Důležitá upozornění a legislativní změny

       Uveřejněno k 2. IX. 2018
        

       1961/141 Sb. Zákon o trestním řízení soudním
       1991/582 Sb. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
       1992/586 Sb. Zákon o daních z příjmu
       1992/589 Sb. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
       1995/117 Zákon o státní sociální podpoře
       1995/155 Sb. Zákon o důchodovém pojištění
       2000/128 Sb. Zákon o obcích
       2000/218 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech
       2000/361 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích
       2004/252 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody
       2004/500 Sb. Zákon Správní řád
       2004/561 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
       2005/13 Sb. Vyhláška o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
       2005/14 Sb. Vyhláška o předškolním vzdělávání
       2005/48 Sb. Vyhláška o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
       2005/74 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání
       2005/364 Sb. Vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení
       2005/412 Sb. Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
       2006/159 Sb. Zákon o střetu zájmů
       2006/187 Sb. Zákon o nemocenském pojištění
       2006/262 Sb. Zákon Zákoník práce
       2008/105 Sb. Vyhláška o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol
       2009/280 Sb. Zákon daňový řád
       2010/211 Sb. Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání
       2010/313 Sb. Nařízení vlády o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
       2011/86 Sb. Nařízení vlády o technických požadavcích na hračky
       2011/372 Sb. Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
       2011/373 Sb. Zákon o specifických zdravotních službách
       Občanský zákoník
        04 Relativní majetková práva (§ 1721 - § 3014)
       2012/201 Sb. Zákon o ochraně ovzduší
       2013/463 Sb. Nařízení vlády o seznamech návykových látek
       2016/27 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
       2016/112 Sb. Zákon o evidenci tržeb
       2016/251 Sb. Zákon o některých přestupcích
       2016/282 Sb., Vyhláška o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních
       2017/65 Sb. Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
       2017/74 Sb. Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády
       2018/61 Sb., vyhláška o seznamu nebezpečných chemických látek, směsí a prachů
       2018/123 Sb., Nařízení vlády o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro zš, sš a konzervatoř
       2018/161 Sb., Vyhláška o předkládání údajů o předpokládaných počtech pedagogických pracovníků a jejich platovém zařazení

       2017 č. j. 34 213/2017 Soustava republikových normativů pro rok 2018
       2018 č. j. 2939/2018 - 3 Organizace školního roku 2019/2020 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích
       2018 č. j. 16/2018 Stanovení výše normativů neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2018 pro účely poskytování dotací soukromému školství
       Soubor pedagogicko-organizačních informací pro školní rok 20018-19
       Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2018/2019
       Seznam učebnic a učebních textů se schvalovací doložkou pro základní vzdělávání platný ve školním roce 2017/2018