Důležitá upozornění a legislativní změny

        
        
       Uveřejněno k 1. lednu 2024
        

       1961/141 Sb. Zákon o trestním řízení soudním
       1969/2 Sb. Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy
       1985/133 Sb. Zákon České národní rady o požární ochraně
       1991/2 Sb. Zákon o kolektivním vyjednávání
       1991/563 Sb. Zákon o účetnictví
       1991/582 Sb. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
       1992/586 Sb. Zákon o daních z příjmu
       1992/589 Sb. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
       1992/592 Sb. Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
       1992/634 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele
       1995/117 Zákon o státní sociální podpoře
       1995/155 Sb. Zákon o důchodovém pojištění
       1995/284 Sb. Vyhláška kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění
       1997/48 Zákon o veřejném zdravotním pojištění
       1998/111 Sb. Zákon o vysokých školách
       1999/106 Zákon o svobodném přístupu k informacím
       1999/168 Sb. Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů
       1999/326 Sb. Zákon o pobytu cizinců na území České republiky
       2000/121 Sb. Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
       2000/128 Sb. Zákon o obcích
       2000/129 Sb. Zákon o krajích (krajské zřízení)
       2000/218 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech
       2000/219 Sb. Zákon o majetku České republiky
       2000/239 Sb. Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
       2000/240 Sb. Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů
       2000/250 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
       2000/258 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
       2000/361 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích
       2001/100 Sb. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
       2001/254 Sb. Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
       2002/320 Sb. Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
       2004/235 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty
       2004/252 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody
       2004/435 Sb. Zákon o zaměstnanosti
       2004/561 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
       2004/563 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
       2005/14 Sb. Vyhláška o předškolním vzdělávání
       2005/74 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání
       2005/251 Sb. Zákon o inspekci práce
       2005/317 Sb. Vyhláška o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků
       2005/412 Sb. Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
       2006/110 Sb. Zákon o životním a existenčním minimu
       2006/159 Sb. Zákon o střetu zájmů
       2006/187 Sb. Zákon o nemocenském pojištění
       2006/262 Sb. Zákon Zákoník práce
       2006/309 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
       2006/567 Sb. Nařízení vlády o minimální mzdě
       2007/220 Sb. Vyhláška, kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem obrany provádějí některá ustanovení školského zákona
       2007/361 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
       2008/300 Sb. Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
       2009/194 Sb. Vyhláška o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek
       2009/280 Sb. Zákon daňový řád
       2010/222 Sb. Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě
       2011/329 Sb. Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
       2011/372 Sb. Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
       2011/373 Sb. Zákon o specifických zdravotních službách
       2012/201 Sb. Zákon o ochraně ovzduší
       2012/306 Sb. Vyhláška o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění
       2014/247 Sb. Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů
       2016/134 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek
       2016/172 Sb. Nařízení vlády o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek
       2016/250 Sb. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
       2017/23 Sb. Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
       2017/65 Sb. Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
       2018/123 Sb., Nařízení vlády o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro zš, sš a konzervatoř
       2020/541 Sb., Zákon o odpadech
       2022/67 Sb. Zákon o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
       2023/341 Sb., Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2024
       2023/345 Sb., Vyhláška o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek
       2023/397 Sb., Vyhláška o stanovení výše paušální částky náhrady nákladů při práci na dálku pro rok 2024
       2023/398 Sb., Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného
       2023/422 Sb., Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
       2023/435 Sb., Nařízení vlády o zvýšení úhrady nákladů rodičem za službu péče o dítě v dětské skupině
        
       Věstník 2023_4
       Věstník 2023_5
       Věstník 2023_6
       Věstník 2023_7
        

       Zrušené předpisy
        
       2002/114 Vyhláška o fondu kulturních a sociálních potřeb
       2009/268 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby

       2016/248 Sb. Vyhláška o náležitostech obsahu žádosti o předchozí stanovisko k uzavření smlouvy a ke změně závazku ze smlouvy podle zákona o zadávání veřejných zakázek
       2016/353 Sb. Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání
       2022/401 Sb., Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2023
       2022/467 Sb., Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného
       2022/437 Sb., Nařízení vlády o zvýšení úhrady nákladů rodičem za službu péče o dítě v dětské skupině