Header Adresa

E-Obchod


Řízení málotřídní školy


Program obsahuje:

1. Dokumenty ředitele školy; zde naleznete návrhy dokumentů, například vnitřní řád školy, organizační zabezpečení školního roku apod.

2. BOZP a hygiena ve škole; obsahuje zákony, vyhlášky a nařízení, které se týkají bezpečnosti a hygieny ve škole

3. Právní normy; program obsahuje nejenom zákonné normy se školskou problematikou (školský zákon, vyhlášku o základním vzdělávání), ale také pokyny a nařízení MŠMT

4. Vzdělávací programy, standardy a učební osnovy; naleznete zde příklad ŠVP, schválené učební osnovy apod.

Typ: Programy
Verze: 1.2024
Cena: 230 Kč + DPH
Pravidelná aktualizace: 2x ročně
Určeno pro: základní školu málotřídní

Nový program zdarma, aktualizace za 230 Kč + DPH

Při zaslání nového programu účtujeme poštovné a balné, cca 80 Kč. Zákazník má právo vypovědět aktualizaci programu (písemné oznámení aTre).

Řízení mateřské školy


Program obsahuje osm oddílů:

- Vzory dokumentů ředitelky MŠ,
- Platné zákony, vyhlášky a nařízení,
- Hesla, zpracovaná k jednotlivým tématům,
- Základní směrnice školy,
- Slovník,
- Rozhodování ředitelky MŠ,
- Plány práce MŠ,
- Pracovněprávní vztahy v MŠ.

Zaměřeno především na dokumenty podle zákoníku práce a pracovního řádu (vnitřní platový předpis, cestovní náhrady, pracovní smlouvy apod.). Hypertextové zpracování, snadná orientace v textu, fulltextové vyhledávání, rejstřík, možnost vkládání poznámek a záložek.

Typ: Programy
Verze: 1.2024
Cena: 230 Kč + DPH
Pravidelná aktualizace: 2x ročně
Určeno pro: mateřskou školu

Nový program zdarma, aktualizace za 230 Kč + DPH

Při zaslání nového programu účtujeme poštovné a balné, cca 80 Kč. Zákazník má právo vypovědět aktualizaci programu (písemné oznámení aTre).

Pracovněprávní vztahy ve škole


Program zpracovává pracovněprávní problematiku ve škole. 

Naleznete zde např. témata:
- Pracovní poměr, 
- Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, 
- Pracovní doba, 
- BOZP, 
- Odměňování, 
- Cestovní náhrady,
- ...

Veškeré dokumenty jsou ve formátu doc./docx.

Typ: Programy
Verze: 1.2024
Cena: 230 Kč + DPH
Pravidelná aktualizace: 2x ročně
Určeno pro: základní a střední školu

Nový program zdarma, aktualizace za 230 Kč + DPH

Při zaslání nového programu účtujeme poštovné a balné, cca 80 Kč. Zákazník má právo vypovědět aktualizaci programu (písemné oznámení aTre).

202 dokumentů ředitele školy


V programu jsou zpracovány dokumenty podle právních předpisů jako zákoník práce, pracovní řád,... 

Dále v programu naleznete:
- příklady dokumentů (školní řády, hodnocení žáků, správní rozhodnutí ředitele školy),
- dalších 900 dokumentů z oblasti BOZP, kontrolní činnosti, organizace a řízení, plánování a pracovněprávních vztahů ve škole.

Veškeré dokumenty jsou ve formátu doc., docx., xls. nebo xlsx.

Typ: Programy
Verze: 1.2024
Cena: 230 Kč + DPH
Pravidelná aktualizace: 2x ročně
Určeno pro: základní a střední školu

Nový program zdarma, aktualizace za 230 Kč + DPH

Při zaslání nového programu účtujeme poštovné a balné, cca 80 Kč. Zákazník má právo vypovědět aktualizaci programu (písemné oznámení aTre).

BOZP a hygiena ve škole


Program obsahuje všechny zákony, vyhlášky a nařízení, které se týkají bezpečnosti a hygieny ve škole. Vedle toho zde naleznete i pomocný materiál pro ředitele škol, jako jsou provozní řády kotelen a odborných učeben, poučení žáků a studentů o bezpečnosti apod.

V programu můžete vyhledávat podle jednotlivých zákonů, podle abecedně řazených hesel nebo textovým řetězcem.

Veškeré dokumenty jsou ve formátu doc./docx.

Typ: Programy
Verze: 1.2024
Cena: 230 Kč + DPH
Pravidelná aktualizace: 2x ročně
Určeno pro: základní a střední školu

Nový program zdarma, aktualizace za 230 Kč + DPH 

Při zaslání nového programu účtujeme poštovné a balné, cca 80 Kč. Zákazník má právo vypovědět aktualizaci programu (písemné oznámení aTre).

Plány a vzdělávací programy pro základní vzdělávání


V programu naleznete: 

- příklady plánů práce rozdělené tematicky a podle pracovníků (roční plán práce, plán hospitační činnosti, plán ředitele školy, …) 
- vlastní hodnocení školy a tvorbu koncepce, 
- příklady zpracovaných školních vzdělávacích programů, 
- rámcové vzdělávací programy, 
- platné učební osnovy a standardy.

Typ: Programy
Verze: 2023
Cena: 230 Kč + DPH
Pravidelná aktualizace: 1x ročně
Určeno pro: základní školu a gymnázium

Nový program zdarma, aktualizace za 230 Kč + DPH 

Při zaslání nového programu účtujeme poštovné a balné, cca 80 Kč. Zákazník má právo vypovědět aktualizaci programu (písemné oznámení aTre).

Rukověť MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ


V programu naleznete:

1. Tematicky zpracovaná hesla – výtahy ze zákonných norem k dané problematice

2. Přehled platných zákonů a vyhlášek v hypertextovém zpracování

3. Dokumenty z praxe 

Příklady z 500 hesel: 
Dělení a spojování tříd, 
Dokumentace školy, 
Financování škol, 
Hodnocení školy, 
Individuální vzdělávací plán, 
Komisionální přezkoušení, 
Maturitní zkouška, 
Odvolací řízení, 
Opakování ročníku, 
Počty žáků, 
Postup do vyššího ročníku, 

Typ: Programy
Verze: 1.2024
Cena: 230 Kč + DPH
Pravidelná aktualizace: 2x ročně
Určeno pro: mateřskou, základní a střední školu

Nový program zdarma, aktualizace za 230 Kč + DPH 

Při zaslání nového programu účtujeme poštovné a balné, cca 80 Kč. Zákazník má právo vypovědět aktualizaci programu (písemné oznámení aTre).

Povinná pedagogická dokumentace ZŠ


V programu naleznete přehled povinné dokumentace ZŠ a vzory dokumentů s odkazem na právní normy, například

- vlastní hodnocení školy,
- výstupní hodnocení žáků,
- školní a organizační řády, 
- výroční zprávu ředitele školy, 
- ICT plány, 
- formuláře vysvědčení 
  a další desítky zpracovaných dokumentů.

Typ: Programy
Verze: 1.2024
Cena: 230 Kč + DPH
Pravidelná aktualizace: 2x ročně
Určeno pro: základní školu

Nový program zdarma, aktualizace za 230 Kč + DPH 

Při zaslání nového programu účtujeme poštovné a balné, cca 80 Kč. Zákazník má právo vypovědět aktualizaci programu (písemné oznámení aTre).

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.