Důležitá upozornění a legislativní změny

       Uveřejněno k 6. srpnu 2020
        

       1961/141 Sb. Zákon o trestním řízení soudním
       1991/582 Sb. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
       1992/586 Sb. Zákon o daních z příjmu
       1992/589 Sb. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
       1992/592 Sb. Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
       1992/634 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele
       1995/117 Zákon o státní sociální podpoře
       1997/48 Zákon o veřejném zdravotním pojištění
       1999/106 Zákon o svobodném přístupu k informacím
       1999/326 Sb. Zákon o pobytu cizinců na území České republiky
       2000/218 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech
       2000/219 Sb. Zákon o majetku České republiky
       2000/258 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
       2000/361 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích
       2001/254 Sb. Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
       2004/235 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty
       2004/416 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
       2004/435 Sb. Zákon o zaměstnanosti
       2004/500 Sb. Zákon Správní řád
       2004/515 Sb. Nařízení vlády o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst
       2004/561 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
       2004/561 Sb. školský zákon - účinnost od října 2020
       2005/14 Sb. Vyhláška o předškolním vzdělávání
       2005/251 Sb. Zákon o inspekci práce
       2005/412 Sb. Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
       2006/187 Sb. Zákon o nemocenském pojištění
       2006/262 Sb. Zákon Zákoník práce
       2007/361 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
       2008/105 Sb. Vyhláška o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol
       2008/300 Sb. Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
       2009/040 Sb. Zákon trestní zákoník
       2011/329 Sb. Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
       2011/372 Sb. Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
       2011/373 Sb. Zákon o specifických zdravotních službách
       2011/388 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
       2011/418 Sb. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
       2012/070 Sb. Vyhláška o preventivních prohlídkách
       2012/89 Sb. Občanský zákoník
       2014/341 Sb. Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
       2016/112 Sb. Zákon o evidenci tržeb
       2016/250 Sb. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
       2016/353 Sb. Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání
       2020/12 Zákon o právu na digitální služby a o změně některých zákonů
       2020/61 Sb. Nařízení vlády o zvýšení částek životního minima a existenčního minima
       2020/135 Sb. Zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020
        

       Věstník 2020_1
       Věstník 2020_2
       Věstník 2020_3
       Věstník 2020_4
       2020 č. j. 5214/2020 - 3 Organizace školního roku 2021/2022
       Soubor pedagogicko-organizačních informací pro školní rok 2020-21