 1
       Asistent pedagoga podle § 5 odst. 3

Toto podpůrné opatření se využije, pokud speciální vzdělávací potřeby žáka vyžadují využití asistenta pedagoga ve větším rozsahu než u variant podpůrného opatření III. 5. 1 A a IV. 5. 1 A; rozsah doporučené pedagogické činnosti odpovídá vzdělávání ve škole, jakož i době vzdělávání a poskytování školských služeb ve školském zařízení, pokud jeho činnost vykonává stejná právnická osoba.
Charakter speciálních vzdělávacích potřeb žáka vyžaduje činnost asistenta pedagoga vymezenou v § 5 odst. 3. Asistent pedagoga je využíván v rozsahu celé výuky žáka.
Rozsah podpory týdně:
 
36 hodin přímé pedagogické činnosti.
 
Normovaná finanční náročnost k tomu počítá se 4 hodinami práce související s přímou pedagogickou činností.

P2 x 1,0

 

V. 5. 2
Asistent pedagoga podle § 5 odst. 4

Toto podpůrné opatření se využije, pokud speciální vzdělávací potřeby žáka vyžadují využití asistenta pedagoga ve větším rozsahu než u variant podpůrného opatření III. 5. 2 A a IV. 5. 2 A; rozsah doporučené pedagogické činnosti odpovídá vzdělávání ve škole, jakož i době vzdělávání a poskytování školských služeb ve školském zařízení, pokud jeho činnost vykonává stejná právnická osoba.
Charakter speciálních vzdělávacích potřeb žáka vyžaduje činnost asistenta pedagoga vymezenou v § 5 odst. 4. Asistent pedagoga je využíván v rozsahu celé výuky žáka.
Rozsah podpory týdně:
36 hodin přímé pedagogické činnosti.
Normovaná finanční náročnost k tomu počítá s 4 hodinami práce související s přímou pedagogickou činností.

P4 x 1,0

 

V. 5. 3
Tlumočník českého znakového jazyka

a) Pro žáka, který nemůže vnímat mluvenou řeč sluchem, pro něhož je český znakový jazyk jazykem preferovaným, je využíván po celou dobu vyučování tlumočník českého znakového jazyka. Tlumočník českého znakového jazyka může být využíván i pro skupinu žáků a dále pro komunikaci s vrstevníky ve škole.
Rozsah práce: odpovídá délce výuky žáka,
40 h/týden/žák - (včetně služeb pro školské zařízení, pokud vykonává jeho činnost stejná osoba, jako činnost školy). V časové dotaci na práci tlumočníka je třeba zohlednit potřebu přípravy tlumočení a přestávky, v zájmu kvality práce tlumočníka.
b) Pro neslyšícího žáka, který využívá přednostně jiné typy komunikačních prostředků a český znakový jazyk není jeho preferovaným jazykem, stanovuje školské poradenské zařízení potřebnost a rozsah působení tlumočníka českého znakového jazyka ve výuce na základě preferencí žáka a jeho potřeb. Vzdělávání těchto žáků vyžaduje přítomnost přepisovatele pro neslyšící.
Rozsah práce:
40 h/týden/žák - (včetně služeb pro školské zařízení, pokud vykonává jeho činnost stejná osoba, jako činnost školy)

a):
N1 x počet hodin/rok*
b):
N1 x počet hodin/rok*

 

V. 5. 4
Přepisovatel pro neslyšící

Žák, který nemůže vnímat mluvenou řeč sluchem nebo ji může vnímat omezeně a jeho preferovaným jazykem je český jazyk nebo komunikační systémy neslyšících a hluchoslepých osob z něj vycházející, využívá zejména služeb přepisovatele pro neslyšící; vždy je však nutno respektovat preference a potřeby žáka.
Rozsah práce: po dobu vyučování žáka
40 h/týden/žák - (včetně služeb pro školské zařízení, pokud jeho činnost vykonává stejná osoba jako činnost školy)

N1 x počet hodin / rok*

 

       V. 5. 5 B

Pokud žák navštěvuje školu a školské zařízení, jejichž činnost vykonávají různé osoby, a jeho zapojení do činností školského zařízení vyžaduje služby:
a) asistenta pedagoga podle § 5 odst. 3
b) asistenta pedagoga podle § 5 odst. 4,
c) tlumočníka českého znakového jazyka
d) nebo přepisovatele pro neslyšící,
Rozsah práce:
a) a b) 9 hodin přímé pedagogické činnosti týdně (normovaná finanční náročnost zohledňuje i nezbytnou potřebu práce související s přímou pedagogickou činností v rozsahu 1 hodiny týdně);
c) po dobu vzdělávání žáka
d) po dobu vzdělávání žáka

a):
P2 x 0,25
b):
P4 x 0,25
c):
N1 x počet hodin/rok*
d):
N1 x počet hodin/rok*

 

       V. 5. 6
       Další pedagogický pracovník

Výuka vyžaduje přítomnost dalšího pedagogického pracovníka ve třídě po celou dobu výuky.

P1

 

V. 5. 7
Školní speciální pedagog

Školní speciální pedagog podporuje vzdělávání žáků s nejvyšší mírou podpory.

P3 x 0,5

 

       V. 5. 8
       Další nepedagogičtí pracovníci

Pokud charakter obtíží žáka vyžaduje přítomnost další osoby, zejména osobního asistenta, případně další osoby pro vzdělávání žáka nezbytné, umožní škola jeho přítomnost na základě doporučení školského poradenského zařízení.

 

6. Hodnocení

Hodnocení zahrnuje individuálně specifické nároky na činnost žáků, specifikuje hodnotící kritéria, třídu hodnocených vlastností i hodnotící škálu; východiskem je podpora žáka ve vzdělávání a snaha ho motivovat k dalšímu vzdělávání. Formativní hodnocení vychází ze zdravotního stavu žáka, směřuje k vytvoření náhledu na schopnost dosahovat pokroku u žáka. Obdobně se přistupuje k sumativnímu hodnocení žáka. Využívání různých forem hodnocení, včetně slovního.

 

7. Intervence

V. 7. Intervence

Intervence v pátém stupni zahrnuje podpůrná opatření spočívající v zajištění předmětu speciálně pedagogické péče a v zajištění pedagogické intervence, je cíleně zaměřená na maximální podporu pro žáky. Předmět speciálně pedagogické péče je zajišťován pedagogickými pracovníky školy s rozšířenou kompetencí pro oblast speciální pedagogiky, speciálními pedagogy nebo psychology školy nebo školského poradenského zařízeni při dodržení nejvyššího počtu povinných vyučovacích hodin; je zaměřen na nápravy, které vyplývají z charakteru zdravotních a jiných obtíží žáků. Zahrnuje předměty speciálně pedagogické péče uváděné ve čtvrtém stupni podpory, případně ve třetím nebo druhém stupni podpory. Pedagogická intervence slouží zejména k podpoře vzdělávání žáka ve vyučovacích předmětech, kde je snaha posílit vzděláváni žáka. Vždy se respektuje i potřeba odpočinku a změny činností u žáka. Současně je možné využít tuto dotaci pro práci se třídou nebo skupinou žáků, pro práci v oblasti nácviku sebeobsluhy a pro zlepšení komunikačních schopností a praktických dovedností žáka. Zahrnuje také poradenskou pomoc školy, zejména školního psychologa, školního speciálního pedagoga nebo školského poradenského zařízení.

 

 

V. 7. 1 Předměty speciálně pedagogické péče

Předmět speciálně pedagogické péče, vychází ze specifik obtíží žáka. Rozsah práce: 4 h týdně při dodržení nejvyššího počtu povinných vyučovacích hodin
Individuální/skupinová práce,
reedukační skupiny (max. 4 žáci)

P1 x 0,2 - poskytuje se pouze v případě, pokud žák není součástí skupiny, na kterou již byly poskytnuty prostředky státního rozpočtu

 

V. 7. 2 Pedagogická intervence

Individuální nebo skupinová práce pedagogického pracovníka se žákem, která slouží k rozvoji žáka, podpoře jeho učení, rozvoji vědomostí, dovedností a postojů žáka, dále k rozvoji jazykových kompetencí a sociálních a adaptivních dovedností žáka, rozvoji komunikačních schopností a nácviku samostatnosti a sebeobslužných činností.
Rozsah práce: 2 h/týden (při dodržení nejvyššího počtu povinných vyučovacích hodin s možností jejich dělení)
maximálně 6 žáků ve skupině/ práce s třídou

P1 x 0,1 - poskytuje se pouze v případě, pokud žák není součástí skupiny, na kterou již byly poskytnuty prostředky státního rozpočtu

8. Úpravy podmínek přijímání a ukončování vzdělávání

V. 8 A. Úpravy podmínek přijímání ke vzdělávání

Úpravy podmínek přijímání ke vzdělávání" třetí sloupec zní: "Pravidla pro uzpůsobení podmínek pro přijímací řízení ke střednímu vzdělávání a příslušný vzor doporučení školského poradenského zařízení je stanoven jiným právním předpisem11). Přijímání uchazečů ke vzdělávání v jiné škole se řídí ustanovením školského zákona a dále jsou při přijímání uchazečů respektovány funkční důsledky onemocnění nebo postižení uchazeče, které byly respektovány již v průběhu jeho dosavadního vzdělávání a které mohou ovlivnit průběh přijímacího řízení. Ředitel školy uzpůsobí průběh přijímacího řízení pro uchazeče s potřebou podpůrných opatření pátého stupně obdobně jako ve čtvrtém stupni.

 

 

V. 8 B. Úprava podmínek konání maturitní zkoušky9)

Pokud žák bude konat maturitní zkoušku, uplatní se obdobně pravidla úpravy podmínek pro konání maturitní zkoušky podle čtvrtého stupně podpůrného opatření.

 

 

V. 8 C. Úpravy podmínek ukončování vzdělávání

Pravidla pro čtvrtý stupeň podpůrného opatření se uplatní obdobně.

 

9. Pomůcky

Část B přehledu. Dbá se posouzení potřebnosti kompenzačních pomůcek a speciálních učebních pomůcek, které mohou být žákovi již poskytnuty z jiných zdrojů pro zabránění nedůvodného čerpání prostředků ze státního rozpočtu.

 


 
4. Část B
 
 
Pro další skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří nejsou uvedeni v této části, se volí speciální učebnice, speciální učební pomůcky a kompenzační pomůcky v souladu s jejich speciálními potřebami, vždy v odpovídajícím stupni podpůrných opatření.
 
Druhý stupeň

A. Žáci s potřebou podpory ve vzdělávaní z důvodu narušené komunikační schopnosti

Normovaná finanční náročnost

A.II.1 Kompenzační pomůcky

A.II.1.1

Pomůcky pro podporu sluchového vnímání a rozlišování

1 000 Kč

A.II.2 Speciální učebnice a pomůcky

A.II.2.1

Pomůcky pro rozvoj řečových funkcí a nácvik jazykových kompetencí ve všech jazykových rovinách

5 000 Kč

 

A.II.2.2

Pomůcky pro rozvoj myšlení, paměti a pozornosti

2 000 Kč

 

A.II.2.3

Speciální učebnice/učební materiály na rozvoj čtení

3 000 Kč

 

A.II.2.4

Speciální učební materiály na rozvoj smyslového vnímáni

2 000 Kč

 

A. II.2.5

Laminátor a laminovací fólie

4 000 Kč

A.II.3 Softwarové vybavení

A.II.3.1

Software na rozvoj komunikačních schopností

5 000 Kč

A.II.4 IT vybavení

A.II.4.1

0

 


 

C. Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu sluchového postižení a oslabení sluchového vnímání

Normovaná finanční náročnost


 

C.II.1 Kompenzační pomůcky

C.II.1.1

Úprava prostředí - odhlučnění místnosti (koberce, závěsy)

5 000 Kč

 

C.II.1.2

Vhodné osvětlení - žaluzie, světlo

5 000 Kč

C.II.2 Speciální učebnice a pomůcky

C.II.2.1

Názorné didaktické pomůcky

3 000 Kč

 

C.II.2.2

Pomůcky usnadňující tvoření a rozvíjení řeči

4 000 Kč

C.II.3 Softwarové vybavení

C.II.3.1

Software pro rozvoj sluchového vnímání

5 000 Kč

C.II.4 IT vybavení

C.II.4.1

Počítač / tablet (podle potřeb žáka)

8 000 Kč


 

D. Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodů tělesného postižení

Normovaná finanční náročnost

D.II.1 Kompenzační pomůcky

D.II.I.1

Stůl s výškově a úhlově nastavitelnou plochou

6 000 Kč

 

D.II.1.2

Protiskluzová podložka

3 800 Kč

 

D.II.1.3

Židle s pevnou podnožkou

4 300 Kč

 

D.II.1.4

Přenosné stojany pro práci na lavici

1 000 Kč

 

D.II.1.5

Speciální židle s područkami - pro žáky, kteří mají bezpečný sed

6 000 Kč

 

D.II.1.6

Speciální nůžky

280 Kč

 

D.II.1.7a)

Bezpečný kelímek na vodu (1 ks)

20 Kč

 

D.II.1.7b)

Bezpečné kelímky na vodu (l0 ks)

200 Kč

 

DII.1.8a)

Nástavec na štětce a tužky pro správný úchop (lx)

100 Kč

 

D.II.1.8b)

Nástavce na štětce a tužky pro správný úchop (2x)

200 Kč

D.II.2 Speciální učebnice a pomůcky

D.II.2.1

Didaktické manipulační pomůcky

1200 Kč

 

D.II.2.2

Manipulační pomůcky pro rozvoj grafomotoriky

2000 Kč

 

D.II.2.3

Pracovní listy pro rozvoj grafomotoriky

200 Kč

D.II.3 Softwarové vybavení

D.II.3.1

Výukový software

3000 Kč

D.II.4 IT vybavení

DII.4.1

0

 


 

E. Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodů poruch autistického spektra

Normovaná finanční náročnost

E.II.1 Kompenzační pomůcky

E.II.l. 1

0

 

E.II.2 Speciální učebnice a pomůcky

E.II.2. 1

Laminátor a laminovací fólie

4 000 Kč

 

E.II.2. 2

Názorné manipulační pomůcky (čísla, písmena, tabulky)

2 500 Kč

 

E.II.2. 3

Listy na výrobu denních režimů a rozvrhů

500 Kč

 

E.II.2. 4

Speciální učebnice

3 000 Kč

E.II.3 Softwarové vybavení

E.II.3. 1

Výukový software

4 000 Kč

E.II.4 IT vybavení

E.II.4. 1

0

 


 

F. Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu specifických poruch chování

Normovaná finanční náročnost

F.II.1 Kompenzační pomůcky

F.II.1.1

Manipulační pomůcky pro podporu pozornosti (např. mačkací míčky)

500 Kč

 

F.II.1.2

Úprava pracovního prostředí (nábytku) - zarážky proti houpání

500 Kč

F.II.2 Speciální učebnice a pomůcky

F.II.2.1

Didaktické manipulační pomůcky

1 200 Kč

 

F.II.2.2

Přehledy učiva

500 Kč

 

F.II.2.3

Pracovní sešity pro nácvik pozornosti

500 Kč

 

F.II.2.4

Upravené pracovní listy (např. zjednodušení struktury, zvýraznění klíčových slov)

1 000 Kč

F.II.3 Softwarové vybavení

F.II.3.1

0

 

F.II.4 IT vybavení

F.II.4.1

0

 


 

G. Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu specifických poruch učení

Normovaná finanční náročnost

G.II.1 Kompenzační pomůcky

G.II.1.1

0

 

G.II.2 Speciální učebnice a pomůcky

G.II.2.1

Speciální didaktické (manipulační) pomůcky pro výuku matematiky

500 Kč

 

G.II.2.2a)

Speciální pomůcky pro vyvození a upevnění správného úchopu (1x)

150 Kč

 

G.II.2.2b)

Speciální pomůcky pro vyvození a upevnění správného úchopu (2x)

300 Kč

 

G.II.2.3

Speciální didaktické (manipulační) pomůcky pro výuku čtení a psaní

300 Kč

 

G.II.2.4a)

Čtecí záložka, čtecí okénko (1 x)

50 Kč

 

G.II.2.4b)

Čtecí záložka, čtecí okénko (5x)

250 Kč

 

G.II.2.5

Pracovní sešity pro výuku naukových předmětů

500 Kč

 

G.II.2.6

Speciální učebnice pro výuku čtení

500 Kč

 

G.II.2.7

Speciální učebnice pro výuku matematiky

500 Kč

 

G.II.2.8

Pracovní materiály pro rozvoj koncentrace pozornosti

500 Kč

G.II.3 Softwarové vybavení

G.II.3.1

Výukový software

1 500 Kč

G.II.4 IT vybavení

G.II.4.1

0

 


 

H. Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu odlišných kulturních a životních podmínek

Normovaná finanční náročnost

H.II.1 Kompenzační pomůcky

H.II.1.1

0

 

H.II.2 Speciální učebnice a pomůcky

H.II.2.1

Pomůcky na výtvarnou/tělesnou výchovu k zapůjčení

1 500 Kč

 

H.II.2.2

Psací a rýsovací náčiní

500 Kč

 

H.II.2.3

Speciální učebnice pro výuku čtení a českého jazyka

800 Kč

 

H.II.2.4

Knihy a encyklopedie pro rozvoj všeobecného přehledu

700 Kč

 

H.II.2.5

Pomůcky pro rozvoj sociálních dovedností

700 Kč

 

H.II.2.6

Pracovní sešity pro rozvoj dílčích funkcí

500 Kč

 

H.II.2.7

Didaktické manipulační pomůcky pro rozvoj čtení, českého jazyka, matematiky

700 Kč

H.II.3 Softwarové vybavení

H.II.3.1

0

 

H.II.4 IT vybavení

H.II.4.1

0

 


 

I. Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zrakového postižení

Normovaná finanční náročnost

I.II.1 Kompenzační pomůcky

I.II.l.1

Sklopná deska s protiskluzovou fólií

2 000 Kč

 

I.II.1.2

Programy a aplikace pro pleoptiku (v mateřské škole)

2 000 Kč

 

I.II.1.3

Vhodné osvětlení pracovního místa

2 000 Kč

 

I.II.1.4

Mechanické zvětšovací zařízení - lupa

2 000 Kč

 

I.II.1.5

Lokální zastínění místnosti

3 000 Kč

 

I.II.1.6

Relaxační koberec

2 000 Kč

I.II.2 Speciální učebnice a pomůcky

I.II.2.1

Vhodně upravené výukové materiály (širší nebo výraznější kontury, syté kontrastní barvy, méně detailů; vhodný font)

3 000 Kč

 

I.II.2.2

Pracovní sešity s výraznou konturou

2 000 Kč

 

I.II.2.3

Pomůcky pro rozvoj smyslů a vizuomotorické koordinace

3 000 Kč

 

I.II.2.4

Pomůcky pro výuku tělesné výchovy (ozvučené míče)

1 000 Kč

I.II.3 Softwarové vybavení

I.II.3.1

 

 

I.II.4 IT vybavení

I.II.4.1

 

 


 

K. Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu nadání

Normovaná finanční náročnost

K.II.1 Kompenzační pomůcky

K.II.1

0

 

K.II.2 Speciální učebnice a pomůcky

K.II.2.1

Lupa

3 000 Kč

 

K.II.2.2

Mikroskop

3 000 Kč

 

K.II.2.3

Preparační soupravy

500 Kč

 

K.II.2.4

Digitální fotoaparát

4 000 Kč

 

K.II.2.5

Mapy

500 Kč

 

K.II.2.6

Globus

1 500 Kč

 

K.II.2.7

Dalekohled

2 000 Kč

 

K.II.2.8

Modely vesmírných těles

2 000 Kč

 

K.II.2.9

Elektronické a technické stavebnice

5 000 Kč

 

K.II.2.10

Laminátor a laminovací fólie

4 000 Kč

 

K.II.2.11

Kopírovací karta (do knihovny)

1 000 Kč

 

K.II.2.12

Flipchart

3 000 Kč

 

K.II.2.13

Průkazy do knihoven s on-line přístupy k odborným databázím

600 Kč

 

K.II.2.14

Alternativní učebnice a učební texty

1 000 Kč

 

K.II.2.15

Encyklopedie, atlasy a odborné slovníky

2 000 Kč

 

K.II.2.16

Určovací klíče pro biologii a geologii

400 Kč

K.II.3 Softwarové vybavení

K.II.3.1

Výukový software

2 000 Kč

K.II.4 IT vybavení

K.II.4.1

Tablet

8 000 Kč

 

K.II.4.2

Flash disk

1 000 Kč

 

K.II.4.3

Promítací plátno

3 000 Kč


 
Třetí stupeň

A. Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodů narušené komunikační schopnosti

Normovaná finanční náročnost

A.III.1 Kompenzační pomůcky

A.III.1.1

Pomůcky pro podporu sluchového vnímání a rozlišování

1 000 Kč

A.III.2 Speciální učebnice a pomůcky

A.III.2.1

Pomůcky pro rozvoj řečových funkcí a nácvik jazykových kompetencí ve všech jazykových rovinách

5 000 Kč

 

A.III.2.2

Pomůcky pro rozvoj myšlení, paměti, pozornosti

2 000 Kč

 

A.III.2.3

Speciální učební materiály na rozvoj čtení

3 000 Kč

 

A.III.2.4

Speciální učební materiály na rozvoj smyslového vnímání

2 000 Kč

A.III.3 Softwarové vybavení

A.III.3.1

Počítačové programy pro alternativní a augmentativní komunikaci

5 000 Kč

 

A.III.3.2

Software pro rozvoj českého jazyka slovní zásoby, pravopisu, syntaxe

2 000 Kč

 

A.III.3.3

Software na rozvoj komunikačních schopností a smyslového vnímání

5 000 Kč

A.III.4 IT vybavení

A.III.4.1

Počítač / tablet (podle potřeb žáka)

8 000 Kč


 

B. Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu mentálního postižení

Normovaná finanční náročnost

B.III.1 Kompenzační pomůcky

B.III.1.1

0

 

B.III.2 Speciální učebnice a pomůcky

B.III.2.1

Názorné didaktické pomůcky pro výuku čtení a psaní

1 000 Kč

 

B.III.2.2

Názorné didaktické pomůcky pro výuku matematiky

1 000 Kč

 

B.III.2.3

Názorné didaktické manipulační pomůcky pro výuku naukových předmětů

2 000 Kč

 

B.III.2.4

Demonstrační obrázky

2 000 Kč

 

B.III.2.5

Didaktické pomůcky pro činnostní učení

1 000 Kč

 

B.III.2.6

Speciální didaktické pomůcky pro rozvoj jemné motoriky a vizuomotorické koordinace

2 000 Kč

 

B.III.2.7

Speciální didaktické pomůcky pro rozvoj hrubé motoriky

2 000 Kč

 

B.III.2.8

Speciální učebnice pro výuku žáků s mentálním postižením

3 000 Kč

 

B.III.2.9

Názorné didaktické manipulační pomůcky pro rozvoj dílčích funkcí

2 000 Kč

 

B.III.2.10

Pomůcky pro nácvik sebeobsluhy

3 000 Kč

 

B.III.2.11

Bubny, Orffovy nástroje, perkuse

5 000 Kč

B.III.3 Softwarové vybavení

B.III.3.1

Výukový software

5 000 Kč

B.III.4 IT vybavení

B.III.4.1

Multidotykový počítač

16 000 Kč


 

C. Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu sluchového postižení a oslabení sluchového vnímání

Normovaná finanční náročnost

C.III.1 Kompenzační pomůcky

C.III.1.1

Úprava místnosti - totožné s druhým stupněm

 

 

C.III.1.2

Pomůcky pro rozvoj řeči

2 000 Kč

C.III.2 Speciální učebnice a pomůcky

C.III.2.1

Speciální učebnice, učební texty, materiály pro rozvoj jazykových kompetencí v českém jazyce

3 500 Kč

 

C.III.2.2

Didaktické materiály pro rozvoj sluchového vnímání

1 000 Kč

 

C.III.2.3

Speciální učebnice pro žáky se sluchovým postižením

1 500 Kč

C.III.3 Softwarové vybavení

C.III.3.1

CD učebnice pro výuku českého znakového jazyka

2 000 Kč

 

C.III.3.2

Software - podpora učebnic formou českého znakového jazyka

3 000 Kč

C.III.4 IT vybavení

C.III.4.1

0

 


 

D. Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu tělesného postižení

Normovaná finanční náročnost

D.III.1 Kompenzační pomůcky

D.III.1.1

Speciální komponenty osobního počítače (alternativní myš, klávesnice aj.)

7 000 Kč

 

D.III.1.2

Židle (sedačka) pro žáky, kteří potřebují podporu sedu

10 000 Kč

 

D.III.1.3

Madla k WC

900 Kč

 

D.III. 1.4

Polohovací pytle

8 000 Kč

 

D.III.1.5

Držák berlí na lavici

560 Kč

D.III.2 Speciální učebnice a pomůcky

D.III.2.1

Speciální rýsovací pomůcky

5 000 Kč

 

D.III.2.2

Pomůcky pro výuku tělesné výchovy - rovnovážné a balanční pomůcky pro senzomotorickou stimulaci

10 000 Kč

D.III.3 Softwarové vybavení

D.III.3.1

0

 

D.III.4 IT vybavení

D.III.4.1

Dotykový monitor

16 000 Kč


 

E. Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu poruch autistického spektra

Normovaná finanční náročnost

E.III.1 Kompenzační pomůcky

E.III.1.1

Nábytek ke strukturalizaci prostoru (policový regál, skříňky, barevné koberce, paravan apod.)

12 000 Kč

E.III.2 Speciální učebnice a pomůcky

E.1II.2.1

Sada strukturovaných krabic

2 500 Kč

 

E.III.2.2

Soubor pomůcek pro nácvik sociálních dovednosti

2 000 Kč

 

E.III.2.3

Názorné manipulační pomůcky (čísla, písmena, tabulky)

5 000 Kč

 

E.III.2.4

Listy na výrobu denních režimů a rozvrhů

500 Kč

 

E.III.2.5

Speciální učebnice

3 000 Kč

E.III.3 Softwarové vybavení

E.III.3.1

Komunikační programy pro alternativní komunikaci

8 000 Kč

E.III.4 IT vybavení

E.III.4.1

Počítač / tablet (podle potřeb žáka)

8 000 Kč

 

E.III.4.2

Dotykový monitor

16 000 Kč


 

F. Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu specifických poruch chování

Normovaná finanční náročnost

F.III.1 Kompenzační pomůcky

F.III.1.1

Pomůcky pro relaxaci (koberec, overball aj.)

3 500 Kč

 

F.III.1.2

Pomůcky pro organizaci času, prostoru a postupu práce

1 500 Kč

F.III.2 Speciální učebnice a pomůcky

F.III.2.1

Pomůcky pro nácvik sociálních kompetenci

2 000 Kč

F.III.3 Softwarové vybavení

F.III.3.1

Výukový software

5 000 Kč

F.III.4 IT vybavení

F.III.4.1

Tablet

8 000 Kč

 

F.III.4.2

Notebook

15 000 Kč


 

G. Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu specifických poruch učení

Normovaná finanční náročnost

G.III.1 Kompenzační pomůcky

 

0

 

G.III.2 Speciální učebnice a pomůcky

G.III.2.1

Speciální didaktické (manipulační) pomůcky pro výuku matematiky

2 000 Kč

 

G.III.2.2a)

Speciální pomůcky pro vyvození a upevnění správného úchopu (lx)

150 Kč

 

G.III.2.2b)

Speciální pomůcky pro vyvození a upevnění správného úchopu (2x)

300 Kč

 

G.III.2.3

Speciální didaktické (manipulační) pomůcky pro výuku čtení a psaní

700 Kč

 

G.III.2.4a)

Čtecí záložka, čtecí okénko (1 x)

50 Kč

 

G.III.2.4b)

Čtecí záložka, čtecí okénko (5x)

250 Kč

 

G.III.2.5

Pracovní sešity pro výuku naukových předmětů

500 Kč

 

G.III.2.6

Speciální učebnice pro výuku čtení

300 Kč

 

G.III.2.7

Speciální učebnice pro výuku matematiky

300 Kč

G.III.3 Softwarové vybavené

G.III.3.1

Výukový software

4 000 Kč

G.III.4 IT vybavení

G.III.4.1

Notebook

15 000 Kč


 

H. Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu odlišných kulturních a životních podmínek

Normovaná finanční náročnost

H.III.1 Kompenzační pomůcky

H.III.1.1

0

 

H.III.2 Speciální učebnice a pomůcky

H.III.2.1

Pomůcky na výtvarnou/tělesnou výchovu k zapůjčení

1 500 Kč

 

H.III.2.2

Psací a rýsovací náčiní

500 Kč

 

H.III.2.3

Speciální učebnice pro výuku čtení

500 Kč

 

H.III.2.4

Knihy a encyklopedie pro rozvoj všeobecného rozhledu

700 Kč

 

H.III.2.5

Speciální učebnice pro výuku českého jazyka

300 Kč

 

H.III.2.6

Pomůcky pro rozvoj sociálních dovedností

500 Kč

 

H.III.2.7

Pracovní sešity pro rozvoj dílčích funkcí

500 Kč

 

H.III.2.8

Didaktické manipulační pomůcky pro rozvoj čtení, dílčích funkcí, českého jazyka, matematiky)

500 Kč

H.III.3 Softwarové vybavení

H.III.3.1

Výukový software

5 000 Kč

H.III.4 IT vybavení

H.III.4.1

Počítač / tablet (podle potřeb žáka)

8 000 Kč


 

I. Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zrakového postižení

Normovaná finanční náročnost

I.III.1 Kompenzační pomůcky

I.III.1.1

Hardware a software na kompenzaci zrakových funkcí (zvětšovací zařízení, optické pomůcky)

30 000 Kč

 

I.III.1.2

Mechanické zvětšovací zařízení - lupa

2 000 Kč

 

I.III.1.3

Vodící lišty

12 000 Kč

 

I.III.1.4

Klávesnice pro slabozraké

500 Kč

 

I.III.1.5

Osvětlení

4 000 Kč

I.III.2 Speciální učebnice a pomůcky

I.III.2.1

Elektronická verze učebnic

4 000 Kč

 

I.III.2.2

Didaktické pomůcky pro výuku naukových předmětů, upravené pro slabozraké žáky

4 500 Kč

 

I.III.2.3

Montessori pomůcky

15 000 Kč

 

I.III.2.4

Pomůcky k rýsování slabozrakých

2 000 Kč

 

I.III.2.5

Kalkulátor s velkým displejem a hlasovým výstupem

4 000 Kč

 

I.III.2.6

Sešity v odpovídajícím formátu

500 Kč

 

I.III.2.7

Tabulky na psaní Braillova písma a pomůcky pro výuku Braillova písma

1 500 Kč

 

I.III.2.8

Zy-Tex papír A4

5 500 Kč

I.III.3 Softwarové vybavení

I.III.3.1

0

 

I.III.4 IT vybavení

I.III.4.1

Notebook

15 000 Kč


 

K. Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu nadání

Normovaná finanční náročnost

K.III.1 Kompenzační pomůcky

K.III.l.1

0

 

K.III.2 Speciální učebnice a pomůcky

K.III.2.1

Mikroskop

20 000 Kč

 

K.III.2.2

Binokulární lupa

10 000 Kč

 

K.III.2.3

Preparační soupravy

1 500 Kč

 

K.III.2.4

Dalekohled

10 000 Kč

 

K.III.2.5

Hvězdářský dalekohled

20 000 Kč

 

K.III.2.6

Soupravy na přírodovědné pokusy a výzkumy

10 000 Kč

 

K.III.2.7

Odborné knihy pro oblasti rozšiřujícího učiva včetně elektronických publikací

3 000 Kč

 

K.III.2.8

Odborné časopisy (i elektronické verze a včetně ročního předplatného)

2 000 Kč

 

K.III.2.9

Pronájem (vybavení) odborného pracoviště včetně odborného personálu

10 000 Kč

K.III.3 Softwarové vybavení

K.III.3.1

Výukový software

3 000 Kč

 

K.III.3.2

Odborné programy pro podporu sběru, evidence nebo zpracování výzkumných dat

20 000 Kč

K.III.4 IT vybavení (s přístupem k internetu)

K.III.4.1

Stolní PC

15 000 Kč

 

K.III.4.2

Notebook

15 000 Kč

 

K.III.4.3

Skener

4 000 Kč

 

K.III.4.4

Videokamera a střihačský program

7 000 Kč

 

K.III.4.5

Digitální fotoaparát

5 000 Kč

 

K.III.4.6

Přehrávače a rekordéry pro CD a DVD

4 000 Kč

 

K.III.4.7

Školní měřicí systémy pro přírodovědné předměty

50 000 Kč


 
Čtvrtý stupeň

A. Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu narušené komunikační schopnosti

Normovaná finanční náročnost

A.IV.1 Kompenzační pomůcky

A.IV.l.1

Pomůcky pro alternativní komunikaci

5 000 Kč

 

A.IV.1.2

Pomůcky pro podporu sluchového vnímání a rozlišování

1 000 Kč

 

A.IV. 1.3

Komunikátor

8 000 Kč

A.IV.2 Speciální učebnice a pomůcky

A.IV.2.1

Speciální učební materiály pro rozvoj čtení

3 000 Kč

 

A.IV.2.2

Speciální pomůcky pro rozvoj komunikačních funkcí a jazykových kompetencí

5 000 Kč

 

A.IV.2.3

Speciální učební materiály na rozvoj smyslového vnímání

2 000 Kč

 

A.IV.2.4

Speciální pomůcky pro rozvoj myšlení, paměti a pozornosti

2 000 Kč

A.IV.3 Softwarové vybavení

A.IV.3.1

Software na přepis psané řeči do hlasového výstupu

15 000 Kč

 

A.IV.3.2

Software pro alternativní komunikaci

5 000 Kč

A.IV.4 IT vybavení

A.IV.4.1

Počítač / tablet (podle potřeb žáka)

16 000 Kč


 

B. Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu mentálního postižení

Normovaná finanční náročnost

B.IV.1 Kompenzační pomůcky

B.IV.1.1

Úprava pracovního prostředí strukturace (Paravan, barevné pásky, barevné koberce apod.)

5 000 Kč

 

B.IV.1.2

Pomůcky pro rozvoj augmentativní a alternativní komunikace (zvukové hračky, komunikační tabulky)

5 000 Kč

B.IV.2 Speciální učebnice a pomůcky

B.IV.2.1

Názorné didaktické (manipulační) pomůcky

10 000 Kč

 

B.IV.2.2

Speciální učebnice pro žáky základní školy speciální

5 000 Kč

 

B.IV.2.3

Soubor pomůcek pro nácvik sociálních dovedností

2 000 Kč

 

B.IV.2.4

Pomůcky pro senzomotorickou stimulaci

10 000 Kč

 

B.IV.2.5

Pomůcky pro rozvoj hrubé a jemné motoriky

8 000 Kč

 

B.IV.2.6

Montessori pomůcky

15 000 Kč

B.IV.3 Softwarové vybavení

B.IV.3.1

Výukové programy

10 000 Kč

 

B.IV.3.2

Software pro alternativní a augmentativní komunikaci

11 000 Kč

B.IV.4 IT vybavení

B.IV.4.1

Počítač / tablet (podle potřeb žáka)

16 000 Kč


 

C. Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu sluchového postižení a oslabení sluchového vnímání

Normovaná finanční náročnost

C.IV.1 Kompenzační pomůcky

C.IV.1.1

Pomůcky pro podporu dalších komunikačních systémů

1 000 Kč

C.IV.2 Speciální učebnice a pomůcky

C.IV.2.1

viz předchozí stupně

 

C.IV.3 Softwarové vybavení

C.IV.3.1

Multimediální učebnice s podporou českého znakového jazyka

9 000 Kč

 

C.IV.3.2

SW a HW pro automatický přepis mluvené řeči v reálném čase

12 000 Kč

C.IV.4 IT vybavení

C.IV.4.1

Počítač / tablet (podle potřeb žáka)

8 000 Kč


 

D. Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu tělesného postižení

Normovaná finanční náročnost

D.IV.1 Kompenzační pomůcky

D.IV.1.1

Vozík mechanický

22 000 Kč

 

D.IV.1.2

Nájezdové lyžiny

8 200 Kč

 

D.IV.1.3

Schodolez

116 000 Kč

 

D.IV.1.4

Nástavce na WC

1 200 Kč

 

D.IV.1.5

Stůl vhodný k vozíku

10 000 Kč

 

D.IV.1.6

Speciální hardware - myš, klávesnice

11 000 Kč

D.IV.2 Speciální učebnice a učební pomůcky

D.IV.2.1

Taktilně haptické didaktické pomůcky

5 000 Kč

 

D.IV.2.2

Pomůcky pro senzomotorickou stimulaci

5 000 Kč

 

D.IV.2.3

Pomůcky pro rozvoj motoriky

5 000 Kč

D.IV.3 Softwarové vybavení

D.IV.3.1

Software pro alternativní komunikaci

11 000 Kč

D.IV.4 IT vybavení

D.IV.4.1

Kamery připevněné na monitoru PC k snímání pohybů hlavy (včetně SW)

40 000 Kč


 

E. Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu poruch autistického spektra

Normovaná finanční náročnost

E.IV.1 Kompenzační pomůcky

E.IV.l.1

Komunikátor

5 000 Kč

 

E.IV.1.2

Programy pro alternativní komunikaci

5 000 Kč

 

E.IV.l.3

Speciální hardware - myš, klávesnice

10 000 Kč

 

E.IV.1.4

Úprava pracovního prostředí (strukturace)- Paravan, barevné pásky, barevné koberce apod.

5 000 Kč

E.IV.2 Speciální učebnice a pomůcky

E.IV.2.1

Individualizované pomůcky (symboly, speciální učebnice, sešity, pracovní listy, deníky, scénáře, schémata, strukturované úkoly apod.)

5 000 Kč

 

E.IV.2.2

Pomůcky pro rozvoj augmentativní a alternativní komunikace (zvukové hračky, komunikační tabulky aj.)

8 000 Kč

E.IV.3 Softwarové vybavení

E.IV.3.1

0

 

E.IV.4 IT vybavení

E.IV.4.1

Počítač / tablet (podle potřeb žáka)

16 000 Kč


 

I. Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zrakového postižení

Normovaná finanční náročnost

I.IV.1 Kompenzační pomůcky

I.IV.1.1

Zápisník pro nevidomé

85 000 Kč

 

I.IV.1.2

Pichtův psací stroj

15 000 Kč

 

I.IV.1.3

Software na přepis psané řeči do hlasového výstupu

3 000 Kč

 

I.IV.1.4

Diktafon

7 000 Kč

 

I.IV.1.5

Vodící lišty

8 000 Kč

 

I.IV.1.6

Braillský řádek

90 000 Kč

 

I.IV.1.7

Kalkulátor s hlasovým výstupem

4 000 Kč

 

I.IV.1.8

Braillská tiskárna

100 000 Kč

I.IV.2 Speciální učebnice a pomůcky

I.IV.2.1a)

Učebnice v Braillově písmu nebo alikvótní částka na přepis do Braillova bodového písma (500 stran)

10 000 Kč

 

I.IV.2.1b)

Učebnice v Braillově písmu nebo alikvótní částka na přepis do Braillova bodového písma (1000 stran)

20 000 Kč

 

I.IV.2.1c)

Učebnice v Braillově písmu nebo alikvótní částka na přepis do Braillova bodového písma (2000 stran)

40 000 Kč

 

I.IV.2.2

Braillský papír

800 Kč

 

I.IV.2.3

Fuser-příprava názorných edukačních materiálů

40 000 Kč

 

I.IV.2.4

Rýsovací souprava pro nevidomé

3 250 Kč

 

I.IV.2.5

Atlasy, reliéfní plánky a 3D modely

20 000 Kč

 

I.IV.2.6

Speciální pomůcky na tělesnou výchovu

5 000 Kč

 

I.IV.2.7

Pomůcky pro rozvoj smyslového vnímáni a prostorové orientace

2 000 Kč

I.IV.3 Softwarové vybavení

I.IV.3.1

Čtecí a odečítací programy

40 000 Kč

I.IV.4 IT vybavení

I.IV.4.1

0

 


 

J. Žáci s potřebou podpory z důvodu souběžného postižení více vadami

Normovaná finanční náročnost

J.IV.1 Kompenzační pomůcky

J.IV.1.1

Volba pomůcek se řídí potřebou kompenzace obtíží žáka

 

J.IV.2 Speciální učebnice a učební pomůcky

J.IV.2.1

Výběr učebnic a pomůcek se bude řídit kombinaci postiženi a převládajících obtíží žáka

 


 

K. Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu nadání

Normovaná finanční náročnost

K.IV.1 Kompenzační pomůcky

 

0

 

K.IV.2 Speciální učebnice a pomůcky

K.IV.2.1

Hvězdářský dalekohled

30 000 Kč

 

K.IV.2.2

Soupravy na přírodovědné pokusy a výzkumy

30 000 Kč

 

K.IV.2.3

Odborné knihy a časopisy včetně elektronických pro podporu výzkumné činnosti

10 000 Kč

K.IV.3 Softwarové vybavení

K.IV.3.1

Odborné programy pro podporu sběru, evidence nebo zpracování výzkumných dat

50 000 Kč

K.IV.4 IT vybavení (s přístupem k internetu)

K.IV.4.1

Licence pro online přístup k databázím odborných publikací

50 000 Kč


 
Pátý stupeň
 
POZNÁMKA: Podpůrná opatření pátého stupně jsou určena zejména pro žáky s kombinovaným postižením. Pro žáky se musí vybírat takové pomůcky, které odpovídají jejich speciálním vzdělávacím potřebám. Můžou se použít kombinace jednotlivých podpůrných opatření z tabulek A - I (viz kategorie J).

A. Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu narušené komunikační schopnosti

Normovaná finanční náročnost

A.V.1 Kompenzační pomůcky

A.V.1.1

Pomůcky pro alternativní komunikaci

5 000 Kč

 

A.V.1.2

Pomůcky pro podporu sluchového vnímání a rozlišování

1 000 Kč

 

A.V.1.3

Komunikátor

10 000 Kč

A.V.2 Speciální učebnice a pomůcky

A.V.2.1

Speciální učební materiály pro rozvoj čtení

3 000 Kč

 

A.V.2.2

Speciální pomůcky pro rozvoj komunikačních funkcí a jazykových kompetencí

5 000 Kč

 

A.V.2.3

Speciální učební materiály na rozvoj smyslového vnímání

2 000 Kč

 

A.V.2.4

Speciální pomůcky pro rozvoj myšleni, paměti a pozornosti

2 000 Kč

 

A.V.2.5

Pomůcka pro myofunkční terapii a orofaciální stimulaci

7 000 Kč

A.V.3 Softwarové vybavení

A.V.3.1

Software na přepis psané řeči do hlasového výstupu

15 000 Kč

 

A.V.3.2

Software pro alternativní komunikaci

5 000 Kč

A.V.4 IT vybavení

A.V.4.1

Počítač / tablet (podle potřeb žáka)

16 000 Kč


 

B. Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu mentálního postižení

Normovaná finanční náročnost

B.V.I Kompenzační pomůcky

B.V.1.1

0

 

B.V.2 Speciální učebnice a pomůcky

B.V.2.1

Viz předchozí stupně

 

 

B.V.2.2

Pomůcky podle individuálních potřeb žáka (MP pravděpodobně v kombinaci s tělesným a řečovým postižením)

 

B.V.3 Softwarové vybavení

B.V.3.1

Speciální softwarové vybavení

5 000 Kč

B.V.4 IT vybavení

B.V.4.1

Tablet nebo multidotykový monitor (podle potřeb žáka)

16 000 Kč


 

C. Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu sluchového postižení a oslabení sluchového vnímání

Normovaná finanční náročnost

C.V.1 Kompenzační pomůcky

C.V.1.1

Pomůcky pro alternativní komunikaci

3 000 Kč

 

C.V.1.2

Spotřební materiál na výrobu pomůcek pro augmentativní a alternativní komunikaci

2 000 Kč

C.V.2 Speciální učebnice a pomůcky

C.V.2.1

viz předchozí' stupně

 

C.V.3 Softwarové vybavení

C.V.3.1

Komunikační program pro alternativní komunikaci

20 000 Kč


 

D. Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu tělesného postižení

Normovaná finanční náročnost

D.V.1 Kompenzační pomůcky

D.V.1.1

Polohovací sedačka/lehátko

10 000 Kč

 

D.V.1.2

Zvedák

30 000 Kč

D.V.2 Speciální učebnice a pomůcky

D.V.2.1

Viz předchozí stupně

 

D.V.3. Softwarové vybavení

D.V.3.1

Software pro augmentativní a alternativní komunikaci (komunikační tabulky, komunikátor, software)

20 000 Kč

D.V.4 IT vybavení

D.V.4.1

Držák na tablet včetně ochranného obalu

10 000 Kč

 

D.V.4.2

Joystick pro alternativní ovládání tabletu

6 000 Kč

 

D.V.4.3

PC pracoviště pro žáky s nejtěžším postižením

50 000 Kč


 

E. Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu poruch autistického spektra

Normovaná finanční náročnost

E.V.1 Kompenzační pomůcky

E.V.1.1

Viz předchozí stupně

 

E.V.2 Speciální učebnice a pomůcky

E.V.2.1

Viz předchozí stupně

 


 

I. Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zrakového postižení

Normovaná finanční náročnost

I.V.1 Kompenzační pomůcky

I.V.1.1

Viz předchozí stupně

 

I.V.2 Speciální učebnice a pomůcky

I.V.2.1

Viz předchozí stupně

 


 

J. Žáci s potřebou podpory z důvodů souběžného postižení více vadami

Normovaná finanční náročnost

J.V.1 Kompenzační pomůcky

J.V.1.1

Volba pomůcek se řídí potřebou kompenzace obtíží žáka

 

J.V.2 Speciální učebnice a učební pomůcky

J.V.2.1

Výběr učebnic a pomůcek se bude řídit kombinací postižení a převládajících obtíží žáka.

 


 
5. Část C:

       Rozsah poskytovaného podpůrného opatření

       Počet hodin/rok

1

hod/týden

40

2

hod/týden

80

3

hod/týden

120

4

hod/týden

160

5

hod/týden

200

6

hod/týden

240

7

hod/týden

280

8

hod/týden

320

9

hod/týden

360

10

hod/týden

400

11

hod/týden

440

12

hod/týden

480

13

hod/týden

520

14

hod/týden

560

15

hod/týden

600

16

hod/týden

640

17

hod/týden

680

18

hod/týden

720

19

hod/týdcn

760

20

hod/týden

800

21

hod/týden

840

22

hod/týden

880

23

hod/týden

920

24

hod/týden

960

25

hod/týden

1000

26

hod/týden

1040

27

hod/týden

1080

28

hod/týden

1120

29

hod/týden

1160

30

hod/týden

1200

31

hod/týden

1240

32

hod/týden

1280

33

hod/týden

1320

34

hod/týden

1360

35

hod/týden

1400

36

hod/týden

1440

37

hod/týden

1480

38

hod/týdcn

1520

39

hod/týden

1560

40

hod/týden

1600


 
 
 
 

       Příloha č. 2 k vyhlášce č. 27/2016 Sb.


 

Příloha č. 2
 
       Příloha č. 3 k vyhlášce č. 27/2016 Sb.
       Příloha č. 4 k vyhlášce č. 27/2016 Sb.

Přílohy č. 3 a 4
 
       Příloha č. 5 k vyhlášce č. 27/2016 Sb.

Příloha č. 5
 
 
Čl. II vyhlášky č. 270/2017 Sb.

Čl. II


 

Přechodná ustanovení


 

1. Poskytování podpůrných opatření poskytovaných na základě doporučení vydaného přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky a jejich normovaná finanční náročnost se řídí dosavadními právními předpisy.
 
2. V případě žádosti o poskytnutí poradenské pomoci podané před 1. září 2017 se lhůta pro vydání zprávy a doporučení řídí právními předpisy účinnými v době od 1. září 2017 do 31. srpna 2018. Žádosti o poskytnutí poradenské pomoci podané v období od 1. září 2017 do 31. srpna 2018 se řídí právními předpisy účinnými v době od 1. září 2017 do 31. srpna 2018.
 
 
Čl. II vyhlášky č. 416/2017 Sb.

Čl. II


 

Přechodná ustanovení


 

1. Poskytování podpůrného opatření na základě doporučení vydaného přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se řídí dosavadními právními předpisy.
 
2. Normovaná finanční náročnost pro účely poskytování finančních prostředků ze státního rozpočtu podpůrného opatření doporučeného podle vyhlášky č. 27/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se však ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky řídí pravidly pro podpůrné opatření podle vyhlášky č. 27/2016 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, které je tomuto podpůrnému opatření svou povahou a účelem nejbližší. V případě asistenta pedagoga podle dosavadních právních předpisů je tomuto podpůrnému opatření svou povahou a účelem nejbližší asistent pedagoga podle § 5 odst. 3 vyhlášky č. 27/2016 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, s odpovídajícím stupněm podpůrného opatření a rozsahem činnosti.
 
3. Školská poradenská zařízení poprvé doporučí podpůrná opatření podle vyhlášky č. 27/2016 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, po uplynutí 3 měsíců ode dne vyhlášení této vyhlášky; do uplynutí této doby doporučují podpůrná opatření podle dosavadních právních předpisů. Ustanovení bodu 2 zůstává nedotčeno.