Header Adresa

Novela vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Důležitá informace:

•    Původní vyhláška se týkala především žáků se zdravotním postižením a dětí mimořádně nadaných
•    Odpovídajícím způsobem nezahrnovala problematiku vzdělávání žáků se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním 
•    Novela reaguje na rozsudek velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku ve věci D+H a ostatní proti ČR a napravují zjištěné porušení článku 14 Evropské úmluvy o lidských právech
•    novelizované texty se týkají převážně žáků se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním (včetně žáků romských) 
•    pro potřeby vzdělávání se definuje žák se sociálním znevýhodněním
•    doplňují se ustanovení o „vyrovnávacích“ opatřeních k podpoře vzdělávání žáků se sociálním a zdravotním znevýhodněním, které poskytuje škola hlavního vzdělávacího proudu v inkluzívním vzdělávání
•    zřetelně se uvádí, že žáci bez zdravotního postižení se nevzdělávají podle vzdělávacích programů pro žáky se zdravotním postižením
•    zpřesňuje se možnost výjimečného přijetí žáka bez zdravotního postižení do speciální školy (v případech dlouhodobého selhávání v otevřeném školním prostředí i při využívání vyrovnávacích opatření)
•    rozšiřuje se okruh činností asistenta pedagoga o pomoc žáku s těžkým zdravotním postižením při sebeobsluze, a to i při akcích mimo školu
•    zkracuje se délka diagnostického pobytu žáka v případě jeho vzdělávání ve speciální škole/třídě (1 až 3 měsíce)
•    zřetelně se kodifikuje postup při přijímání žáka do speciální školy/třídy a vzdělávání podle vzdělávacího programu pro zdravotně postižené pouze s informovaným souhlasem zákonného zástupce žáka
•    doplňuje se příloha vyhlášky, která uvádí podklady pro tvorbu formuláře informovaného souhlasu
•    uplatňuje další formální úpravy (umožňuje spojovat ročníky obou stupňů speciálních škol atd.).
Právní předpis:

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů


Datum uveřejnění 20. 8. 2011
Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.