Header Adresa

E-Poradna - Důležité informace


Zde naleznete přehled nejdůležitějších změn, které potřebujete k rychlé orientaci ve Vaší práci. Nejde o pouhý výčet právních změn, ale i o aplikaci právní normy do školní praxe.

Neregistrovaný uživatel E-Poradny má k dispozici pouze ukázky několika důležitých informací. Některé důležité informace zasahují do problematiky většiny škol. Proto pokud při vyhledávání nenaleznete potřebnou informaci např. pro základní školu, nezadávejte toto kritérium do vyhledávače a zadejte pouze název/část názvu hledané informace.

 


 • CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O KONKURZECH ŘEDITELŮ ŠKOL - 3. Postup zřizovatele při konkurzním řízení na obsazení místa ředitele školy (mateřské a základní)
 • Příloha 01 - Vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisí
 • Příloha 02 - Čestné prohlášení
 • CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O KONKURZECH ŘEDITELŮ ŠKOL - 2. Předpoklady pro výkon činnosti ředitele školy
 • Odborná kvalifikace pro pedagogické pracovníky – připravovaná změna
 • Zákoník práce – připravovaná velice rozsáhlá novela
 • Autoevaluace v praxi škol s ročníky pouze 1. stupně, MŠMT 2011, č.j.: 9526/2011-22
 • Metodická doporučení k začleňování žáků-cizinců do výuky v českých základních školách, č.j.: 25 120/2011-27
 • Česká školní inspekce: Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2011/2012
 • Informace o smluvním řešení docházky žáků školní družiny do mateřské školy v okrajových úsecích dne
 • Novela vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb
 • Příloha k vyhlášce č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
 • Novela vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
 • Novela vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou
 • Novela vyhlášky č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních
 • Soubor pedagogicko-organizačních informací na školní rok 2011/2012
 • Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2011/2012
 • Metodické doporučení MŠMT pro zabezpečení maturitní zkoušky žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek
 • Zásady pro zveřejnění krajských normativů
 • Soustava republikových normativů pro rok 2011
 • Seznam učebnic a učebních textů se schvalovací doložkou
 • Poskytování kopírovacích služeb za úplatu
 • Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním uměleckém vzdělávání
 • Výběr změn školského zákona (schválení vládou)
 • Kritéria pro přijetí do mateřské školky
 • Vyhláška o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti
 • Pracovní úraz
 • Rozvojový program MŠMT pro posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním
 • Provádění kontrol dočasně práce neschopného zaměstnance
 • Co je potřeba vědět o novele zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění zákona č. 424/2010 Sb.
Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.