Důležitá upozornění a legislativní změny

       Uveřejněno k 1. I. 2020
        

       1991/582 Sb. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
       1992/586 Sb. Zákon o daních z příjmu
       1992/592 Sb. Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
       1995/117 Zákon o státní sociální podpoře
       1995/155 Sb. Zákon o důchodovém pojištění
       1997/48 Zákon o veřejném zdravotním pojištění
       2000/128 Sb. Zákon o obcích
       2000/129 Sb. Zákon o krajích (krajské zřízení)
       2000/245 Sb. Zákon o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu
       2001/185 Sb. Zákon o odpadech
       2001/320 Sb. Zákon o finanční kontrole ve veřejné správě
       2002/114 Vyhláška o fondu kulturních a sociálních potřeb
       2002/320 Sb. Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
       2004/435 Sb. Zákon o zaměstnanosti
       2005/16 Sb. Vyhláška o organizaci školního roku
       2005/72 Sb. Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
       2006/187 Sb. Zákon o nemocenském pojištění
       2006/567 Sb. Nařízení vlády o minimální mzdě
       2010/222 Sb. Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě
       2011/86 Sb. Nařízení vlády o technických požadavcích na hračky
       2012/201 Sb. Zákon o ochraně ovzduší
       2015/340 Sb. Zákon o registru smluv
       2016/27 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
       2016/112 Sb. Zákon o evidenci tržeb
       2016/172 Sb. Nařízení vlády o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek
       2017/341 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
       2019/310 Sb. Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2020
       2019/321 Sb. Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti
       2019/358 Sb. Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného       Zrušeno:

       2018/254 Sb., Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2019
       2018/333 Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného
       2011 č. j 17 878/2011 - 22 Informace o smluvním řešení docházky žáků školní družiny do mateřské školy v okrajových úsecích dne